Terug

Toezichthouders lanceren principes voor beheerst beloningsbeleid in financiële sector

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Toezichthouders de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceren vandaag principes voor beheerst beloningsbeleid in de financiële sector. De principes vormen het uitgangspunt bij het beoordelen van het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Perverse beloningsprikkels worden gezien als één van de oorzaken van de financiële crisis. De principes en het toezicht daarop richten zich dan ook primair op het bestrijden van die prikkels die aanleiding kunnen geven tot het nemen van ongewenste en onverantwoorde risico´s en die ertoe kunnen leiden dat het klantbelang wordt veronachtzaamd.

De principes van DNB en AFM passen in internationale ontwikkelingen. Ze liggen in lijn met en kunnen worden gezien als nationale invulling van de principles for sound compensation practices van het Financial Stability Forum die op 2 april jl. door de G20 in Londen bekrachtigd zijn. Ook nationaal staan de principes niet op zichzelf: ze zijn bewust abstract geformuleerd om àlle financiële ondernemingen een leidraad te geven voor een prudent en klantgericht beloningsbeleid.

Financiële ondernemingen moeten de principes concreet gaan toepassen op hun situatie en daartoe hun beloningsbeleid kritisch tegen het licht houden en waar nodig aanpassen. DNB en de AFM gaan actief monitoren hoe financiële ondernemingen de principes toepassen in hun organisatie. Indien DNB en AFM van mening zijn dat het beloningsbeleid van een onderneming substantiële prudentiële en/of gedragsrisico´s met zich mee kan brengen, dan leidt dit tot een onderzoek naar de gesignaleerde risico’s en een versterkte mate van toezicht op de onderneming als geheel. Ook zullen de principes nog nader worden geconcretiseerd, onder meer aan de hand van aanvullend onderzoek door DNB dat thans plaatsvindt naar de feitelijke beloningssituatie in de Nederlandse financiële sector.

Om ook de AFM een breed toepasbaar en concreet handvat te bieden voor de handhaving van de principes zal het ministerie van Financiën zorgen voor een duidelijke verankering van beheerst beloningsbeleid in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De principes voor beheerst beloningsbeleid zijn gericht op alle bestuurders en medewerkers wier beloning voor een significant deel bestaat of kan bestaan uit een variabel deel. Geen financiële onderneming is gelijk in aard en omvang, en het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de invulling van de principes per onderneming kan verschillen.

De principes hebben betrekking op drie niveau´s in het beloningsbeleid. Het eerste niveau betreft de uitgangspunten. Het beloningsbeleid van een financiële onderneming dient de integriteit en soliditeit van de onderneming duurzaam te ondersteunen, en rekening te houden met de belangen van klanten en andere stakeholders. Het tweede niveau gaat over de governance van het beloningsbeleid. Het is van belang dat er bij de opzet, uitvoering en evaluatie van een beloningsbeleid voldoende aandacht bestaat voor eventuele ongewenste neveneffecten.

Het derde niveau betreft de vormgeving van variabele beloningsstructuren. Waar variabele beloningen substantieel kunnen zijn ten opzichte van het vaste salaris, is het van belang dat er voldoende maatregelen zijn ingebouwd om ongewenste prikkelwerking te voorkomen. Dit begint met het stellen van een passend maximum voor de variabele beloning ten opzichte van het vaste salaris. Welk maximum passend is, hangt onder meer af van de functie en van de mate waarin andere maatregelen kunnen worden ingebouwd om de ongewenste prikkelwerking tegen te gaan. Voorbeelden zijn een set meetbare prestatie-indicatoren waarin de belangen van alle stakeholders worden meegenomen, het corrigeren van commerciële prestaties voor genomen risico’s, en het kijken naar prestaties over meerdere jaren.

De Adviescommissie Toekomst Banken (commissie Maas) heeft in haar onlang gepubliceerde rapport een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van het beloningsbeleid voor bestuurders van banken. Voor wat betreft deze doelgroep kunnen de aanbevelingen van de commissie gezien worden als een invulling van de sector van de meer algemene DNB/AFM principes die een breder toepassingsgebied hebben. DNB en de AFM verwelkomen deze ontwikkeling en gaan uit van een uitstraling naar het beloningbeleid voor de rest van de werknemers van banken en naar andere deelsectoren van de financiële sector.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel