Go to content

Vergunningaanvraag

Voor het verrichten van veel financiële diensten, zoals adviseren over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of een consumptief krediet of bemiddelen in vermogensopbouwproducten heeft u een vergunning van de AFM nodig.

Diensten waarvoor een vergunning nodig is

Voor het verlenen van de volgende financiële diensten heeft u een vergunning nodig:

 • Adviseren van een financieel product
 • Bemiddelen in een financieel product
 • Herverzekeringsbemiddelen
 • Optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen
 • Adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsondernemingen (zie voor meer informatie: nationaal regime)
 • Aanbieden van kredieten
 • Aanbieden van beleggingsobjecten

Voorwaarden

Let op! Het beschikken over één of meerdere Wft-diploma’s is niet voldoende om voor een vergunning in aanmerking te komen. In de schema's Vereisten geschiktheid voor beleidsbepalers onderneming in groep B vóór aantreden (aanbieders krediet en (onder)gevolmachtigd agenten) en Vereisten geschiktheid voor beleidsbepalers ondernemingen in groep C vóór aantreden (adviseurs, bemiddelaars en herverzekeringbemiddelaars) ziet u hoe de geschiktheid kan worden aangetoond.

Om voor een vergunning in aanmerking te komen, voldoet u verder aan een aantal voorwaarden, zoals:

 • Betrouwbare dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en commissarissen
 • Geschikte dagelijks beleidsbepalers en commissarissen
 • Vakbekwame adviseurs
 • Integere en beheerste uitvoering van de bedrijfsvoering
 • Doorzichtige zeggenschapsstructuur
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het bemiddelen in (her)verzekeringen, hypothecair krediet en voor het nationaal regime
 • Aansluiting bij het BKR voor het aanbieden van krediet

Meer informatie over de toetsing betrouwbaarheid en geschiktheid vindt u via deze link.

Aanvragen

U vraagt een vergunning online bij de AFM aan. Dat doet u via ons AFM Portaal. Voor de toegang tot de vergunningaanvraag heeft u inloggegevens nodig. Als u nog geen account heeft voor het AFM Portaal, vraagt u deze daar aan.

De AFM moet binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen (op grond van de Wet op het financieel toezicht). Deze termijn kan (op grond van de Algemene wet bestuursrecht) eventueel met acht weken worden verlengd.

Let op! De AFM kan uw vergunningaanvraag pas in behandeling nemen als deze compleet is. Het is daarom belangrijk dat u alle formulieren en documenten die voor uw aanvraag relevant zijn, direct met de aanvraag meestuurt.

 

Als wij uw aanvraag incompleet ontvangen, dan wordt uw aanvraag pas behandeld als alle stukken zijn nagestuurd. U moet hierdoor langer wachten op uw vergunning. En als wij de stukken niet op tijd ontvangen, wordt uw vergunningaanvraag mogelijk definitief niet in behandeling genomen, terwijl u ook in dit geval de kosten die horen bij de vergunningaanvraag moet betalen.

Bekijk daarom vooral onze checklist vergunningaanvraag.
Kijk ook bij: Vergunning uitbreiden of intrekken

Aanvraagprocedure in 6 stappen

 1. Vraag een account aan op ons AFM Portaal en koppel de onderneming waarvoor u een vergunning wilt aanvragen aan uw account. (Lees meer over ons AFM Portaal)
 2. Download de checklist vergunningaanvraag, zodat u ziet welke formulieren u moet aanleveren.
 3. Download de benodigde formulieren voor uw vergunningaanvraag vanuit het AFM Portaal en sla ze op in uw computer.
 4. Digitaliseer andere relevante documenten zoals diploma’s, uittreksel KvK, kopie ID, dekkingsbevestiging BAV.
 5. Ga naar het AFM Portaal om de aanvraag te starten.
 6. Zodra u de hele aanvraagprocedure hebt doorlopen en de benodigde documenten hebt geüpload, verzendt u uw aanvraag.

Nazenden van bijlagen

Heeft u nog niet alle documenten direct bij uw aanvraag bijgevoegd? U kunt ook nadat u de aanvraag heeft ingediend nogbijlagen nazenden via het AFM Portaal. De verwerking van een vergunningsaanvraag gaat over het algemeen vlotter als alle benodigde documenten tijdig worden aangeleverd.

Aanvragen collectieve vergunning

Als uw organisatie uit meerdere ondernemingen bestaat die bij elkaar zijn aangesloten, dan kunt u uw vergunning uitbreiden naar een collectieve vergunning. Deze vergunning is bedoeld voor organisaties met meerdere zelfstandige vestigingen die anders voor elke zelfstandige vestiging een aparte vergunning nodig zouden hebben.

Voorwaarden

U kunt uw vergunning alleen uitbreiden naar een collectieve vergunning als uw onderneming een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is. Uw onderneming moet dus een B.V., N.V., vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of stichting zijn. 

 

Om voor een uitbreiding naar een collectieve vergunning in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

 • De vakbekwaamheid van de medewerkers moet binnen het collectief gewaarborgd worden.
 • De betrouwbaarheid van de dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers, toezichthouders en medewerkers moet binnen het collectief gewaarborgd worden.

Beslistermijn

De AFM moet binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met 8 weken worden verlengd. De op de vergunning aangemelde aangesloten ondernemingen worden gepubliceerd in het register van de AFM. 

Kosten

De kosten van een vergunninguitbreiding zijn €300 per verzoek. Per aangemelde aangesloten onderneming wordt er €500 in rekening gebracht. 

Vergunning voor een aangesloten onderneming

Als u als vergunninghouder aangesloten ondernemingen heeft, dan kunt u deze bij ons aanmelden. Hiervoor moet u beschikken over een collectieve vergunning. Als centrale organisatie bent u verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke regels door de aangesloten onderneming. Daarom moet u de bevoegdheden hebben (op basis van statuten of op basis van een overeenkomst) om er voor te zorgen dat de aangesloten onderneming zich aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) houdt.

Wft-diploma's vereist

Alle adviseurs van de aangesloten onderneming moeten beschikken over relevante Wft-diploma’s.

Voorwaarden

Om een aangesloten onderneming aan te melden moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

 • U moet als centrale organisatie over voldoende bevoegdheden beschikken om handelingen in strijd met de Wft door de aangesloten onderneming tegen te kunnen gaan. Deze bevoegdheden moet u kunnen uitoefenen op basis van een overeenkomst of op basis van de statuten.
 • De aangesloten onderneming moet uw onderneming hebben gemachtigd om hen jegens de AFM te vertegenwoordigen.
 • U moet een organogram kunnen overleggen waaruit de aandelenverhoudingen blijken.
 • Als uw onderneming over een vergunning beschikt voor het bemiddelen in (her)verzekeringen, hypothecair krediet of voor het nationaal regime, dan moet de aangesloten onderneming een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben voor de relevante diensten.
 • Als uw onderneming over een vergunning beschikt voor het aanbieden van krediet, dan moet de aangesloten onderneming aangesloten zijn bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). U moet een bewijs van inschrijving van de aangesloten onderneming meesturen met de aanmelding.

Termijn

 

U ontvangt binnen acht weken een beslissing op de aanmelding van de aangesloten onderneming. Via Mijn Loket onder Lopende zaken kunt u het verloop van uw aanmelding volgen. De aangesloten ondernemingen worden gepubliceerd in het register van de AFM.

Kosten

De kosten voor het aanmelden van een aangesloten onderneming zijn €500 per aangesloten onderneming. Als u twintig of meer aangesloten ondernemingen in één keer aanmeldt, dan geldt een maximumbedrag van €10.000.

Voorkom onnodige kosten

Alle adviseurs moeten op het moment van de aanmelding beschikken over Wft-diploma’s. Controleert u eerst of de onderneming voldoet aan alle gestelde eisen voordat u een vergunning aanvraagt.

Na aanvraag van de vergunning worden de kosten hiervoor bij u in rekening gebracht. Ongeacht of de aangesloten onderneming wordt geregistreerd.

Vergunning voor een verbonden bemiddelaar

Een vergunninghouder die een vergunning heeft voor het aanbieden en/of bemiddelen van/in een financieel product kan een verbonden bemiddelaar aanmelden. Een verbonden bemiddelaar is een financiële dienstverlener die uitsluitend in één product van één aanbieder bemiddelt, of die voor een bemiddelaar handelt.

Een verbonden bemiddelaar mag adviseren en bemiddelen voor meerdere aanbieders en meerdere producten. Deze aanbieders en producten mogen dan alleen niet onderling concurrerend zijn.

Voorwaarden

Om een verbonden bemiddelaar aan te melden moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden:

 • De verbonden bemiddelaar mag slechts voor één aanbieder, of, indien het niet om concurrerende financiële producten gaat, meerdere aanbieders, bemiddelen.
 • Als de verbonden bemiddelaar voor een aanbieder bemiddelt in verzekeringen, dan mag hij in naam en voor rekening van de aanbieder of aanbieders bemiddelen, zonder daarbij premies of voor de cliënt bestemde bedragen te innen.
 • U bent als aanbieder of als bemiddelaar volledig verantwoordelijk voor de bemiddelaar die als verbonden bemiddelaar voor u bemiddelt. U moet er dus voor zorgen dat deze bemiddelaar voldoet aan de Wet op het financieel toezicht.
 • Bent u een bemiddelaar en wilt u een verbonden bemiddelaar aanmelden? Dan kan dit alleen voor het bemiddelen in verzekeringen.

Bevestiging

U ontvangt een bevestiging van de aanmelding van de verbonden bemiddelaar(s). De verbonden bemiddelaar(s) worden opgenomen in het register van de AFM.

Kosten

De kosten voor het aanmelden van een verbonden bemiddelaar zijn €200 per verbonden bemiddelaar. Als u twintig of meer verbonden bemiddelaars in één keer aanmeldt, dan geldt een maximumbedrag van €4.000.

Veelgestelde vragen

Bij een vergunningaanvraag moet u diverse documenten toesturen aan de AFM.

Beschikt u bij de aanvraag nog niet over alle documenten? Dan kunt u ervoor kiezen om de aanvraag wel al in te dienen en de bijlagen later na te sturen. 

Hoe lang duurt het tot een vergunning wordt verleend?

De AFM moet binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met 8 weken worden verlengd.

Kan een B.V. i.o. (in oprichting) een vergunning aanvragen?

Ja, dat kan. De AFM kan echter geen vergunning verlenen aan een B.V. die in oprichting is. De vergunning kan pas worden verleend zodra de de B.V. definitief is opgericht.

Mag ik al actief zijn tijdens de aanvraagprocedure?

Nee, dit mag niet. U mag pas activiteiten verrichten wanneer u hiervoor een vergunning heeft ontvangen.

Moet u een nieuwe vergunning aanvragen als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt?

Een vergunning is gebonden aan een onderneming en niet overdraagbaar. In de meeste gevallen moet u een nieuwe vergunningaanvraag indienen, tenzij alleen de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt. U vraagt dan een zogenoemde ‘eenvoudige rechtsvormwijziging’ aan. De procedure voor de aanvraag is eenvoudiger dan een volledige vergunningaanvraag en de eenmalige kosten zijn lager en u moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
 

Voorwaarden ‘eenvoudige rechtsvormwijziging’

Van een eenvoudige rechtsvormwijziging is sprake als er ondanks de rechtsvormwijziging verder geen wijzigingen binnen uw onderneming plaatsvinden. Om voor een eenvoudige rechtsvormwijziging in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
 
 • Er moet sprake zijn van een wijziging naar een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar B.V.) en de nieuwe rechtsvorm moet een nieuwe opgerichte entiteit zijn, waar (nog) geen activiteiten in hebben plaatsgevonden.
 • De huidige producten en diensten mogen niet worden uitgebreid. Er mogen wel producten en diensten worden ingetrokken in de nieuwe rechtsvorm.
 • Er mogen geen nieuwe dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers of toezichthouders bijkomen. Er mogen wel dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders aftreden in de nieuwe rechtsvorm.
 • De vakbekwaamheid moet gewaarborgd blijven.
 • Als uw onderneming beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan moet deze worden omgezet naar de nieuwe rechtsvorm.
Wanneer u niet kunt voldoen aan een van de hierboven genoemde voorwaarden, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen voor de nieuwe rechtsvorm.

Nieuwe vergunningaanvraag

Als uw onderneming niet voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven, dan moet uw onderneming een nieuwe vergunningaanvraag indienen.

Wat zijn de (belangrijkste) vergunningseisen?

 • betrouwbare en geschikte beleidsbepalers  
 • duidelijke zeggenschapstructuur 
 • beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij bemiddelen in hypothecair krediet, adviseren en/of bemiddelen in verzekeringen en bij nationaal regime
 • integere bedrijfsuitoefening 
 • vakbekwaamheid van adviseurs
 • aansluiting bij het BKR voor het aanbieden van krediet  
 
Meer informatie over de vergunningeisen