Go to content
""
Maatregel 06/04/23

Boete Janus Henderson voor te laat melden substantieel aandelenbelang

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 maart 2023 een bestuurlijke boete van € 1.700.000 opgelegd aan de wereldwijde vermogensbeheerder Janus Henderson Group plc. De boete is opgelegd omdat Janus Henderson te laat haar aandelenbelang van 3,02% in de aan Euronext Amsterdam genoteerde onderneming Renewi aan de AFM heeft gemeld.

In het kort

• Belegger moet substantiële deelneming direct melden
• Aandelenbelang te laat gemeld
• Vereenvoudigde afdoening boetezaak voor het eerst toegepast

Belegger moet substantiële deelneming direct melden

Wanneer een belegger de beschikking krijgt of verliest over aandelen of stemrechten in een beursgenoteerde onderneming, waardoor hij een drempelwaarde passeert (tussen 3% en 95% van het geplaatste kapitaal), moet hij dit direct aan de AFM melden. De AFM neemt deze gegevens op in het openbare ‘Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities’.

Deze verplichte meldingen hebben onder andere tot doel om transparantie en een gelijk speelveld op de financiële markten te bevorderen. Beleggers krijgen hiermee inzicht in ontwikkelingen in de zeggenschap- en kapitaalverhoudingen in uitgevende instellingen, in de mate waarin aandelen vrij verhandelbaar zijn, in het bestaan van eventuele concentraties van aandelen of stemmen, of in mogelijke belangenverstrengelingen. Door deze informatie zijn beleggers in staat om beter geïnformeerd en onderbouwd de aandelen te beoordelen waarin zij mogelijk transacties willen verrichten.

Aandelenbelang te laat gemeld

Door de aankoop van aandelen in Renewi op 27 januari 2021 verkreeg Janus Henderson de beschikking over in het totaal 3,02% van de aandelen en stemrechten in het geplaatste kapitaal van Renewi. Pas op 30 juli 2021 heeft zij dit belang gemeld bij de AFM. Daarmee overtrad Janus Henderson de meldingsplicht van artikel 5:38 van de Wet op het financieel toezicht. De AFM had Janus Henderson al aangesproken op drie eerdere gevallen van te late melding. Deze keer is een boete opgelegd.

Vereenvoudigde afdoening boetezaak voor het eerst toegepast

Janus Henderson heeft haar volledige medewerking gegeven aan het onderzoek van de AFM en ermee ingestemd om deze boetezaak vereenvoudigd af te doen, volgens de nieuwe Procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken AFM. Dit betekent dat Janus Henderson de overtreding erkent en de boete accepteert. Hier staat tegenover dat de AFM de oorspronkelijke boete van € 2.000.000 met 15% heeft verlaagd naar € 1.700.000 en volstaat met een verkort besluit.

Het volledige boetebesluit is hier te downloaden.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.