Terug

AFM heeft curator benoemd bij Today’s Tomorrow

Maatregel

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 19 december 2016 een curator benoemd bij Today’s Tomorrow B.V. (TT). De curator is benoemd om het dagelijks bestuur van TT te versterken.

De AFM heeft een curator benoemd bij TT omdat de AFM diverse overtredingen van wet- en regelgeving bij TT heeft geconstateerd. Er zijn ernstige twijfels bij de waardering van een deel van de beleggingen in het GFH Paraplufonds. De AFM constateert dat daarbij sprake is van risicovolle belangenconflicten.

De curator ziet er onder meer op toe dat TT rekening houdt met de belangen van deelnemers in de door TT beheerde beleggingsfondsen, specifiek het GFH Paraplufonds. Hij moet er op toezien dat de afwikkeling van het GFH Paraplufonds volgens wet- en regelgeving plaatsvindt. Het afwikkelen kan betekenen dat het GFH Paraplufonds wordt overgedragen aan een andere beheerder of wordt geliquideerd.

Het bestuur van TT kan haar bevoegdheden slechts uitoefenen na goedkeuring van de curator. Dit is in het belang van de deelnemers in de door TT beheerde fondsen en het adequaat functioneren van TT. De curator zal er verder op toezien dat TT de deelnemers alle relevante informatie verstrekt en dat de vaststelling van de waarde van hun belegging in het GFH Paraplufonds volgens wet- en regelgeving gebeurt. Het is onbekend tot wanneer de curator bij TT in functie zal blijven.
TT heeft haar bezwaar tegen het besluit van de AFM ingetrokken. Dit betekent dat het besluit om een curator te benoemen onherroepelijk is geworden.

De volledige beschikking kunt u hiernaast in pdf-formaat downloaden.

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.
Consumenten kunnen bij vragen contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

           
Stand van zaken
Besluit is genomen  Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
19-12-2016 20-12-2016 (1)
(1) Op 27 december 2016 is het bezwaar ingetrokken.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel