Go to content
""
Maatregel 22/03/24

AFM gaf Nxchange een aanwijzing voor overtreden antiwitwaswet  

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Nxchange een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nxchange schoot tekort in verschillende op haar rustende Wwft-verplichtingen. Deze tekortkomingen zijn, na enige vertraging, inmiddels hersteld.

In het kort

  • Overtredingen 
  • Poortwachtersfunctie Nxchange 
  • Herstel tekortkomingen, echter niet allemaal tijdig 
  • Waarom publiceert AFM dit besluit? 

Nxchange kreeg de aanwijzing van de AFM op 4 november 2022 opgelegd. Met een aanwijzing ziet de AFM erop toe dat een onderneming wetsovertredingen binnen een door de AFM redelijk gestelde termijn staakt.  

Overtredingen

Nxchange beging diverse overtredingen van de Wwft. Zo beschikte de beleggingsonderneming niet over een risicobeoordeling en beleid om risico’s in te kunnen schatten en te beperken. Verder ontbrak gedegen cliëntenonderzoek waardoor belanghebbenden (UBO’s) niet geïdentificeerd en geverifieerd werden en vond er geen voortdurende controle van de zakelijke relatie plaats. Daarnaast werd het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie niet vastgesteld en werd de bevoegdheid tot vertegenwoordiging door natuurlijke personen niet vastgesteld. Ook heeft Nxchange verzuimd om haar medewerkers en beleidsbepalers periodiek op te leiden.

Poortwachtersfunctie Nxchange

Nxchange is een beleggingsonderneming. Beleggingsondernemingen hebben onder de Wwft een rol als poortwachter om criminele geldstromen buiten het financiële stelsel te houden. Nxchange heeft deze rol niet adequaat vervuld. Hierdoor liep zij het risico dat de dienstverlening werd misbruikt voor het witwassen van geld of voor het financieren van terrorisme.

Herstel tekortkomingen, echter niet allemaal tijdig

Nxchange heeft verschillende herstelwerkzaamheden in gang gezet om de overtredingen te beëindigen, waaronder het opstellen van beleid en het reviewen van alle cliëntendossiers. Het is Nxchange niet gelukt om alle tekortkomingen binnen de gestelde termijn te herstellen. Inmiddels heeft Nxchange alle in de aanwijzing genoemde tekortkomingen hersteld.

Waarom publiceert de AFM dit besluit?

De AFM publiceert dit aanwijzingsbesluit en de beslissing op het bezwaar tegen de aanwijzing omdat de aanwijzing onherroepelijk is geworden. De aanwijzing van de AFM kan dus niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Verder vindt de AFM publicatie belangrijk in het kader van het publieke belang en om andere marktpartijen bewust te maken van de geldende normen.

Bij vragen kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis)

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.