Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Assurantiekantoor Van Ek B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 18 december 2009 waarbij de AFM aan Assurantiekantoor Van Ek B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 9 december 2009 een bestuurlijke boete van € 4.185,- opgelegd aan Assurantiekantoor Van Ek B.V., tevens handelend onder de naam Pensioendesk Arnhem (Assurantiekantoor Van Ek). Assurantiekantoor Van Ek is een financiële dienstverlener die adviseert op het gebied van pensioenen.

De AFM heeft geconstateerd dat Assurantiekantoor Van Ek in april 2008 een werkgever een bepaald pensioenproduct heeft aanbevolen, terwijl Assurantiekantoor Van Ek onvoldoende informatie had ingewonnen over de financiële positie, de risicobereidheid en de kennis en ervaring van de werkgever. De ingewonnen informatie over de financiële positie gaf geen cijfermatig inzicht in de financiële positie. De antwoorden op vragen over risicobereidheid leken onderling tegenstrijdig en hadden aanleiding moeten vormen tot nadere vragen om tot een eenduidig beeld te komen. De beperkt ingewonnen kennis en ervaring was onvoldoende om te kunnen leiden tot een goede invulling van het adviesproces. Doordat onvoldoende informatie was ingewonnen, heeft Assurantiekantoor Van Ek haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren.

Hiermee heeft Assurantiekantoor Van Ek artikel 4:23, lid 1, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Deze wet verplicht financiële ondernemingen die een cliënt adviseren onder meer om in het belang van de cliënt en voor zover redelijkerwijs relevant voor het advies, informatie in te winnen over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de cliënt. De financiële onderneming dient er zorg voor te dragen dat het advies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, mede is gebaseerd op de in te winnen informatie.

Assurantiekantoor Van Ek is op 17 november 2009 failliet verklaard. De AFM legt de boete op omdat de begane overtredingen dateren van april 2008, toen Assurantiekantoor Van Ek nog als financieel dienstverlener actief was.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel