Terug

Kwaliteit financiële verslaggeving verbeterd door toezicht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In het kader van het toezicht financiële verslaggeving over boekjaar 2006 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de financiële verslaggeving van 52 van de circa 240 onder toezicht staande Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen aan een nader onderzoek onderworpen.

Vergeleken met het eerder door de AFM uitgevoerde pretoezicht op de financiële verslaggeving 2004 en 2005 is er een verbetering van de toepassing van de verslaggevingvoorschriften. Ten aanzien van ondernemingen in het segment lokale noteringen is het zichtbaar dat zij nog een verbeterslag in de overgang naar IFRS aan het maken zijn. De AFM heeft verder geconstateerd dat er een goede medewerking aan het toezicht is door ondernemingen en hun accountants.

De AFM heeft 28 ondernemingen medegedeeld dat zij twijfelt over de juiste toepassing van de verslaggevingregels. Bij 7 ondernemingen heeft dit op aangeven van de AFM tot een persbericht geleid. Bij de overige ondernemingen zal de AFM erop toezien dat zij de gedane mededelingen bij toekomstige financiële verslaggeving in acht zullen nemen.
In 1 geval is de AFM naar de OK gegaan ter herziening van de jaarrekening. De AFM is momenteel de uitspraak van de OK aan het analyseren en zal mogelijk hiertegen in cassatie gaan.

Ook zijn er een aantal specifieke thema onderzoeken uitgevoerd naar de toepassing van verslaggevingvoorschriften met betrekking tot o.a. het kasstroomoverzicht (IAS 7) en winstbelasting (IAS 12).
Uit het eerste thema onderzoek blijkt dat het nog niet in alle gevallen mogelijk is de kasstroomoverzichten te vergelijken. IFRS heeft hier nog niet geleid tot een betere vergelijkbaarheid als gevolg van de keuzemogelijkheden die IAS 7 biedt voor presentatie van bepaalde kasstromen. Gezien de prominentie van het kasstroomoverzicht in de jaarrekening, het belang dat gebruikers van financiële verslaggeving aan kasstroominformatie hechten en de keuzemogelijkheden die IAS 7 biedt, is dit een punt van verbetering voor de ondernemingen.

Uit het thema onderzoek naar winstbelasting blijkt dat de voorgeschreven toelichtingen over de financiële verslaggeving van winstbelastingen op specifieke onderdelen kunnen worden verbeterd.
De grondslagen worden te summier weergegeven. Een verbetering kan onder meer behaald worden door de rapportage meer toe te spitsen op de specifieke omstandigheden van de onderneming.

Ten aanzien van de enkelvoudige jaarrekening zijn er vooral vragen gesteld over de toepassing van het voorschrift dat een onderneming een mededeling over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code in het jaarverslag op moet nemen. De vragen betreffen met name de best practice bepaling inzake de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Vanwege de maatschappelijke relevantie hiervan is de AFM van mening dat de transparantie over de naleving van deze best practice bepalingen substantieel moet worden verbeterd.

In het kader van het toezicht op de financiële verslaggeving over boekjaar 2007 gaat de AFM, naast het reguliere toezicht, o.a. onderzoek doen naar de juiste toepassing van verslaggevingregels met betrekking tot Financiële instrumenten (IFRS 7, IAS 39), Informatieverschaffing over gerelateerde partijen (IAS 24) en Personeelsbeloningen (IAS 19).

De AFM houdt vanaf 1 januari 2007 toezicht op de financiële verslaggeving van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Er wordt hierbij onder meer gekeken naar de juiste toepassing van de verslaggevingvoorschriften. De financiële verslaggeving is een belangrijke bron voor gebruikers die zich een oordeel willen vormen over de financiële positie en prestaties van een onderneming. Dit leidt tot een betere transparantie en vergelijkbaarheid van de verslaggeving. Een betere kwaliteit van de financiële verslaggeving draagt bij aan het vertrouwen van het publiek in, en aan het adequaat functioneren van kapitaalmarkten.

De financiële verslaggeving van de onder toezicht staande ondernemingen en de hiervoor genoemde berichten zijn te vinden in het openbare register financiële verslaggeving, zie ‘zie ook’ link
De volledige rapportage is te vinden via de ‘zie ook’ link

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel