Terug

Veelgestelde vragen over vergunningen en Europese paspoorten

Heb je een beleggingsaanbod gekregen dat te mooi lijkt om waar te zijn? Dat is het vaak ook. Verdiep je goed in de aanbieder en belegging. Goed om te weten: de AFM houdt niet direct toezicht op buitenlandse ondernemingen met een Europees paspoort.

Veelgestelde vragen over Vergunningen en Europese paspoorten

Wat is vergunningplicht?

Ondernemingen die financiële diensten of producten aanbieden, bemiddelen of adviseren, moeten een vergunning hebben van de Nederlandsche Bank (DNB) en/of van de AFM. 

Ondernemingen die onder het prudentieel toezicht van DNB vallen, staan geregistreerd in het DNB-register. Dit zijn banken, pensioenfondsen, verzekeraars en overige instellingen waaronder beleggingsinstellingen en geldtransactiekantoren. DNB verstrekt alleen een vergunning als de onderneming financieel gezond (solvabel) is en voldoet aan voorwaarden voor goed bestuur.

De AFM is belast met het gedragstoezicht. Ondernemingen die onder het toezicht van de AFM vallen, staan geregistreerd in het AFM-register. De AFM verstrekt een vergunning nadat onder meer is getoetst op deskundigheid, betrouwbaarheid en integere bedrijfsvoering.

Lees meer over de partijen waar de AFM toezicht op houdt en de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen.

Stuur deze vraag door

Wat is prospectusplicht?

Een onderneming die effecten aanbiedt is wettelijk verplicht het prospectus te laten goedkeuren door de AFM. Pas als het prospectus is goedgekeurd mag een onderneming effecten aanbieden.

De AFM controleert of het prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is. De AFM controleert niet of de informatie in het prospectus juist is.

Let op! Een goedgekeurd prospectus houdt niet in dat de partij die de effecten aanbiedt zonder meer betrouwbaar is. Een goedgekeurd prospectus houdt ook niet in dat de AFM de aanbieding goedkeurt.

Stuur deze vraag door

Is een onderneming met een vergunning betrouwbaar?

De AFM toetst bij een vergunningaanvraag de beleidsbepalers van een onderneming op betrouwbaarheid maar kan niet zeggen of een onderneming betrouwbaar is.

Als een onderneming volgens de regels verplicht is om een AFM-vergunning te hebben maar die niet heeft, dan zijn diegene die het beleid bepalen (beleidsbepalers) van de onderneming mogelijk niet betrouwbaar. In het register van de AFM kun je zien of een onderneming een AFM-vergunning heeft of juist op de waarschuwingslijst staat.

Stuur deze vraag door

Wat is een Europees paspoort?

Heeft een financiële onderneming uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) een vergunning van de toezichthouder van dat land? En wil zij ook in Nederland producten en diensten aanbieden? Dan moet zij zich registeren bij de AFM. Die onderneming krijgt dan een Europees paspoort en wordt opgenomen in het AFM-register.

Een Europees paspoort kan gelden voor verschillende soorten ondernemingen zoals verzekeraars, financieel dienstverleners of beleggingsondernemingen. Een onderneming met een Europees paspoort blijft onder het toezicht van het land van herkomst vallen. De toezichthouder in dat land heeft dan ook de toetsing gedaan. Dat doet de AFM niet nog een keer en de AFM houdt dus ook geen toezicht op het gedrag van buitenlandse ondernemingen met een Europees paspoort. Een vergunning van een nationale toezichthouder is geen kwaliteitskeurmerk.

Wil je weten in welk Europees land een onderneming een vergunning heeft? Check het in ons register.

Stuur deze vraag door

Wie houdt toezicht op een financiële onderneming met een Europees paspoort?

Verleent een financiële onderneming met een Europees paspoort diensten zonder bijkantoor in Nederland? Dan houdt de AFM in beginsel geen (direct) toezicht. Dat doet de toezichthouder van het land waar de onderneming is gevestigd.

Opent een financiële onderneming met een Europees paspoort een bijkantoor in Nederland? Dan houdt de AFM wel toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving  die van toepassing  is en op de dienstverlening zelf.

Stuur deze vraag door

Wat moet je doen bij een klacht of conflict met een financiële onderneming met een Europees paspoort?

De AFM ontvangt regelmatig signalen over ondernemingen met een Europees paspoort. Dit zijn zeer uiteenlopende signalen, maar een groot deel ervan ziet op beleggingsondernemingen. Vaak gaat het hierbij om zogenaamde brokers die jou aanbieden om bij hen te komen beleggen of traden. Bij het traden gaat het meestal om beleggingsproducten waarbij het risico dat je geld verliest heel groot is als je niet zoveel ervaring hebt met beleggen. Deze beleggingsproducten worden vaak forex of CFD’s genoemd.

Heb je als Nederlandse consument een conflict of ben je benadeeld of zelfs opgelicht door een onderneming met een Europees paspoort? Neem de volgende stappen:

  1. Meld de klacht bij de beleggingsonderneming zelf.
  2. Meld de klacht bij de toezichthouder in het betreffende land. Krijg je geen reactie of een reactie waar je niet tevreden mee bent, leg je er dan niet bij neer. Zorg ervoor dat jouw klacht blijft openstaan! Vraag regelmatig om een statusupdate. In de IOSCO-lijst vind je alle toezichthouders.
  3. Meld de klacht bij de financieel ombudsman in het betreffende land. Een financiële onderneming met een Europees paspoort hoeft zich niet aan te sluiten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) in Nederland. Je bent dus mogelijk afhankelijk van de klachtenprocedures in het land waar de onderneming gevestigd is. Bij een eventueel faillissement geldt bovendien niet de Nederlandse wet, maar de wetten en regels van het land dat de vergunning heeft verleend. Zie het overzicht met financiële ombudsmannen/geschilorganen in alle EU-lidstaten.
  4. Meld het de AFM. Als de AFM constateert dat een onderneming zich niet aan wet- en regelgeving houdt, kan de AFM dat mogelijk onder de aandacht brengen bij de bevoegde toezichthouder. Een melding bij de AFM kan via ons contactformulier.
  5. Ben je opgelicht? Doe dan ook altijd aangifte bij de politie.

Daarnaast kun je vanuit Nederland een juridische procedure starten. Ga op internet op zoek naar een Nederlands advocatenkantoor dat ervaring heeft met procedures tegen buitenlandse beleggingsondernemingen/brokers. Als er meer gedupeerden zijn kan er mogelijk een collectieve procedure worden gevoerd.

Lees meer over wat je kunt doen als je opgelicht bent door een onderneming met een Europees paspoort.

Stuur deze vraag door

Waarom staat een failliete financiële onderneming nog in de AFM registers?

Als een financiële onderneming failliet gaat, wordt er een curator benoemd. De curator is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de gang van zaken bij die onderneming.

Een faillissement wordt ingeschreven in de Kamer van Koophandel waarbij ook de contactgegevens van de curator staan vermeld. Wij kunnen de vergunning niet zomaar intrekken. Hierover moeten wij contact opnemen met de curator. Uiteindelijk kan de vergunning worden ingetrokken.

Ondanks dat het register op dat terrein dus niet direct actueel is, moet de curator er wel voor zorgen dat de onderneming geen activiteiten meer verricht. Wij houden dit zo nodig in de gaten.

Stuur deze vraag door

Waarom staat een onderneming niet in het AFM-register?

In de registers van de AFM zie je of een financiële onderneming een vergunning heeft. Ook zie je of de AFM een prospectus heeft goedgekeurd.

Geeft het register geen zoekresultaten? Dan zijn er drie mogelijkheden:

  • De naam is verkeerd gespeld. Vraag bij de financiële onderneming onder welke exacte naam er een vergunning  of een goedgekeurd prospectus is. Je kunt ook vragen naar het AFM-vergunningnummer.
  • De aanbieder maakt gebruik van de vrijstellingsregeling. In sommige situaties geldt een vrijstelling en heeft de onderneming geen prospectusplicht (bij het aanbieden van effecten) of vergunningplicht (bij het aanbieden van beleggingsobjecten en bij het aanbieden van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen).
    Op onze site staat meer informatie over vrijstelling prospectusplicht of vrijstelling vergunningplicht.
  • Het is een illegale financiële onderneming. De onderneming hoort te beschikken over een vergunning of een goedgekeurd prospectus, maar heeft dat niet.

Raadpleeg onze waarschuwingslijst. Hier staan de bedrijven vermeld waarvan wij weten dat ze illegaal werken.

Wij adviseren geen zaken te doen met bedrijven die op deze waarschuwingslijsten staan. Neem contact op met het Meldpunt Financiële Markten als je denkt dat jij ook te maken hebt met een illegale onderneming.

Stuur deze vraag door