Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan GMAC Nederland N.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 oktober 2009 een bestuurlijke boete van € 1.000,- opgelegd aan GMAC Nederland N.V. (GMAC). Deze boete is opgelegd omdat GMAC in de periode van 1 juli 2008 tot en met 15 december 2008 consumptieve kredieten heeft verstrekt die onverantwoord waren. De boete volgt uit hetzelfde onderzoek waarbij de AFM een boete aan GMAC heeft opgelegd voor overtreding van artikel 115 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo), die op 11 november 2009 reeds gepubliceerd is op de website van de AFM.

Uit het onderzoek van de AFM is gebleken dat in 5 van de 23 onderzochte dossiers er door GMAC een - vanuit het oogpunt van overkreditering - onverantwoord hoog krediet aan de consument is verleend.
De AFM heeft in deze vijf dossiers geconstateerd dat GMAC bij de beoordeling van kredietaanvragen geen verificatie van de woonlasten deed. Doordat GMAC niet de werkelijke woonlasten van de consument heeft opgevraagd is zij mogelijkerwijze uitgegaan van onjuiste gegevens bij de beoordeling van de kredietaanvraag. Daarnaast heeft de AFM in alle vijf dossiers geconstateerd dat het door de consument opgegeven netto- dan wel brutoloon op het on-line internet-applicatieformulier achteraf niet bleek overeen te stemmen met het daadwerkelijke netto- dan wel brutoloon van de consument. Het daadwerkelijke inkomen bleek lager uit te vallen dan het door de consument opgegeven inkomen op het applicatieformulier.

GMAC heeft hiermee artikel 4:34, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. Deze wet verplicht aanbieders van krediet om voorafgaand aan de totstandkoming van een kredietovereenkomst, in het belang van de consument informatie in te winnen over de financiële positie van de consument en om te beoordelen ter voorkoming van overkreditering van de consument, of het aangaan van de overeenkomst verantwoord is. De aanbieder dient af te zien van het sluiten van de kredietovereenkomst, als dit met het oog op het voorkomen van overkreditering onverantwoord is.

Aan bovenstaande open normen is door de markt van aanbieders van consumptief krediet nadere invulling gegeven door middel van de Gedragscode(s) van de VFN, NVB en NTO. De AFM beschouwt de VFN-norm als een redelijk uitgangspunt om te toetsen of de lasten van een consumptief krediet verantwoord zijn. De AFM heeft aan marktpartijen aangegeven dat zij het verstrekken van een verantwoord consumptief krediet toetst aan de hand van de VFN-norm.

Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen het besluit, is de boete definitief geworden. Het volledige besluit is hiernaast in PDF-formaat te downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

Boete aan GMAC voor overtreding van artikel 115 BGfo definitief
De AFM maakt voorts op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 30 oktober 2009 tot oplegging van een boete van € 24.000,- aan GMAC rechtens onaantastbaar is geworden. Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen het besluit, is de boete definitief geworden. De AFM legde de boete op wegens het feit dat GMAC in de periode van 1 juli 2008 tot 26 februari 2009 bij de acceptatie van aanvragen voor consumptief krediet, beoordelingscriteria hanteerde die onvoldoende gericht waren op het voorkomen van overkreditering.

Op 11 november 2009 is het boetebesluit conform artikel 1:97 Wft via een persbericht openbaar gemaakt. De tekst van dit besluit is op de website van de AFM geplaatst. Voor de volledige tekst verwijst de AFM naar het eerder op de website geplaatste besluit.De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel