Terug

Is pensioen af te kopen en waar moet je op letten?

Neem je niet meer deel aan een pensioenregeling, dan mag de pensioenuitvoerder jouw pensioen onder bepaalde voorwaarden afkopen als het een klein pensioen is. Een klein pensioen is een uitkering tot €467,89 per jaar (1 januari 2017). Afkoop betekent dat je een bedrag ineens krijgt uitgekeerd. Je krijgt in de toekomst dan geen pensioen meer.

Voor afkoop geldt een wachttijd van 2 jaar. De pensioenuitvoerder moet binnen 6 maanden na deze 2 jaar je over de afkoop informeren en de afkoopwaarde aan je uitbetalen. Heeft een pensioenuitvoerder veel kleine pensioenen, dan brengt dat hoge administratie- en uitbetalingskosten met zich mee. Door kleine bedragen af te kopen worden deze kosten beperkt. Daarom kopen pensioenuitvoerders kleine pensioenen soms af. Je kunt zelf geen afkoop aanvragen, het recht om af te kopen ligt bij de pensioenuitvoerder.

Waar moet je op letten?

  • Is het pensioen afgekocht, dan hebben je partner en/of kinderen geen recht meer op nabestaandenpensioen als je komt te overlijden. 
  • Het afkoopbedrag dat je ontvangt is niet gelijk aan het opgebouwde jaarlijkse pensioen, maar hoger. Wil je weten hoe het wordt berekend? Vraag het je pensioenuitvoerder.
  • Ontvang je een afkoopuitkering, dan is je inkomen in dat jaar ineens een stuk hoger en moet je misschien extra belasting betalen. Afkoop heeft ook gevolgen voor de eventuele toeslagen die je van de belastingdienst ontvangt. Lees hieronder meer over wat dit betekent.
  • Afkoop is niet altijd toegestaan. Lees hieronder wanneer afkoop wel en niet mag.

Wat betekent afkoop voor je belasting en je toeslagen?

Als jouw pensioen wordt afgekocht, dan is je inkomen in dat jaar ineens een stuk hoger. Omdat je jaarinkomen hoger is, moet je misschien extra belasting betalen. Afkoop heeft ook gevolgen voor de eventuele toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt. Zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag zijn afhankelijk van je bruto jaarinkomen. Ga na of de afkoop gevolgen heeft voor jouw toeslagen en voorkom dat je een toeslag moet terugbetalen. Ga ook na of je extra belasting moet betalen, zodat je niet onverwachts een aanslag krijgt.

Voor huurtoeslag gelden er speciale regels bij pensioenafkoop. Ga daarom voor meer informatie over toeslagen en toetsinginkomen naar de website van de belastingdienst. Heb je hier vragen over neem contact op met de belastingdienst.

Pensioenafkoop kan door de verhoging van het jaarinkomen ook gevolgen hebben voor een AOW-partnertoeslag, een nabestaandenuitkering of een overbruggingsuitkering. Wat dit voor jou betekent kun je nalezen op de website van het SVB.

Wordt je pensioen afgekocht als je met pensioen gaat? Bij afkoop van pensioen vóór de AOW-gerechtigde leeftijd val je vaak in een hoger belastingtarief dan na ingang AOW. Je kunt je pensioenuitvoerder vragen om het afkoopbedrag later uit te betalen. Dit is wel afhankelijk van het reglement en van de bereidwilligheid van de pensioenuitvoerder.

Wanneer is afkoop niet toegestaan of heeft de uitvoerder jouw toestemming nodig?

  • Je pensioenuitvoerder mag niet afkopen als je waardeoverdracht hebt aangevraagd.  
  • Is de deelname aan de pensioenregeling langer dan twee jaar en zes maanden geleden? Dan mag de pensioenuitvoerder alleen afkopen als je daar zelf mee instemt.  
  • Pensioen van vóór 1 januari 2007 mag alleen afgekocht worden als jij of je (gewezen) partner hiermee instemt.
  • Na de invoering van de nieuwe Pensioenwet in 2007 is er een overgangsperiode van twee jaar geweest. De pensioenuitvoerder kon toen zonder jouw toestemming een afkoopvoorstel doen, maar je kon daar wel bezwaar tegen indienen.

Wanneer is afkoop wel toegestaan?

  • Twee jaar na einde deelname aan de pensioenregeling als er sprake is van een klein ouderdomspensioen, maar alleen als deelname aan de pensioenregeling na 1 januari 2007 is beëindigd. De pensioenuitvoerder moet je binnen 6 maanden na deze 2 jaar informeren over de afkoop en de afkoopwaarde aan je uit betalen.
  • Bij start van de uitkering van een klein partnerpensioen, maar alleen als deelname aan pensioenregeling na 1 januari 2007 is beëindigd.

Informatie delen

Delen via: deel