Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Interfinans B.V. voor niet-passend advies bij kredietbeschermingsverzekeringen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 28 mei 2010 waarbij de AFM aan Interfinans B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 28 mei 2010 een bestuurlijke boete van € 6.000 heeft opgelegd aan Interfinans B.V. (Interfinans) voor niet-passend advies bij het aangaan van kredietbeschermers. Interfinans heeft kredietbeschermingsverzekeringen tegen koopsom geadviseerd waarbij zij niet voldoende informatie heeft ingewonnen. Daarom is het niet duidelijk of het aangaan van de betreffende verzekeringen tegen koopsom in het belang van de consument is geweest.

De AFM heeft veertien dossiers van Interfinans onderzocht. De onderzochte dossiers hebben betrekking op cliënten voor wie vanaf 1 januari 2009 tot eind augustus 2009 door Interfinans is bemiddeld in kredietbeschermingsverzekeringen op basis van een koopsom, waarbij de koopsom is meegefinancierd in het consumptief krediet. In alle veertien dossiers is een kredietbeschermingsverzekering tegen koopsom geadviseerd. Kredietbeschermingsverzekeringen verzekeren de consument tegen inkomensterugval in geval van arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en overlijden.

De boete is opgelegd omdat Interfinans in alle veertien dossiers onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring van haar cliënten met het oog op het aangaan van een kredietbeschermingsverzekering. Interfinans heeft haar advies daarom niet op deze informatie kunnen baseren. De AFM heeft tevens geconstateerd dat Interfinans haar advies ten aanzien van kredietbeschermingsverzekeringen in de veertien onderzochte dossiers niet (mede) op de wel ingewonnen informatie heeft gebaseerd. 

Naar het oordeel van de AFM heeft Interfinans hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Zij moeten daarom informatie over de cliënt inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies.

Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat de wetgever heeft bepaald dat per 1 juli 2008 naast de regels rondom kredietverstrekking ook de adviesregels van toepassing zijn op de verkoop van kredietbeschermingsverzekeringen, ter afdekking van het risico dat verband houdt met betalingsverplichtingen uit hoofde van een kredietovereenkomst. Daarnaast ontvangt de AFM relatief veel signalen van consumenten die erop duiden dat de adviesregels bij de advisering van kredietbeschermingsverzekeringen niet altijd in acht worden genomen.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel