Terug

AFM publiceert bestuurlijke boete ING

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) maakt op grond van artikel 176 Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht (‘I&A Wft’) jo artikel 5 Tijdelijke regeling invoering Wft jo artikel 8 I&A Wft jo 48m, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (‘Wte 1995’) bekend dat zij op 1 november 2006 aan ING Bank N.V. (‘ING’), gevestigd te Amsterdam, drie bestuurlijke boetes ten bedrage van EUR 27.225 in totaal heeft opgelegd.

De boetes zijn opgelegd wegens overtreding van de wettelijke bepalingen inzake:

  • Doorbreking Chinese Walls
  • Ontoereikende AO/IC rondom Chinese Walls
  • Door compliance uitgeoefende toezicht niet adequaat

Voornoemde boetes zijn opgelegd naar aanleiding van een in 2005 en 2006 door de AFM uitgevoerd onderzoek naar de emissie van Perpetual III door ING.

In de periode rond de emissie van Perpetual III op 1 juni 2004 heeft ING niet alle maatregelen getroffen die benodigd zijn voor een onafhankelijk marktoptreden met betrekking tot de combinatie van activiteiten (Chinese Walls).

Hiermee heeft ING artikel 34, eerste lid, Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (‘Bte 1995’) jo artikelen 19 en 20 Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002 (‘NRg 2002’); artikel 34, eerste lid, Bte 1995 jo artikelen 24 NRg 2002 jo artikel 4.20 Bijlage 4 NRg 2002 en artikel 34, eerste lid, Bte 1995 jo artikel 40 NRg 2002 ten aanzien van de Chinese walls en de administratieve organisatie en interne controleprocedures (AO/IC), alsmede het toezicht op de naleving van de bepalingen inzake Chinese Walls en gedragscodes, overtreden.

Het doel van artikel 34 Bte en de artikelen 19 en 20 NRg 2002 alsmede artikel 4.20 Bijlage 4 NRG 2002 is te voorkomen dat de belangen van beleggers kunnen worden geschaad door belangenconflicten tussen de effecteninstelling en haar cliënten enerzijds of door belangenconflicten tussen de cliënten onderling anderzijds. Ter voorkoming van belangenconflicten dient te worden bewerkstelligd dat koersgevoelige of vertrouwelijke informatie met betrekking tot een bepaalde activiteit niet bekend wordt bij personen die betrokken zijn bij de uitoefening van andere activiteiten, waarvoor die informatie voor de wijze van de uitoefening van belang zou kunnen zijn. Van belang is derhalve dat zodanige maatregelen (Chinese Walls) worden getroffen dat een gescheiden c.q. onafhankelijk (markt)optreden van de diverse personen en organen van de effecteninstelling is gewaarborgd, opdat zoveel mogelijk een ‘level playing field’ ontstaat.

Met de bepaling van artikel 40 NRg 2002 wordt gewaarborgd dat een instelling adequaat toezicht houdt op een aantal specifieke compliance-onderwerpen, zoals de gedragscode inzake omgang met koersgevoelige informatie, de gedragscode privé beleggingstransacties en de door de instelling genomen maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten. Adequaat toezicht op deze gebieden verhoogt de compliance-awareness binnen een instelling en draagt bij aan de integriteit van de financiële markten. (Toezichtslijn AFM: 0900 - 5400 540, € 0,35 per gesprek).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel