Terug

Veelgestelde vragen over beleggen

Hieronder staan de meest gestelde vragen over beleggen. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Vul dan het online contactformulier in of neem telefonisch contact op met het Meldpunt via 0800-5400 540 (gratis). Het Meldpunt is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur

Veelgestelde vragen over Beleggen algemeen

Waar vind ik meer informatie over beleggingsverzekeringen (woekerpolissen)?

Meer informatie over beleggingsverzekeringen (woekerpolissen) vind je hier.

Stuur deze vraag door

Is het mogelijk dat een beleggingsinstelling wordt opgeheven of van de beurs wordt gehaald?

Ja, dit is mogelijk. De beleggingsinstelling moet haar deelnemers hiervan wel op de hoogte brengen. Meestal wordt er een (financieel) voorstel gedaan aan de cliënten. Mocht je besluiten je aandelen niet te verkopen, dan is het mogelijk dat ze niets meer waard zijn. Kijk goed in de algemene voorwaarden van het prospectus van het fonds.

Stuur deze vraag door

Waarop houdt de AFM toezicht bij beleggingsinstellingen?

De AFM houdt toezicht op het gedrag van beleggingsinstellingen. De AFM controleert of zij zich aan de wetten en regels houden die gaan over de informatie die zij volgens de wet aan consumenten moeten geven. Bijvoorbeeld de informatie op de website, de Essentiële Beleggersinformatie, het jaarverslag en het prospectus. Daarnaast toetst de AFM de deskundigheid en betrouwbaarheid van de mensen achter de beleggingsinstelling en controleert de AFM of de bedrijfsvoering beheerst en integer is.

Stuur deze vraag door

De beleggingsinstelling waar ik in beleg verbiedt in- en uitstappen. Kan dat?

In het algemeen geldt dat de beleggingsinstelling transparant moet zijn over haar handelen. Fondsen kunnen in hun prospectus een beperkt aantal voorwaarden opnemen op basis waarvan zij het fonds (tijdelijk) kunnen sluiten. Als dit het geval is, moet het fonds de deelnemers uitleggen waarom ze deze maatregel hebben genomen. De deelnemers kunnen het fonds verzoeken om openheid van zaken te geven. Hoe dat moet te gebeuren, staat in het prospectus.

Stuur deze vraag door

Op welke manier kun je beleggen?

Je kunt rechtstreeks beleggen bij een aanbieder van beleggingsproducten. Je kunt ook beleggen via een financiële onderneming zoals een bank. Daarnaast kun je ook beleggen via een verzekeringsproduct en een bankspaarproduct voor pensioen en hypotheek. 

Handelen kan op verschillende manieren:

Vermogensbeheer. Je laat je geld beheren door een vermogensbeheerder. Je maakt vooraf afspraken, bijvoorbeeld over de risico’s die je wilt nemen. De vermogensbeheerder kiest hoe hij je geld belegt en vertelt je achteraf wat hij heeft gedaan. 

Beleggingsadvies. Je vraagt advies aan een beleggingsadviseur en krijgt gepersonaliseerde aanbevelingen. Daarna kies je zelf of je deze aanbevelingen opvolgt en hoe je je geld belegt.

Execution only. Je stelt zelf je beleggingsportefeuille samen en geeft koop- en verkoopopdrachten aan de financiële onderneming, vaak via een online platform.

Stuur deze vraag door

Wat houdt het in als een prospectus is goedgekeurd door de AFM?

De AFM controleert het prospectus op drie onderdelen: volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie.

Het prospectus moet de wettelijk verplichte informatie bevatten. Deze informatie moet onderling met elkaar in overeenstemming zijn en het prospectus moet in begrijpelijke taal zijn geschreven. Als een aanbieding van effecten bijvoorbeeld een risicovolle investering betreft, dan moet dit helder worden verwoord in het prospectus. Is hieraan voldaan, dan keurt de AFM het prospectus goed. Het prospectus wordt niet goedgekeurd wanneer de AFM vaststelt dat het prospectus onvolledig of niet begrijpelijk is en/of als er gegevens in staan die met elkaar in strijd zijn.

De AFM controleert niet of de informatie in het prospectus juist is. Ook geeft de AFM geen oordeel over de aanbieding zelf. De reden hiervoor is dat de AFM geen toegang heeft tot de informatie over de onderneming of de aanbieding. Een goedgekeurd prospectus houdt daarom niet in dat de partij die de effecten aanbiedt zonder meer betrouwbaar is, of dat de beloofde rendementen gehaald gaan worden. Een door de AFM goedgekeurd prospectus is geen keurmerk.

Register

In het register 'goedgekeurde prospectussen' kun je zien of een prospectus door de AFM is goedgekeurd. Daarnaast is er ook een register ‘genotificeerde prospectussen’. Hier vind je de prospectussen van effecten die in Nederland mogen worden aangeboden, maar zijn goedgekeurd door een buitenlandse toezichthouder.

Stuur deze vraag door

De aanbieder waar ik wil beleggen staat niet in de registers van de AFM. Wat betekent dat?

In de registers van de AFM kun je vinden of een financiële onderneming een vergunning heeft. Ook staat er bijvoorbeeld in of een financiële onderneming een prospectus heeft goed laten keuren. Als je zoekt in de registers, dan kan het gebeuren dat je geen resultaten vindt.

Heb je niet gevonden wat je zoekt?

Als je niets kunt vinden, dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. De naam is verkeerd gespeld. Vraag de onderneming onder welke exacte naam er een vergunning is verleend, en of er een door de AFM goedgekeurd prospectus is. Je kunt ook vragen naar het AFM-vergunningsnummer.
  2. De aanbieder maakt gebruik van een vrijstellingsregeling. In sommige situaties heeft de onderneming geen prospectusplicht (bij het aanbieden van effecten) of vergunningplicht (bij het aanbieden van beleggingsobjecten en bij het aanbieden van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen). Vraag de onderneming om een toelichting. Bij twijfel kun je contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM.
  3. Het is een illegale financiële onderneming. De onderneming moet beschikken over een vergunning of een goedgekeurd prospectus, maar heeft dat niet. Als dit het geval is, wil de AFM dit graag weten. Illegale activiteiten kunt u melden bij de AFM.

Meer informatie vindt je bij Check je aanbieder.

Stuur deze vraag door

Wat is het verschil tussen actief en passief beleggen?

Er zijn actief beheerde fondsen en passief beheerde fondsen. Een actief beheerd fonds heeft over het algemeen tot doel een beter rendement te behalen dan een bepaalde index. Een passief beleggingsfonds heeft juist als doel om zo dicht mogelijk bij een bepaalde index te blijven.

Lees meer over beleggingsfondsen.

Stuur deze vraag door

Waarom vraagt een (online) beleggingsadviseur jou om persoonlijke informatie?

Een essentieel onderdeel van de beleggingsdienstverlening is het in kaart brengen van jouw persoonlijke (financiële) situatie. Dit is essentieel om tot een geschikt beleggingsadvies en een passende inrichting van jouw beleggingsportefeuille te komen. Er zal daarom uitgebreid gevraagd worden naar jouw wensen, financiële positie, beleggingsdoel en kennis en ervaring op beleggingsgebied. Ook vraagt een adviseur naar jouw beleggingsdoel en hoeveel risico je kunt en wilt lopen. Vaak gebeurt dit in een persoonlijk gesprek of via een (online) vragenlijst. Op basis van jouw informatie ontvang je een persoonlijk beleggingsadvies. 

Risico’s

Wanneer jouw (online) adviseur te weinig over je persoonlijke situatie weet, kun je een portefeuille aangemeten krijgen die niet bij je past. Denk aan situaties waarbij geen rekening gehouden wordt met: 

  • (toekomstige) opnames of uitgaves of met periodieke stortingen
  • eventuele voorkeur voor vermogensbeheer (waarbij de beleggingsonderneming voor jou beslist en handelt) of voor advies (waarbij je handelt op basis van passend geachte beleggingsadviezen)
  • jouw wens of eis dat je effectenportefeuille moet voldoen aan bepaalde duurzaamheidsvereisten

Dit zijn belangrijke vragen om uiteindelijk de juiste beleggingsportefeuille voor jou samen te stellen en om toekomstige teleurstellingen te voorkomen.

Bijhouden van persoonlijke informatie

Jouw (online) adviseur zal periodiek je gegevens willen actualiseren om er zeker van te zijn dat je beleggingsportefeuille nog steeds bij je past. Je persoonlijke situatie kan immers tussentijds veranderen. Soms gaat het om informatie waarvan je zelf niet bewust bent dat deze relevant is voor het beheer of advies van je vermogen. Denk hierbij aan een huwelijk, scheiding, een naderend pensioen, werkloosheid of een nieuwe baan. Mogelijk heb je meer of minder financiële ruimte of is jouw risicobereidheid veranderd.

Stuur deze vraag door