Terug

AFM: Focus op winstbelastingen (IAS 12) en kasstroomoverzicht (IAS 7) bij toezicht financiële verslaggeving

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De financiële verslaggeving van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen valt voor boekjaren aanvangend op of na 1 januari 2006 onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet toezicht op de financiële verslaggeving (Wtfv).

Vooruitlopend op het daadwerkelijke toezicht heeft de AFM pretoezicht uitgevoerd op de financiële verslaggeving van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen over de boekjaren 2004 en 2005. Het doel van het pretoezicht was de verbetering van financiële verslaggeving en het opdoen van ervaring met het toezicht door zowel de ondernemingen als de AFM.

Naar aanleiding van de bevindingen van deze twee pretoezichtrapportages zal de AFM zich het komende jaar, bij het daadwerkelijke toezicht op de jaarrekeningen 2006, specifiek richten op de toepassing van IAS 12 (Winstbelastingen) en IAS 7 (Kasstroomoverzicht).

De AFM heeft eerder haar bevindingen over de jaarrekeningen 2004 gepubliceerd. Naast bovenstaande zijn de belangrijkste bevindingen van het pretoezicht voor boekjaar 2005:

  • De desktop reviews hebben geleid tot minder informatieverzoeken in vergelijking met het pretoezicht over het boekjaar 2004.
    Dit zou een indicatie kunnen zijn van een betere naleving van de toepasselijke verslaggevingvoorschriften en daarmee van een verbetering van de kwaliteit van de financiële verslaggeving. Wel moet worden opgemerkt dat selectie van de jaarrekeningen 2005, in tegenstelling tot de selectie van jaarrekeningen 2004, niet op basis van een risicoanalyse heeft plaatsgevonden. De jaarrekeningen die in 2004 werden geselecteerd zijn niet betrokken in de selectie voor 2005. Tevens moet rekening worden gehouden met het feit dat voor de jaarrekeningen 2005 IFRS als toetsingskader gebruikt moest worden, terwijl voor de jaarrekening 2004 als toetsingskader de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving door de AFM werden gehanteerd.
  • Voor de meeste ondernemingen is het moeilijk gebleken om de inhoudelijke schriftelijke beantwoording tijdig te verstrekken.
    De door de AFM gehanteerde termijn is 10 werkdagen, deze zal in principe ook gehanteerd worden bij het toezicht. Indien de onderneming met goede argumentatie kan onderbouwen dat zij een langere responstijd nodig heeft, kan de onderneming met de AFM overleggen over een redelijke termijn. Hierbij moet in ieder geval een voldoende mate van medewerking van de onderneming blijken en dient bij de af te stemmen termijn voldoende rekening te worden gehouden met de eerder genoemde wettelijke termijn van 6 maanden.

    De rapportage pretoezicht 2005 is op deze pagina te downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel