Terug

Welke pensioeninformatie ontvang je?

Je werkgever is samen met de pensioenuitvoerder verplicht je informatie te geven over jouw pensioenregeling. Welke informatie is dat?

  • Als je in dienst treedt bij een werkgever ontvang je een Pensioen 1-2-3
  • Elk jaar ontvang je van je pensioenuitvoerder een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 
  • Ga je uit dienst dan ontvang je een stopbrief en daarna ten minste elke vijf jaar een UPO, tenzij je je pensioen meeneemt naar een nieuwe pensioenuitvoerder
  • Ga je met pensioen, dan ontvang je eerst een pensioen(uitkerings)informatiebrief en daarna een pensioenuitkerings- of -toekenningsbrief
  • Al jouw pensioenuitvoerders zorgen voor pensioeninformatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl
  • Je kunt altijd tussentijds informatie opvragen bij je pensioenuitvoerder

Pensioen 1-2-3

Van je nieuwe werkgever of de pensioenuitvoerder ontvang je binnen drie maanden na indiensttreding een Pensioen 1-2-3.  Hierin staan de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling. Waar heb je recht op? En hebben je nabestaanden ergens recht op? Wordt je pensioen geïndexeerd?

Wil je na het lezen van de Pensioen 1-2-3 meer weten over de pensioenregeling kijk dan op de website van je pensioenuitvoerder of lees het pensioenreglement.

Het uniform pensioenoverzicht (UPO)

Een pensioenuitvoerder stuurt jaarlijks uiterlijk op 30 september een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) aan een actieve deelnemer. Op het UPO zie je wat je aan pensioen hebt opgebouwd tot en met het voorgaande jaar. Op mijnpensioenoverzicht.nl kan een deelnemer op elk moment zijn pensioen inzien. Uiterlijk een maand nadat je het UPO hebt ontvangen, staat dit ook op mijnpensioenoverzicht.nl.

Deelnemers die niet meer bij de werkgever in dienst zijn (slapers) krijgen in ieder geval elke vijf jaar een pensioenoverzicht toegestuurd. Tenzij het pensioen is meegenomen naar een andere pensioenuitvoerder. Het UPO moet ook jaarlijks beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld via de 'mijnomgeving' van de pensioenuitvoerder.Op mijnpensioenoverzicht.nl vind je het pensioen van al jouw vorige werkgevers.

Ben je gescheiden? Eens in de vijf jaar zal de pensioenuitvoerder een ex-partner informeren over het opgebouwde partnerpensioen. Met dit overzicht is een inschatting te maken van het inkomen voor je ex partner bij jouw overlijden.

Je kunt altijd tussentijds informatie bij de pensioenuitvoerder opvragen.

Pensioen(uitkerings)informatiebrief

De pensioen(uitkerings)informatiebrief ontvang je ruim voordat je met pensioen gaat. Daarin vind je gegevens over de hoogte van je pensioen, wanneer je voor het eerst pensioen ontvangt en wat je (ex) partner en kinderen ontvangen als je komt te overlijden.

Heb je keuzemogelijkheden, dan vind je deze keuzes en de gevolgen daarvan in deze brief. Ook lees je in de pensioeninformatiebrief of je pensioen in de toekomst wordt geïndexeerd. Indexatie is het aanpassen van je pensioen aan de hand van prijs- en/of loonstijgingen. Hierdoor blijft je pensioen in de toekomst ongeveer evenveel waard, zodat je in de toekomst nog hetzelfde kan kopen met je pensioen ook al wordt alles duurder. Indexatie, ook wel toeslag genoemd, is niet wettelijk verplicht, ga na wat voor jou geldt.

Op de website van pensioenkijker kun je meer informatie lezen over zaken waar je mee te maken krijgt als je met pensioen gaat.

Stopbrief of beëindigingsbrief

Ga je weg bij je werkgever, dan stopt op dat moment jouw pensioenopbouw. Van je pensioenuitvoerder krijg je dan een stopbrief met informatie over hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en hoe je pensioeninkomen eventueel meegroeit met de loon- of prijsstijgingen (indexatie). In de brief staat ook of je nabestaanden nog recht hebben op nabestaandenpensioen als je komt te overlijden.

In de brief lees je ook dat je het pensioen kunt meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Dat noem je waardeoverdracht.

Ben je deelnemer in een bedrijfstak- of beroepspensioenfonds en blijf je in dezelfde bedrijfstak of beroep werken? Dan blijf je deelnemer bij dezelfde pensioenuitvoerder en dan hoef je de waarde niet over te dragen.

Pensioenuitkeringsbrief of toekenningsbrief

In de pensioenuitkeringsbrief informeert de pensioenuitvoerder duidelijk over welke keuzes je hebt gemaakt en wat de gevolgen daarvan zijn. Ook staat in deze brief wat uiteindelijk je pensioenuitkering wordt en wanneer je deze voor het eerst ontvangt. Ook lees je in deze brief wanneer en over welke onderwerpen jij zelf de pensioenuitvoerder moet informeren.

Van al jouw pensioenuitvoerders ontvang je een uitkeringsbrief kort voordat je met pensioen gaat.

Pensioenreglement

reglementIn het pensioenreglement staat gedetailleerde informatie over je pensioenregeling. Het reglement is vaak in juridische taal geschreven. Je kunt bij de pensioenuitvoerder het pensioenreglement opvragen of kijken op de website van de pensioenuitvoerder.

Digitaal informatie verstrekken

Tot voor kort moesten pensioenuitvoerders veel verplichte informatie altijd schriftelijk verstrekken. Digitale informatie is beter af te stemmen op de wensen van de deelnemer en kan de pensioenuitvoerder kosten besparen. Sinds kort mogen pensioenuitvoerders zelf kiezen of zij informatie digitaal of schriftelijk verstrekken.

Wil je geen digitale (elektronische) informatie ontvangen, maar liever schriftelijk? Dat kan. Vraag het aan bij je pensioenuitvoerder.

Informatie delen

Delen via: deel