Terug

AFM beboet verzekeraar voor gedrag verbonden bemiddelaars

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten maakt op grond van artikel 83, eerste lid, Wet financiële dienstverlening (Wfd), bekend dat zij op 8 oktober 2008 een bestuurlijke boete van € 9.075,- heeft opgelegd aan Hamburg-Mannheimer N.V. te Brussel. De verzekeraar heeft er onvoldoende voor zorggedragen dat de verbonden bemiddelaars de wet naleven. Klanten van deze verbonden bemiddelaars kregen onjuiste adviezen. Hamburg-Mannheimer N.V. heeft aangegeven de gang van zaken te betreuren en zij heeft inmiddels de opgelegde boete voldaan.

Naar het oordeel van de AFM heeft de verzekeraar artikel 43 Wfd overtreden. De Wfd is per 1 januari 2007 opgegaan in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De aanbieder van verzekeringen is verantwoordelijk voor verbonden bemiddelaars. Dit zijn bemiddelaars die zonder zelfstandige vergunning, in naam en voor rekening van de aanbieder bemiddelen, zonder daarbij premies, of voor de consument bestemde bedragen te innen. De wet bepaalt dat de aanbieder er zorg voor dient te dragen dat de verbonden bemiddelaars die bemiddelen voor deze aanbieder, voldoen aan de wettelijke verplichtingen.  

Uit onderzoek van de AFM bleek dat enkele verbonden bemiddelaars bij de advisering van cliënten geen informatie hebben ingewonnen over hun financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. In een aantal gevallen hebben zij geen rekening gehouden met de ingewonnen informatie.  

Hamburg-Mannheimer N.V. heeft haar verbonden bemiddelaars een standaardformulier (“klantprofiel”) ter beschikking gesteld. Vervolgens heeft de verzekeraar haar verbonden bemiddelaars verplicht om dit formulier te gebruiken, in te vullen en door de cliënt te laten ondertekenen. Het klantprofiel werkt met meerkeuzevragen en punten per gegeven antwoord. De punten worden bij elkaar opgeteld en de som resulteert in de aanbeveling van een beleggingsfonds binnen de levensverzekering. In de puntentelling wordt slechts beperkt gedifferentieerd, waardoor belangrijke vragen over de risicobereidheid of de financiële positie geen doorslaggevende betekenis hebben voor het advies. Hierdoor werd in een aantal gevallen een beleggingsverzekering geadviseerd waarbij geen rekening is gehouden met de ingewonnen informatie. Klanten die hadden aangegeven dat zij geen negatieve rendementen wilden, kregen op basis van de totaaltelling van de punten toch het advies om te kiezen voor een aandelenfonds binnen de levensverzekering. Daarmee werd artikel 32, eerste lid, onder b, Wfd (thans artikel 4:23, eerste lid, onder b, Wft) overtreden.  

Op grond van het bovenstaande heeft de AFM vastgesteld dat Hamburg-Mannheimer N.V. artikel 43 Wfd (thans artikel 4:93, eerste lid, Wft) heeft overtreden, door er niet zorg voor te dragen dat de verbonden bemiddelaars voldoen aan de wettelijke bepalingen.


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel