Terug

AFM: schadelijk en opzettelijk marktmisbruik relatief zeldzaam

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Schadelijke, opzettelijke vormen van marktmisbruik zijn in Nederland relatief zeldzaam. Dit constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een rapport waarin wordt teruggeblikt op ruim een jaar toezicht op de Wet marktmisbruik. Sinds de invoering van deze wet op 1 oktober 2005 is er wel sprake van ongeveer een verdubbeling van het aantal boetedossiers en aangiftes op het gebied van marktmisbruik. De nieuwe vorm van 'real time' monitoren door de AFM draagt bij aan het groter aantal signalen en onderzoeken. De toename van het aantal signalen en onderzoeken hangt ook samen met de uitbreiding van onderzoeksbevoegdheden in de Wet marktmisbruik en het toegenomen bewustzijn van marktparticipanten.

In de periode van 1 oktober 2005 tot 31 december 2006 zijn 104 signalen in onderzoek genomen. Dit resulteerde in vier boetedossiers en 14 aangiftes bij het Openbaar Ministerie. Circa 85% van de overtredingen betrof het verbod op de handel met voorwetenschap en ongeveer 15% het verbod op marktmanipulatie.

Nieuw bij de inwerkingtreding van de Wet marktmisbruik was de meldingsplicht voor beleggingsondernemingen. Een redelijk vermoeden van marktmisbruik moeten zij onverwijld melden aan de AFM. In de eerste 15 maanden heeft dit 45 meldingen opgeleverd. In drie gevallen leidde dit tot een aangifte of boetedossier. De meldplicht blijkt een waardevolle aanvulling op het toezichtinstrumentarium. Wel is de snelheid en compleetheid van de meldingen voor verbetering vatbaar. De AFM zet ook in op het vergroten van het bewustzijn bij vooral kleine en middelgrote beleggingsondernemingen die nog relatief weinig meldingen doen.

Het toezicht op de publicatie van koersgevoelige informatie (kgi) en de melding van kapitaalbelangen en zeggenschap is vooral preventief van aard. Vooral bij de start van het toezicht op kgi is er een intensieve dialoog geweest met marktpartijen. In de praktijk van dit toezicht blijkt preventief contact bij te dragen aan het invullen van de norm en dus uitblijven van sanctiemaatregelen. Slechts sporadisch is er aanleiding geweest voor zachte maatregelen, zoals het voeren van een normoverdragend gesprek. Direct na het in werking treden van de Wet marktmisbruik was er een lichte stijging in het aantal kgi-persberichten te zien.

In het verlengde van het toezicht op marktmisbruik is de AFM in het afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom ‘aandeelhoudersactivisme’. Om de mogelijke risico's van deze voor Nederland relatief nieuwe marktontwikkeling te kunnen beoordelen en te toetsen op relevantie voor het toezicht van de AFM, zijn gesprekken gevoerd met marktpartijen en is een analyse gemaakt.

De AFM heeft geen waardeoordeel over aandeelhoudersactivisme, maar ziet vanuit haar doelstellingen en wettelijke taken enkele specifieke risico's. Het gaat hier vooral om marktrisico's die samenhangen met transparantie, informatieverstrekking en eerlijke beurshandel. Vanuit de Wet melding zeggenschap, de regels omtrent openbare biedingen en de Wet marktmisbruik toetst de AFM praktijksituaties op het nakomen van wettelijke verplichtingen en het niet overtreden van wettelijke verboden.

Het 'Rapport: Ruim een jaar toezicht op marktmisbruik' is via de 'Zie ook' link te downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel