Terug

Feedback paper: In-house matching

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Dit Feedback Paper vormt de laatste stap in de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gehouden open consultatie sinds de publicatie in juli 2002 van haar Position Paper inzake In-house matching.

Marktpartijen en andere belanghebbenden zijn door de AFM uitgenodigd om vóór september 2002 hun reactie en commentaar te leveren op deze nota. Zestien marktpartijen hebben aan dit verzoek gevolg gegeven. In september 2002 heeft de AFM de betrokken partijen uitgenodigd om in een plenaire sessie van gedachten te wisselen en hun mening te geven betreffende in-house matching. Een aantal marktpartijen en belangenorganisaties hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bijeenkomst bij te wonen. Daarnaast heeft de AFM bilateraal overleg gevoerd met een aantal marktpartijen en andere belanghebbenden. Tijdens dit informele overleg zijn een aantal specifieke vraagstukken nader besproken en zijn enkele misverstanden uit de weg geruimd.

De AFM drukt graag haar erkentelijkheid uit aan een ieder die een bijdrage aan de discussie heeft geleverd. De daaropvolgende constructieve gesprekken hebben ervoor gezorgd dat de AFM de nodige vorderingen heeft gemaakt en hebben tevens bijgedragen aan een verdieping van haar inzicht in deze problematiek. Op basis van het voorgaande heeft de AFM dit Feedback Paper opgesteld. Hierin wordt een samenvatting gegeven van de gesprekken die hebben plaatsgevonden, geeft zij een uitgebreide toelichting op haar gedachtegang, en geeft zij haar definitieve standpunt terzake.

Essentie
In dit Feedback Paper bespreekt de AFM de belangrijkste argumenten die door de geraadpleegde partijen naar voren zijn gebracht. Tevens geeft zij hierin een nadere toelichting op haar standpunt. De slotconclusie is dat de AFM onvoldoende grond ziet om terug te komen op haar standpunt van juli 2002. Een adequaat functionerende markt is van het grootste belang voor de kapitaalmarkt. De AFM erkent de voordelen van concurrentie en zal passende maatregelen nemen om concurrentie mogelijk te maken en aan te moedigen, mits er sprake is van gelijkwaardige verhoudingen voor alle betrokkenen en dit geen afbreuk doet aan het algemeen belang van koerstransparantie. Wat de obligatiemarkt betreft maakt de AFM echter een uitzondering, immers deze markt functioneert dermate anders dat een uitzondering gerechtvaardigd is.

Het door de effecteninstellingen naar voren gebrachte voorstel voldoet niet aan de door de AFM voorgestane eisen. Dit zou namelijk kunnen leiden tot een geringere kwaliteit van koerstransparantie waardoor de markt uiteindelijk minder adequaat zou functioneren. Dit moet niet en mag niet een negatief neveneffect van concurrentie zijn. Óf, in-house matching platforms worden zodanig opgezet dat tegemoet wordt gekomen aan de vereisten van transparantie voorbeurs en toegang, óf effecteninstellingen zetten markten op die voldoen aan de vereisten waaraan de huidige centrale markt nu reeds voldoet.

De mening van de AFM zoals verwoord in het Position Paper en het daarop volgende Feedback Paper moet worden opgevat als de mening van de AFM en niet noodzakelijkerwijs als die van het Ministerie van Financiën. Het mag duidelijk zijn dat de Minister verantwoordelijk is voor wetgeving en politieke keuzes aan het parlement voorlegt. De mening van de AFM wijkt af van het voorstel voor de herziene Richtlijn inzake Beleggingsdiensten. Zodra echter de herziene Richtlijn definitief is, zal de AFM deze volledig naleven. De AFM beoogt niet een afwijkend regime voor Nederland in het leven te roepen. Echter voorlopig (totdat de herziene Richtlijn definitief is vastgesteld) zal de AFM alle initiatieven op het gebied van in-house matching toetsen in het licht van haar mening. De AFM zal waar dat mogelijk is steun geven aan initiatieven in de richting van het creëren van een omgeving die gekenmerkt wordt door gelijkwaardige verhoudingen voor alle betrokkenen enerzijds en adequaat functionerende markten anderzijds.

Het Feedback Paper inzake In-house matching kunt u hier downloaden.


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel