Terug

Aandeelhoudersactivisme en one-on-ones

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Door recente ontwikkelingen in de markt en de berichtgeving over aandeelhoudersactivisme, is de AFM geconfronteerd met de vraag of en onder welke condities een dialoog tussen beursgenoteerde ondernemingen en aandeelhouders is toegestaan onder de huidige wet- en regelgeving.

Zoals eerder gezegd is de AFM van mening dat er geen wettelijk beletsel bestaat voor contact tussen ondernemingsbesturen en aandeelhouders. Wel is het onverminderd wenselijk dat er door alle partijen zorgvuldig wordt omgegaan met de berichtgeving naar buiten, het verspreiden van koersgevoelige informatie en eventuele beurstransacties daarom heen. Deze zorgvuldigheid draagt in belangrijke mate bij aan de goede werking en toegankelijkheid van de kapitaalmarkten, als ook aan het vertrouwen daarin.

De AFM stelt zich op het standpunt dat de beslissing voor het aangaan van een dialoog, als ook de inhoud hiervan, een eigen verantwoordelijkheid is van zowel een onderneming als de betrokken aandeelhouder(s). De AFM zal wel steeds beoordelen òf en vanuit welke van haar toezichttaken zij wettelijke handhavingsverplichtingen heeft. Met betrekking tot aandeelhoudersactivisme als ook one-on-ones zijn de volgende toezichtstaken het meest relevant:

  • Wet melding zeggenschap;
  • Biedingsregels;
  • Wet marktmisbruik: onder andere handel met voorwetenschap, marktmanipulatie door misleidende berichtgeving en de verplichting tot openbaarmaking van koersgevoelige informatie.

Dit betekent dat de AFM onder andere toetst of ondernemingen voldoen aan hun koersgevoelige informatieverplichtingen. Daarnaast kijkt de AFM ook naar uitlatingen van marktpartijen. Hiertoe verifieert de AFM informatie die haar ter beschikking staat op tijdigheid, correctheid en volledigheid.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel