Terug

Veelgestelde vragen over vergunningen

Veelgestelde vragen over Vergunningen

Wat is vergunningplicht?

Ondernemingen die financiële diensten of producten aanbieden, bemiddelen of adviseren, moeten een vergunning hebben van de Nederlandsche Bank (DNB) en/of van de AFM. 

Ondernemingen die onder het prudentieel toezicht van DNB vallen, staan geregistreerd in het DNB-register. Dit zijn banken, pensioenfondsen, verzekeraars en overige instellingen waaronder beleggingsinstellingen en geldtransactiekantoren. DNB verstrekt alleen een vergunning als de onderneming financieel gezond (solvabel) is en voldoet aan voorwaarden voor goed bestuur.

De AFM is belast met het gedragstoezicht. Ondernemingen die onder het toezicht van de AFM vallen, staan geregistreerd in het AFM-register. De AFM verstrekt een vergunning nadat onder meer is getoetst op deskundigheid, betrouwbaarheid en integere bedrijfsvoering.

Lees meer over de partijen waar de AFM toezicht op houdt en de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen.

Stuur deze vraag door

Wat is prospectusplicht?

Een onderneming die effecten aanbiedt is wettelijk verplicht het prospectus te laten goedkeuren door de AFM. Pas als het prospectus is goedgekeurd mag een onderneming effecten aanbieden.

De AFM controleert of het prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is. De AFM controleert niet of de informatie in het prospectus juist is.

Let op! Een goedgekeurd prospectus houdt niet in dat de partij die de effecten aanbiedt zonder meer betrouwbaar is. Een goedgekeurd prospectus houdt ook niet in dat de AFM de aanbieding goedkeurt.

Stuur deze vraag door

Is een onderneming met een vergunning betrouwbaar?

De AFM toetst bij een vergunningaanvraag de beleidsbepalers van een onderneming op betrouwbaarheid maar kan niet zeggen of een onderneming betrouwbaar is.

Als een onderneming een AFM-vergunning moet hebben maar die niet heeft, zijn de  beleidsbepalers van de onderneming mogelijk niet betrouwbaar. In het register van de AFM kun je zien of een onderneming een AFM-vergunning heeft of juist op de waarschuwingslijst staat.

Stuur deze vraag door

Wat is een ‘Europees paspoort’?

Financiële ondernemingen die in een land binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) een vergunning hebben van de toezichthouder van dat land én die ook in Nederland producten en diensten willen aanbieden, moeten zich laten registreren bij de AFM. Zij krijgen dan een Europees Paspoort. Deze ondernemingen blijven onder het toezicht van het land van herkomst vallen.

Als een financiële onderneming zijn diensten zonder bijkantoor in Nederland verleent, houdt de AFM in beginsel geen (direct) toezicht, maar wordt toezicht gehouden door de (buitenlandse) toezichthouder waar de financiële onderneming gevestigd is.

Wanneer een financiële onderneming in Nederland een bijkantoor opent, houdt de AFM wel toezicht op de gedragsregels die van toepassing zijn en op de dienstverlening zelf.

Beheerders met een zetel in een andere Europese lidstaat dan Nederland, die Europese alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s) aan particuliere beleggers aanbieden in Nederland of in Nederland hebben aangeboden moeten voldoen aan de specifieke eisen die in Nederland gelden voor het aanbieden van deelnemingsrechten aan particuliere beleggers.

Europees Paspoorthouders zijn niet verplicht zich aan te sluiten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Als je een klacht hebt, is het mogelijk dat je afhankelijk bent van de klachtenprocedures in het land waar het bedrijf vandaan komt. Bij een eventueel faillissement geldt niet de Nederlandse wet maar de wetten en regels van het land dat de vergunning verleend heeft. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de depositogarantieregeling.

Stuur deze vraag door

Waarom staat een failliete financiële onderneming nog in de AFM registers?

Als een financiële onderneming failliet gaat, wordt er een curator benoemd. De curator is  vanaf dat moment verantwoordelijk voor de gang van zaken bij die onderneming.

Een faillissement wordt ingeschreven in de Kamer van Koophandel waarbij ook de contactgegevens van de curator staan vermeld. De AFM kan de vergunning niet zomaar intrekken. Hierover moet de AFM contact opnemen met de curator. Uiteindelijk kan de vergunning worden ingetrokken.

Ondanks dat het register dus niet direct actueel is, moet de curator er wel voor zorgen dat de onderneming geen activiteiten meer verricht. De AFM houdt dit zo nodig in de gaten.

Stuur deze vraag door

Waarom staat een onderneming niet in het AFM-register?

In de registers van de AFM zie je of een financiële onderneming een vergunning heeft. Ook zie je of de AFM een prospectus heeft goedgekeurd.

Geeft het register geen zoekresultaten? Dan zijn er drie mogelijkheden:

  • De naam is verkeerd gespeld. Vraag bij de financiële onderneming onder welke exacte naam er een vergunning  of een goedgekeurd prospectus is. Je kunt ook vragen naar het AFM-vergunningnummer.
  • De aanbieder maakt gebruik van de vrijstellingsregeling. In sommige situaties geldt een vrijstelling en heeft de onderneming geen prospectusplicht (bij het aanbieden van effecten) of vergunningplicht (bij het aanbieden van beleggingsobjecten en bij het aanbieden van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen).
    Meer informatie over vrijstelling prospectusplicht of vrijstelling vergunningplicht.
  • Het is een illegale financiële onderneming. De onderneming hoort te beschikken over een vergunning of een goedgekeurd prospectus, maar heeft dat niet.

Raadpleeg onze waarschuwingslijst. Hier staan de bedrijven vermeld waarvan wij weten dat ze illegaal werken.

Wij adviseren geen zaken te doen met bedrijven die op deze waarschuwingslijsten staan. Neem contact op met het Meldpunt Financiële Markten als je denkt dat jij ook te maken hebt met een illegale onderneming.

Stuur deze vraag door