Terug

AFM neemt meer maatregelen tegen slechte bemiddelaars

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft in 2009 veel werk gehad aan de aanpak van slechte bemiddelaars. De aanpak van de onderkant van de markt leidde tot 414 maatregelen, bijna vier keer zoveel als in 2008 toen er 113 vergelijkbare toezichtacties nodig waren. De AFM legde in 2009 23 boetes op aan adviseurs en bemiddelaars, veertien lasten onder dwangsom en 203 aanwijzingen. Bovendien trok de AFM na eigen onderzoek 31 vergunningen in, deed ze eenmaal aangifte en bracht ze een publieke waarschuwing uit. In 141 dossiers kwam het tot een normoverdragend gesprek.

Speerpunt
Om een eerlijk speelveld te creëren waarop alle adviseurs en bemiddelaars op de juiste manier actief kunnen zijn, is het van belang dat slechte partijen van deze markt worden geweerd. In 2009 besteedde de AFM relatief veel tijd aan illegale bemiddeling zonder vergunning, evident slechte advisering en ondeskundige of onbetrouwbare ondernemingen. Het toezicht van de AFM op adviseurs en bemiddelaars rust op twee pijlers. Naast de aanpak van de onderkant van de markt, richt de AFM zich bovendien op de verbetering van de kwaliteit van financieel advies van alle adviseurs en bemiddelaars om zo de zorgvuldige behandeling van de consument te bevorderen. De aanpak van de onderkant van de markt van adviseurs en bemiddelaars is sinds 2007 een speerpunt in het toezicht van de AFM.

Toename formele toezichtmaatregelen
De AFM nam in totaal 273 formele toezichtmaatregelen in 2009. Dit is een verdrievoudiging van de 92 formele maatregelen die in 2008 zijn genomen. De toename is mede te danken aan de opgedane kennis sinds de invoering van de huidige toezichtwetgeving en het feit dat de AFM diverse open normen heeft verhelderd. Nu deze duidelijk zijn voor de adviseur en bemiddelaar, kan er gericht toezicht worden gehouden op de naleving. 

Maatregelen tegen adviseurs en bemiddelaars 2009 t.o.v. 2008

  2009 2008 
Boete 23 4
Last onder dwangsom 14 69
Intrekking vergunning 31 7* 
Aanwijzing 203
Openbare waarschuwing 1
Aangifte 1 3
Totaal formele maatregelen 273 92
Normoverdragend gesprek/brief 141 21
Totaal maatregelen 414 113

* geschoond cijfer, zonder intrekking na faillissement die voorheen wel werden meegeteld bij de formele maatregelen.

23 boetes
De AFM heeft in 2009 23 boetes opgelegd aan bemiddelaars en adviseurs. Het merendeel van de boetes ziet op het onvoldoende inventariseren van de financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consument bij het adviseren in bijvoorbeeld hypotheken, consumptieve kredieten en kapitaalverzekeringen. De AFM heeft in 2009 voor de eerste maal een boete opgelegd voor niet-passend pensioenadvies. Naar verwachting zullen er in 2010 meer boetes worden opgelegd voor niet-passend pensioenadvies.

De AFM heeft ook een aantal boetes opgelegd aan bemiddelaars en adviseurs die verzuimd hebben interne incidenten aan de AFM te melden. Het betreft onder andere incidenten als het constateren van valse documenten in dossiers die aangebracht worden door een onderbemiddelaar en de betrokkenheid van medewerkers bij een politieonderzoek naar witwaspraktijken.

31 intrekkingen van vergunningen
De AFM trok in 2009 na eigen onderzoek 31 vergunningen in. In 27 van deze gevallen betrof het adviseurs en bemiddelaars die problemen hadden bij het invullen van het self assessment. Eén vergunning is ingetrokken, omdat de vergunninghouder bij de vergunningaanvraag onjuiste en onvolledige informatie heeft verstrekt. Het dagelijks beleid werd namelijk gevoerd door iemand anders dan de aangemelde beleidsbepaler. Wanneer de AFM over deze informatie had beschikt, zou de AFM geen vergunning hebben verleend aan deze tussenpersoon, omdat de betrouwbaarheid van deze beleidsbepaler niet buiten twijfel staat. Hier was sprake van een stromanconstructie.

In 2009 heeft de AFM ook een vergunning ingetrokken van een bemiddelaar die niet kon aantonen te beschikken over een vakbekwame feitelijk leidinggevende. Uit het onderzoek is gebleken dat deze bemiddelaar sinds 1 oktober 2007 in overtreding was.

203 aanwijzingen en veertien lasten onder dwangsom
Er werden 203 aanwijzingen opgelegd aan adviseurs en bemiddelaars die het self assessment ondanks herhaald verzoek niet hadden ingevuld. De meeste van de veertien lasten onder dwangsom werden opgelegd aan bemiddelaars en adviseurs die niet reageerden op informatieverzoeken van de AFM.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel