Terug

Toelichting AFM bij pleitnotitie kort geding ex-bestuurders VPV

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is door de heren Voûte en Palthe (Voûte c.s.) in kort geding gedagvaard. Voûte c.s. hebben een voorschot op een hun beweerdelijk toekomende schadevergoeding gevorderd van EUR 1 miljoen. Voûte c.s. hebben daarnaast gevorderd dat de AFM, kort samengevat, verklaart dat zij de uitkomst van de lopende strafrechtelijke procedures tegen Voûte c.s. en de feiten die aan de negatieve betrouwbaarheidsoordelen met betrekking tot hen ten grondslag hebben gelegen, niet aan hen zal tegenwerpen op het moment dat zij weer bij een financiële instelling als beleidsbepaler aan de slag willen. Voûte c.s. baseren hun vordering voornamelijk op de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 12 september 2006, waarbij het besluit van de AFM is herroepen. De AFM geeft zich rekenschap van die uitspraak, maar verschilt met Voûte c.s. van mening over de consequenties daarvan.

De AFM kan niet op voorhand toezeggen bepaalde feiten, waaronder het oordeel van de strafrechter omtrent het handelen van Voûte c.s., niet mee te wegen bij een hernieuwde beoordeling van de betrouwbaarheid van Voûte c.s. De AFM is gezien haar toezichthoudende taak verplicht alle relevante omstandigheden mee te wegen, dus ook het feit dat Voûte c.s. zijn veroordeeld door de Rechtbank Amsterdam voor handel met voorwetenschap en de uitkomst van het thans tegen die veroordelingen lopende hoger beroep. Dit leidt voor de AFM tot een zeker dilemma. Enerzijds is het eerdere besluit en het daaraan ten grondslag liggende betrouwbaarheidsoordeel door het CBb vernietigd wegens een onvoldoende motivering, omdat het CBb niet aannemelijk achtte dat Voûte c.s. op 9 september 1999 beschikten over voorwetenschap. Anderzijds liggen thans strafrechtelijke veroordelingen voor, waaruit volgt dat Voûte c.s. zich aan misbruik van voorwetenschap, ontstaan op 9 september 1999, schuldig hebben gemaakt. De AFM is van oordeel dat zij haar rol als toezichthouder niet met voldoende zorgvuldigheid zou vervullen wanneer zij het oordeel van de strafrechter zou negeren, zoals Voûte c.s. willen. De AFM is van mening dat uit de uitspraak van het CBb niet volgt dat zij de bestaande veroordelingen en de uitkomst van het hoger beroep daartegen niet zou mogen meewegen. De AFM zou het ook onjuist achten op de uitkomst van het hoger beroep vooruit te lopen en die op voorhand buiten beschouwing te laten, zoals Voûte c.s. eisen. 

Op 1 januari 2007 zal de Wet op het financieel toezicht (Wft) in werking treden. Op grond van de Wft is de AFM wettelijk verplicht bepaalde strafrechtelijke veroordelingen, zoals handel met voorwetenschap, mee te wegen bij de beoordeling van iemands betrouwbaarheid. Ook schrijft die wet dwingend voor dat een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling voor handel met voorwetenschap zonder meer leidt tot een langdurig negatief betrouwbaarheidsoordeel van de betrokken persoon.

De AFM acht zich evenmin gehouden een bedrag uit te keren van in totaal EUR 1 miljoen als voorschot op de door Voûte c.s. geëiste schadevergoeding op grond van de door hen gestelde aansprakelijkheid. De hoofdreden daarvoor is dat Voûte c.s. door de Rechtbank Amsterdam zijn veroordeeld voor handel met voorwetenschap. Naar de mening van de AFM zou het een onjuiste conclusie zijn dat iemand aanspraak zou kunnen maken op schadevergoeding omdat hij in 2003 uit zijn functie is gezet vanwege de verdenking dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd, terwijl later  - in 2005 en 2006 - blijkt dat die verdenking heeft geleid tot veroordelende vonnissen van de strafrechter. Overigens voert de AFM ook nog diverse andere verweren tegen de schadevordering van Voûte c.s. De AFM meent dat de vorderingen van Voûte c.s. moeten worden afgewezen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel