Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Richtsnoeren ESA

De gezamenlijke Europese toezichthouders (EBA, EIOPA en ESMA), verenigd in de European Supervisory Authorities (ESA’s), hebben de bevoegdheid om richtsnoeren en aanbevelingen ('guidelines and recommendations') uit te vaardigen aan bevoegde autoriteiten of financiële marktdeelnemers.

Overzicht ESA-richtsnoeren

 

RichtsnoerenESAPer
RichtsnoerenRichtsnoeren SFTR-verordening
ESAESMAPer30-03-2022
RichtsnoerenGewijzigde richtsnoeren over de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI)
ESAEIOPAPer23-03-2022
RichtsnoerenRichtsnoeren betreffende de publicitaire mededelingen uit hoofde van de verordening inzake de grensoverschrijdende distributie van fondsen
ESAESMAPer02-02-2022
RichtsnoerenRichtsnoeren betreffende de MiFID II/MiFIR-verplichtingen inzake marktgegevens 
ESAESMAPer01-01-2022
RichtsnoerenRichtsnoeren voor de methodologie, de toezichtfunctie en het bijhouden van registers krachtens de benchmarkverordening 
ESAESMA Per07-12-2021
RichtsnoerenRichtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID II-eisen voor de compliancefunctie
ESAESMAPer01-08-2021
RichtsnoerenRichtsnoeren over initiëring en monitoring van leningen
ESAEBAPer30-06-2021
RichtsnoerenRichtsnoeren voor prestatievergoedingen in icbe's en bepaalde beleggingsinstellingenESAESMAPer05-01-2021
RichtsnoerenRichtsnoeren betreffende liquiditeitsstresstests in UCITS en AIF’sESAESMAPer30-09-2020
RichtsnoerenRichtsnoeren inzake ICT en risicobeheer op het gebied van veiligheid ESAEBAPer29-4-2020
RichtsnoerenRichtsnoeren inzake gestandaardiseerde procedures en protocollen voor berichtenverkeerESAESMA Per06-04-2020
RichtsnoerenRichtsnoeren voor samenwerking tussen nationale toezichthouders bij bestrijding van witwassen, corruptie en terrorismefinanciering
ESAEBA Per16-12-2019
RichtsnoerenRichtsnoeren voor toetsing risicofactoren in prospectus
ESAESMA Per01-10-2019
RichtsnoerenRichtsnoeren ESMA inzake de rapportage o.g.v. artikel 37 van de MMF-verordening
ESAESMAPer22-06-2019
RichtsnoerenRichtsnoeren ESMA voor niet-significante benchmarksESAESMAPer19-06-2019
RichtsnoerenThe amendment of the ESMA C6/C7 guidelines (ESMA/2015/1341) that were issued to clarify points (6) and (7) of Section C, Annex I of MiFID as supplemented by Article 38 of Regulation 1287/2006/ECESAESMAPer05-06-2019
RichtsnoerenRichtsnoeren betreffende de STS-criteria voor niet-ABCP-securitisatie
(Toetsen van de criteria die bepalen of een securitisatie aan het Simpel, Transparant en Standaard principe voldoet)
ESAEBAPer15-05-2019
RichtsnoerenRichtsnoeren betreffende STS-criteria voor ABCP-securitisatie
(Toetsen van de criteria die bepalen of een securitisatie aan het Simpel, Transparant en Standaard principe voldoet)
ESAEBAPer15-05-2019
Richtsnoeren

Aanbevelingen voor de Verzekeringssector met de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie
Recommendations for the insurance sector in light of the UK withdrawing from the EU

ESAEIOPAPer19-02-2019
RichtsnoerenRichtsnoeren van ESMA voor bepaalde aspecten van de MiFID II-geschiktheidseisenESAESMAPer06-11-2018
Richtsnoeren

Leidinggevend orgaan van marktexploitanten en datarapporteringsdienstverleners

ESAESMAPer30-06-2018
RichtsnoerenBeoordeling geschiktheid leden leidinggevend orgaan en medewerkers met sleutelfunctie van banken en beleggingsondernemingen ESAEBA/ESMAPer30-06-2018
RichtsnoerenKlachtenprocedures voor vermeende inbreuken op Richtlijn Betalingsdiensten 2
(Guidelines on procedures for complaints of alleged infringements of Payment Services Directive 2)
ESAEBAPerNationale
implementatiedatum
PSD2
RichtsnoerenDetermination most relevant currencies in which settlement takes place under Regulation (EU) No 909/2014 (CSDR) 
(Berekening van indicatoren voor het vaststellen van de belangrijkste valuta's waarin afwikkeling plaatsvindt)
ESAESMAPer28-03-2018
RichtsnoerenDetermination substantial importance of a CSD for a host Member State under Regulation (EU) No 909/2014 (CSDR)
(Berekening ndicatoren voor vaststellen substantiële belang van een CSD voor een lidstaat van ontvangst
ESAESMAPer28-03-2018
RichtsnoerenCooperation between authorities under Article 17 and 23 of Regulation (EU) No 909/2014 (CSDR)
(Samenwerking tussen autoriteiten die zijn onderworpen aan de artikelen 17 en 23 CSDR)
ESAESMAPer28-05-2018
RichtsnoerenBeloningsbeleid ICBE-Richtlijn
(Remuneration policies ICBE)
ESAESMAPer
Richtsnoeren
ESA
Per
RichtsnoerenMiFID II transactierapportage
(MiFID II transaction reports)
ESAESMAPer08-08-2017
RichtsnoerenMiFID II productgovernanceverplichtingen
(MiFID II product governance requirements)
ESAESMAPer05-02-2018
RichtsnoerenRisicofactoren
(Risk Factor guidelines)
ESAEBA/ESMA/EIOPA/EUPer04-01-2018
RichtsnoerenGuidelines on Insurance-based investment products that incorporate a structure which makes it difficult for the customer to understand the risks involved
(Richtlijnen uit hoofde van de verzekeringsdistributierichtlijn betreffende verzekeringen met een beleggingscomponent die een zodanige structuur hebben dat cliënten de daaraan verbonden risico’s moeilijk kunnen beoordelen)
ESAEIOPAPer 04-10-2017
RichtsnoerenAccess by a CSD to the Transaction Feeds of a CCP or of a Trading Venue under Regulation (EU) No 909/2014 (CSDR)
(Toegang van een CSD tot de transactiestroom van CTP's en handelsplatforms)
ESAESMA  Per08-06-2017
RichtsnoerenAanpak toezicht op witwassen en terrorismefinanciering ('AML/CFT')
(Risk-based approach to anti-money laundering and terrorist financing supervision)
ESAEBA/ESMA/EIOPA  Per07-04-2018
RichtsnoerenAfstemming handelsonderbrekers en publicatie handelsonderbrekingen volgens MiFID II
(Calibration circuit breakers and publication trading halts under MiFID II )
ESAESMA  Per03-01-2018
RichtsnoerenKoppelverkoop
(Cross-selling practices)
ESAESMAPer03-01-2018
RichtsnoerenMAR - markten voor grondstoffenderivaten of daaraan gerelateerde spotmarkten
(MAR - commodity derivatives)
ESAESMAPer17-01-2017
RichtsnoerenProducttoezicht- en –governanceregelingen voor retailbanken
(Product oversight and governance arrangements for retail banking)
ESAEBAPer03-01-2017
RichtsnoerenBeoordeling kennis en bekwaamheid 
(Assessment of knowledge and competence)
ESAESMAPer03-01-2017
RichtsnoerenMAR - personen die marktpeilingen ontvangen
(MAR - persons receiving market soundings)
ESAESMAPer20-10-2016
RichtsnoerenMAR - uitstel openbaarmaking voorwetenschap
(MAR - delay in the disclosure of inside information)
ESAESMAPer20-10-2016
RichtsnoerenProducttoezicht en governanceregelingen voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs
(Product oversight and governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors)
ESAEIOPAPer26-07-2016
RichtsnoerenAlternatieve prestatiemaatstaven 
(Alternative performance measures)
ESAESMAPer03-07-2016
RichtsnoerenComplexe schuldinstrumenten en gestructureerde deposito's
(Complex debt instruments and structured deposits)
ESAESMAPer03-07-2016
RichtsnoerenKredietwaardigheidsbeoordeling en achterstallige betalingen en gedwongen verkoop
(Creditworthiness assessment and arrears and foreclosure)
ESAEBAPer21-03-2016
RichtsnoerenRichtsnoeren inzake paspoortmeldingen voor kredietbemiddelaars uit hoofde van de richtlijn inzake woningkredietovereenkomsten
(Guidelines passport notifications for credit intermediaries under MCD)  
ESA EBAPer 19-10-2015
RichtsnoerenDefinitie grondstofderivaten
(Definition of commodity derivatives)
ESAESMAPer07-08-2015
RichtsnoerenNationale lijsten betaalrekeningdiensten
(Standardised fee terminology for payment accounts in the EU)
ESAEBAPer18-03-2015
RichtsnoerenVoorschriften financiële verslaggeving
(Enforcement of financial information)
ESAESMAPer30-12-2014
RichtsnoerenRapportageverplichtingen - AIFMD
(Reporting obligations - AIFMD)
ESAESMAPer10-10-2014
RichtsnoerenCPSS-IOSCO-beginselen voor centrale tegenpartijen
(CPSS-IOSCO principles in respect of central counterparties)
ESAESMAPer04-09-2014
RichtsnoerenETF's en andere kwesties ICBE’s
(ETFs and other UCITS issues)
ESAESMAPer01-08-2014
RichtsnoerenKlachtenbehandeling
(Complaints handling for the securities (ESMA) and banking (EBA) sectors)
ESAESMA/EBAPer13-06-2014
RichtsnoerenBeloningsbeleid en beloningspraktijken MiFID
(Remuneration policies and practices (MiFID))
ESAESMAPer01-02-2014
RichtsnoerenCentrale begrippen AIFMD
(Key concepts of the AIFMD)
ESAESMAPer15-10-2013
RichtsnoerenBeloningsbeleid AIFMD
(Guidelines on sound remuneration policies - AIFMD)
ESAESMAPer22-07-2013
RichtsnoerenInteroperabiliteit
(Interoperability arrangements)
ESAESMAPer10-06-2013
RichtsnoerenVrijstelling activiteiten market makers en handelingen op primaire markt
(Exemption for marketing making activities and primary market operations)
ESAESMAPer04-06-2013
RichtsnoerenKlachtenbehandeling door verzekeringsondernemingen- en bemiddelaars
(Complaints handling by insurance undertakings and intermediaries)
ESAEIOPAPer15-01-2013
RichtsnoerenMiFID-geschiktheidseisen
(MiFID suitability requirements)
ESAESMAPer22-12-2012
RichtsnoerenInterne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving
(Systems and controls in an automated trading environment)
ESAESMAPer01-05-2012