Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Vergunning uitbreiden of (gedeeltelijk) intrekken

U kunt uw vergunning als financiële dienstverlener uitbreiden. Als u uw activiteiten staakt, trekt u uw vergunning in. Als u de samenwerking met aangesloten ondernemingen en verbonden bemiddelaars beëindigt, meldt u hen af. 

Vergunning uitbreiden

 

Wanneer u beschikt over een vergunning als financiële dienstverlener, dan kunt u deze vergunning uitbreiden met producten en diensten die nog ontbreken.

Voorwaarden

Om voor een vergunninguitbreiding in aanmerking te komen, voldoet u aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • Geschikte dagelijks beleidsbepalers en commissarissen
  • Vakbekwame adviseurs
  • Integere en beheerste uitvoering van de bedrijfsvoering
  • Doorzichtige zeggenschapsstructuur
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het bemiddelen in (her)verzekeringen, hypothecair krediet en voor het nationaal regime
  • Aansluiting bij het BKR voor het aanbieden van krediet

In een checklist vindt u een overzicht van alle documenten die u met uw verzoek moet meesturen.

Beslistermijn

De AFM moet binnen 13 weken na ontvangst van de uitbreiding een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met acht weken worden verlengd. De vergunninguitbreiding wordt opgenomen in het register van de AFM. 

 

Kosten

De kosten van een vergunninguitbreiding zijn €300 per verzoek. 

Als u de vergunning uitbreidt met het aanbieden van krediet, het optreden als (onder)gevolmachtigd agent of het adviseren en/of bemiddelen in beleggingsobjecten, en u heeft nog geen vergunning voor deze dienst, dan moeten de dagelijks beleidsbepalers en (indien van toepassing) de raad van commissarissen voldoen aan aanvullende geschiktheidseisen. De AFM brengt in dat geval kosten voor de geschiktheidstoetsing in rekening.

Kosten per dagelijks beleidsbepaler of commissaris:

  • Geschiktheidsonderzoek (onder)gevolmachtigd agent of adviseur/bemiddelaar in beleggingsobjecten €1.000
  • Geschiktheidsonderzoek aanbieder van krediet €2.900

Voorkom onnodige kosten

Alle adviseurs, die adviseren over het betreffende productgebied, moeten op het moment van de aanvraag beschikken over de Wft-diploma’s die van toepassing zijn voor de product(en) waarvoor de uitbreiding wordt aangevraagd. Controleer eerst of de onderneming voldoet aan alle gestelde eisen voordat de vergunning wordt aangevraagd. Na het verzoek om uitbreiding van de vergunning worden de kosten hiervoor bij u in rekening gebracht. Ongeacht of de uitbreiding uiteindelijk wordt verleend.

Vergunning gedeeltelijk intrekken

In bepaalde situaties moet of kunt u uw vergunning gedeeltelijk intrekken. Hieronder volgen de meest voorkomende voorbeelden:

  • U kunt niet meer voldoen aan de eisen die volgen uit de Wet op het financieel toezicht (u heeft uw PE-punten niet gehaald of u bent geroyeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar)
  • U heeft uw activiteiten gedeeltelijk gestaakt of overgedragen

Informeer uw klanten

U bent wettelijk verplicht uw klanten op de hoogte te brengen als u niet meer adviseert.

Bevestiging

U ontvangt een bevestiging van de verwerking van de gedeeltelijke intrekking. In het register zal er een einddatum worden geplaatst bij de producten en diensten die zijn ingetrokken.

Kosten

Voor de verwerking van dit verzoek worden geen kosten in rekening gebracht door de AFM.

Bijlageformulier

Als u uw vergunning intrekt voor het adviseren of bemiddelen in inkomensverzekeringen, vermogen of particuliere schadeverzekeringen, dan kunt u er voor kiezen om deze producten nog wel te adviseren of bemiddelen in combinatie met een krediet of andere verzekering. U moet dan wel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben voor deze diensten.

Voorkom onnodige kosten

De AFM krijgt regelmatig verzoeken van spijtoptanten die een ingetrokken productdienstcombinatie weer willen toevoegen aan de vergunning. Bijvoorbeeld voor het adviseren en bemiddelen in spaarrekeningen, betaalrekeningen, inkomensverzekeringen en het adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime) in combinatie met hypothecair krediet. Wij raden u aan om goed na te gaan of u deze productdienstcombinatie(s) nodig heeft. Zo voorkomt u dat u achteraf uw vergunning moet uitbreiden met de bijbehorende kosten. Neem bij twijfel contact op met de aanbieder van het product.

Vergunning volledig intrekken

Mocht u uw activiteiten als financieel dienstverlener willen staken, dan moet u een verzoek tot intrekking van de gehele vergunning indienen.

Afwikkelingsperiode

Vanaf de datum van intrekking van de vergunning heeft een financieel dienstverlener drie maanden de tijd om lopende portefeuilles over te dragen aan een andere financieel dienstverlener. Wanneer dit echter tot problemen leidt, dan verzoeken wij u ons hierover te informeren.

Staking activiteiten

Als u een verzoek tot intrekking doet, mag u vanaf de dag van uw verzoek geen financiële diensten meer verrichten. Uw vergunning wordt namelijk per datum van uw verzoek ingetrokken. Dit is anders als u verzoekt om uw vergunning per een toekomstige datum in te trekken. 

Alle voorwaarden van lopende overeenkomsten moeten gedurende de afwikkeling van de portefeuille ongewijzigd blijven. Bovendien moet u gedurende de afwikkeling blijven voldoen aan de Wet op het financieel toezicht. 

Verklaring volledige intrekking

Aangezien de intrekking van een vergunning een ingrijpende wijziging is voor een onderneming wil de AFM hieromtrent graag meer zekerheid. U, de beleidsbepaler, moet de verklaring volledige intrekking invullen, printen, ondertekenen en uploaden als bijlage bij uw online intrekkingsverzoek.

Intrekking terugwerkende kracht

De AFM trekt een vergunning niet met terugwerkende kracht in. Bij een juridische fusie hanteert de AFM de datum van overdracht welke vermeld staat in de akte van overdracht. Deze stuurt u als bewijs mee.

Intrekking toekomstige datum

Mocht u de vergunning in de toekomst willen intrekken, dan kunt u het verzoek al aan de AFM toesturen. U ontvangt dan een bevestiging waarin staat vermeld dat de vergunning per gewenste datum wordt ingetrokken.

Bevestiging

U ontvangt een bevestiging van de intrekking van uw vergunning. In het register van de AFM wordt een einddatum op uw vergunning gepubliceerd. Zes weken na de intrekkingsdatum verdwijnt de vergunning uit het register. 

Kosten

Voor de verwerking van dit verzoek worden geen kosten in rekening gebracht door de AFM. De doorlopende toezichtkosten worden tot de intrekkingsdatum van uw vergunning (pro rato) bij u in rekening gebracht. Als u al een factuur heeft ontvangen voor dit jaar, dan ontvangt u een creditfactuur voor het teveel betaalde gedeelte. 

Afmelden aangesloten onderneming

Beëindiging van de samenwerking met een aangesloten onderneming meldt u bij de AFM. Deze aangesloten onderneming wordt dan van de vergunning gehaald. Wij verwachten van u dat u de afgemelde aansloten onderneming(en) zelf op de hoogte stelt van de afmelding.

U ontvangt geen bevestiging van deze afmelding. Mocht de aangesloten onderneming na twee weken nog in het register staan, neem dan contact met ons op via ondernemersloket@afm.nl. Voor de verwerking brengt de AFM geen kosten in rekening. 

Afmelden verbonden bemiddelaar

Beëindiging van de samenwerking met een verbonden bemiddelaar meldt u bij de AFM. Deze verbonden bemiddelaar wordt dan van de vergunning gehaald. Wij verwachten van u dat u de afgemelde verbonden bemiddelaar(s) zelf op de hoogte stelt van de afmelding.

U ontvangt geen bevestiging van deze afmelding. Mocht de verbonden bemiddelaar na twee weken nog in het register staan, neem dan contact met ons op via ondernemersloket@afm.nl. Voor de verwerking brengt de AFM geen kosten in rekening.