Terug

Veelgestelde vragen over telefoonkrediet

Veelgestelde vragen over Telefoonkrediet

Waarom houdt de AFM toezicht op mobiele telefoons?

Mobiele telefoons worden vaak in combinatie met een telefoonabonnement aangeboden voor een vaste prijs per maand. De looptijd is meestal 12 of 24 maanden. Dit betekent dat je de kosten van de mobiele telefoon in deze periode afbetaalt. Koop op afbetaling is een vorm van krediet. Bij het aangaan van zo’n kredietovereenkomst word je als consument beschermd door de regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Stuur deze vraag door

Waarom moet je worden beschermd bij de koop van mobiele telefoons?

Mobiele telefoons zijn de afgelopen jaren geavanceerder en daardoor veel kostbaarder geworden. Dit betekent dat je als consument steeds grotere leningen aangaat bij het afsluiten van een telefoonabonnement in combinatie met een mobiele telefoon. Doordat deze vorm van kredietverlening (koop op afbetaling van de mobiele telefoon) onder toezicht van de Wet op het financieel toezicht (Wft) valt, zijn er regels die de consument beschermen. Deze regels zorgen ervoor dat je niet te veel leent en daardoor niet in financiële problemen raakt.

Stuur deze vraag door

Wat betekent het toezicht op het telefoonkrediet voor mij als klant?

Als je je mobiele telefoon in meerdere termijnen wil betalen, moet de aanbieder bij een telefoon van meer dan €250 informatie inwinnen over jouw financiële situatie, zoals inkomens- en woonlastengegevens. Ook moet de aanbieder bij het BKR kijken of er schulden zijn. Hierdoor kan kredietverlening op een meer verantwoorde wijze plaatsvinden en heb je na betaling van de maandelijkse kosten van de mobiele telefoon in principe voldoende geld over om in je levensonderhoud te voorzien. Dit voorkomt financiële problemen.

Stuur deze vraag door

Wat verandert er voor mij als ik een mobiele telefoon op krediet aanschaf?

De telecomaanbieder moet jou duidelijk informeren over het telefoonkrediet en de kosten. De hoogte en de kosten van het krediet moet hij apart vermelden in bijvoorbeeld reclames en op websites. Dit moet de aanbieder ook vermelden in de informatie die hij voorafgaand aan het sluiten van een kredietovereenkomst voor de mobiele telefoon verstrekt. De prijzen van mobiele telefoons worden hierdoor beter vergelijkbaar.

Naast de splitsing van de kosten moet de aanbieder in reclame-uitingen kredietwaarschuwingen en krediettabellen opnemen. De krediettabel maakt onder meer inzichtelijk wat de kosten voor een krediet zijn, wat de looptijd is en wat je in totaal moet betalen. Daarnaast maakt de krediettabel het mogelijk verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken.

Als je kiest voor een telefoon die je betaalt in termijnen en als de telefoon duurder is dan €250 krijg je vanaf 1 mei 2017 vragen over jouw inkomen en (woon)lasten. De inkomens- en lastentoets en een BKR-check wijzen uit of je het krediet kan betalen. Je houdt dan na betaling van de maandelijkse kosten van de mobiele telefoon in principe voldoende geld over om in je levensonderhoud te voldoen. Het krediet wordt ook geregistreerd bij het BKR

Stuur deze vraag door

Wanneer moet je de gegevens over je inkomen en woonlasten verstrekken?

Bij een abonnement zonder telefoon (sim-only) hoef je geen gegevens te verstrekken over inkomen en woonlasten. Als je jouw mobiele telefoon direct of binnen 3 maanden betaalt, zonder dat hieraan kosten verbonden zijn, hoeft dit ook niet. Dit geldt ook als je minder dan €250 voor de mobiele telefoon in (12 of 24) termijnen afbetaalt (en het overige direct wordt afgerekend). In dat geval wordt wel gevraagd of je de maandelijkse kosten van de mobiele telefoon kan betalen.

Bij telefoons op afbetaling van meer dan €250 moet de aanbieder van de mobiele telefoon wel vragen om persoonlijke gegevens. Kredieten boven €250 worden geregistreerd bij het BKR.

Stuur deze vraag door

Welke gegevens moeten kredietaanbieders opvragen en moet je opgeven?

De telecomaanbieder moet op basis van de opgegeven gegevens kunnen vaststellen of het krediet verantwoord kan worden verleend. De kredietaanbieder moet daarom gegevens opvragen over het inkomen en structurele uitgaven zoals de woonlasten en de gezinssamenstelling. De telecomaanbieder kan ervoor kiezen dat je deze gegevens zelf (elektronisch) invult en om geen loonstrookjes of bankafschriften op te vragen. Voor kredieten onder €1000 is het namelijk niet verplicht om bijvoorbeeld schriftelijke vastgelegde informatie over de financiële positie van de klant te beschikken. Het is dan voldoende als je schriftelijk of elektronisch verklaart dat de opgegeven informatie juist is.

Stuur deze vraag door

Waarom moet je gegevens over je inkomen en woonlasten verstrekken?

Om te voorkomen dat je meer leent dan verantwoord is. Je houdt na betaling van de maandelijkse kosten van de mobiele telefoon dan in principe voldoende geld over om in je levensonderhoud te voldoen. Voor deze kredietwaardigheidstoets heeft de telecomaanbieder gegevens over inkomen en woonlasten nodig en wordt informatie opgevraagd bij het BKR.

Stuur deze vraag door

Worden telefoonkredieten geregistreerd bij het BKR?

Alle (consumptieve) kredieten hoger dan €250 en betalingsachterstanden op deze kredieten worden geregistreerd bij het BKR. Dat geldt vanaf 1 mei 2017 dus ook voor telefoonkredieten. Kredietverstrekkers kunnen bij het BKR opvragen hoeveel een consument eerder heeft geleend en of er sprake is van betalingsachterstanden. Zo kunnen zij vaststellen of een nieuw krediet verantwoord kan worden verstrekt. BKR-registraties helpen om te voorkomen dat de consument te veel leent. Kijk voor meer informatie over telefoonkrediet op de website van het BKR

Stuur deze vraag door

Hebben de bij het BKR geregistreerde telefoonkredieten invloed op de maximale hypotheeklening?

De maandelijkse kosten voor bestaande kredieten worden meegewogen bij het vaststellen van de hoogte van de maximale hypotheek. Een mobiele telefoon die je op krediet koopt, telt bij een hypotheekaanvraag op dezelfde manier mee als elk ander consumptief krediet. Het geld dat je betaalt aan de aanbieder van een bestaande lening (zoals een telefoonkrediet) kan immers niet meer worden gebruikt voor het betalen van de kosten van de hypotheeklening. Dit voorkomt dat je meer leent dan verantwoord is en te weinig geld over houdt om van te leven. Meer informatie over de registratie van telefoonkrediet vind je op de website van het BKR.

Stuur deze vraag door

Is het mogelijk om meerdere telefoonkredieten naast elkaar af te sluiten?

Het is mogelijk om meerdere telefoonkredieten tegelijk af te sluiten, bijvoorbeeld voor ouders en minderjarige(n) binnen het gezin. Dit kan alleen als uit de opgegeven gegevens en de daarmee uitgevoerde inkomens- en lastentoets blijkt dat dit verantwoord is. In deze toets wordt rekening gehouden met eerder afgesloten telefoonkredieten en andere leningen. Een mobiele telefoon direct afrekenen bij de aankoop kan altijd.

Stuur deze vraag door

Is het toegestaan het toestel gecombineerd met het telefoonabonnement (koppelverkoop) aan te bieden?

Er is sprake van koppelverkoop als je bij de koop van een mobiele telefoon op afbetaling ook verplicht bent een abonnement af te sluiten. Dan is het niet toegestaan dat de aanbieder rente of andere kosten in rekening te brengt voor het telefoonkrediet. In de krediettabellen moet dan een rentepercentage van 0% worden getoond. Als er geen sprake is van koppelverkoop mogen er wel kosten en rentes in rekening worden gebracht. Deze rentes en kosten zijn wettelijk gemaximeerd.

Stuur deze vraag door

Houdt de AFM ook toezicht op telefoonabonnementen?

Nee, de Wet financieel toezicht(Wft) is niet van toepassing op telefoonabonnementen (de telecomdienst voor data, sms en spraaktelefonie) wanneer daarin niet de afbetaling van de mobiele telefoon versleuteld zit. Het is de bedoeling dat het krediet apart en duidelijk zichtbaar wordt aangeboden en dat de kosten en voorwaarden daarvan helder zijn. Op het apart aanbieden van het krediet ziet de AFM toe. De informatieverstrekking over telefoonabonnementen vallen onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Stuur deze vraag door

Wanneer valt het kopen van een mobiele telefoon onder toezicht?

Als een mobiele telefoon al dan niet in combinatie met een telefoonabonnement door een consument in meer dan 3 maandelijkse termijnen moet worden afbetaald, is sprake van een telefoonkrediet waarop de Wet financieel toezicht (Wft)  van toepassing is. Aanbieders van telefoonkredieten moeten een vergunning aanvragen bij de AFM. De Wft is niet van toepassing als je de mobiele telefoon direct betaalt. Er is dan immers geen sprake van krediet. Ook als de telefoon binnen 3 maanden zonder extra kosten wordt betaald, is de Wft niet van toepassing.

Stuur deze vraag door

Hebben alle (web)winkels een Wft vergunning nodig?

De AFM verwacht dat bijna alle bemiddelaars (hoofddealers en subdealers) gebruik kunnen maken van een vrijstelling van de vergunningplicht. De voorwaarden om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken zijn:

• Er wordt bemiddeld in telefoonkrediet (kredieten voor mobiele telefoons worden verkocht namens anderen); en
• De looptijd van het krediet is niet langer dan de verwachte economische levensduur van de verschafte mobiele telefoon of dan de periode van dienstverlening; en
• De bemiddelaar adviseert de consument niet over het krediet voor de mobiele telefoon; en
• De bemiddelaar heeft een andere hoofdberoepswerkzaamheid dan bemiddeling in goederenkrediet (zoals krediet voor een mobiele telefoon).

Aan de vrijstelling zijn wel voorschriften verbonden, waaraan de bemiddelaar zich moet houden.

Stuur deze vraag door

Moeten alle medewerkers van een telefoonwinkel over een Wft-diploma beschikken voor de bemiddeling in telefoonkrediet?

De diplomaplicht geldt alleen voor klantmedewerkers die zich bezighouden met adviseren over het krediet. Als wordt gekozen om niet te adviseren over het telefoonkrediet, hoeven de medewerkers dus geen Wft-diploma te hebben. Zij moeten wel beschikken over algemene kennis van het proces.

Stuur deze vraag door