Terug

Informatieverstrekking pensioenfondsen beter, maar nog niet goed genoeg

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft eind 2008 voor de tweede keer het self assessment onder pensioenfondsen uitgevoerd. In totaal hebben 504 pensioenfondsen de online vragenlijst ingevuld. De informatieverstrekking door pensioenfondsen aan hun deelnemers is beter dan in 2007, wel zijn er nog verdere verbeteringen mogelijk en nodig. Vooral de tijdige verstrekking van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) is een aandachtspunt. Vanaf 2009 moet het UPO uiterlijk in het derde kwartaal worden verzonden.

Algemeen beeld: beter, maar nog niet goed genoeg
Ieder pensioenfonds heeft op basis van de ingevulde antwoorden een individuele totaalscore gekregen voor de informatieverstrekking. Deze scores zijn gewogen gemiddelden, en kunnen liggen tussen de 0% (handelt op geen enkele wijze in overeenstemming met de pensioenwetgeving) en de 100% (handelt volledig in overeenstemming met de pensioenwetgeving). De gemiddelde score voor de informatieverstrekking van alle pensioenfondsen samen is 78%. De doelstelling is een score van 100%, dus de gemiddelde score van 78% maakt duidelijk dat er nog ruimte voor verbetering bestaat wat betreft het voldoen aan de wettelijke vereisten. De gemiddelde scores van de bedrijfstakpensioenfondsen (80%), ondernemingspensioenfondsen (78%) en beroepspensioenfondsen (78%) ontlopen elkaar nauwelijks. Hoewel er dit jaar en vorig jaar verschillende vragenlijsten zijn gebruikt, ziet de AFM dit jaar een verbetering van de informatieverstrekking ten opzichte van vorig jaar, toen de gemiddelde totaalscore 65% was.

Meeste UPO’s in 2008 verzonden, maar één op de tien fondsen blijft in gebreke
Het UPO is één van de belangrijkste communicatiemiddelen over het pensioen. Het informeert deelnemers jaarlijks over de door hen opgebouwde aanspraken, en laat zien welk bedrag de deelnemer in verschillende situaties kan verwachten. De pensioenwetgeving schrijft voor dat pensioenfondsen het UPO jaarlijks aan de deelnemer dienen te versturen, en dat ze het UPO ‘tijdig’ verstrekken.

De meeste pensioenfondsen hebben het UPO in 2008 op tijd verzonden. Eén op de tien pensioenfondsen heeft in 2008 geen, of niet alle, UPO’s verstuurd aan zijn deelnemers. De AFM zal deze pensioenfondsen op korte termijn benaderen voor nader onderzoek, waarna mogelijk formele maatregelen volgen.

De AFM heeft onlangs door middel van een beleidsregel invulling gegeven aan de open norm ‘tijdigheid’. Werd in 2008 een UPO dat in het vierde kwartaal werd verzonden nog als tijdig beschouwd, vanaf 2009 moet een pensioenfonds het UPO uiterlijk in het derde kwartaal van het betreffende jaar verzenden. De AFM zal nagaan of alle pensioenuitvoerders het UPO tijdig versturen, en indien nodig maatregelen nemen.

De AFM moedigt alle deelnemers aan om hun UPO ieder jaar goed te lezen en bij zichzelf na te gaan of het nodig is zelf te zorgen voor meer pensioen. Ook roept de AFM deelnemers op om naar hun UPO te vragen, als ze er geen ontvangen hebben.

Over het self assessment
Het self assessment is een online vragenlijst die alle pensioenfondsen jaarlijks invullen. Het geeft pensioenfondsen inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de normen uit de pensioenwetgeving en wijst hen op mogelijke verbeterpunten. Daarnaast stelt het self assessment de AFM in staat om haar toezicht risicogeoriënteerd in te richten. 

Voor de pensioenverzekeraars is dit jaar voor het eerst een apart self assessment opgezet. Dit bevindt zich op dit moment in de afrondende fase. Daarnaast publiceert de AFM volgende week aanbevelingen naar aanleiding van onderzoek naar het UPO en het totstandkomingsproces bij rechtstreeks verzekerde regelingen.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel