Go to content
europa
Nieuws 01/09/22

Beleggingsondernemingen en -instellingen scherp op naleving EU-sancties Rusland

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen treffen voldoende maatregelen in hun bedrijfsvoering om de EU-sancties tegen Rusland te kunnen uitvoeren. Sanctieregelgeving wordt door de instellingen in het algemeen op goede wijze nageleefd. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij 10 instellingen en op basis van haar jaarlijkse uitvraag aan deze sector. De AFM ziet bij hen een hoog bewustzijn en een sterke wil om de sanctieregelgeving na te leven. Mogelijke risico’s zitten onder andere in uitbesteding van taken en omzeiling van de sancties.

De AFM heeft de betrokken instellingen inmiddels geïnformeerd over de bevindingen en waar nodig gewezen op te nemen verbeterstappen. Ook heeft de AFM vandaag de belangrijkste algemene uitkomsten (pdf, 190 KB) gepubliceerd.

Risico’s bij uitbesteding van screening

Uit het onderzoek naar de bedrijfsvoering komt het belang naar voren van goede controle op de uitbesteding van taken aan externe partijen. Instellingen besteden bijvoorbeeld de screening op de aanwezigheid van relaties op sanctielijsten steeds vaker uit aan externe partijen. Dit kan bijdragen aan een betere naleving van de sanctieregelgeving. Een instelling blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor de naleving. Deze moet daarom controleren of een externe partij bijvoorbeeld de relatie daadwerkelijk screent zoals vooraf is afgesproken. 

Ook moeten instellingen er scherp op zijn dat sancties omzeild kunnen worden. Zij moeten nadenken over maatregelen om dit te voorkomen. Robuust onderzoek naar relaties, waaronder bijvoorbeeld het gebruikmaken van berichtgeving uit open bronnen, kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Scherp blijven op risico’s, ondanks lasten en kosten

Sommige instellingen ervaren de administratieve lasten en kosten voor naleving van de sanctieregelgeving als behoorlijk, zeker als dit door hen wordt afgezet tegen de relatief kleine kans dat zij daadwerkelijk met EU-sancties in aanraking komen. Ook al lijkt de kans klein dat de instellingen worden geraakt door sancties, blijkt dat dit in de praktijk toch wel kan gebeuren. De AFM wijst erop dat het nuttig is om bijvoorbeeld de processen en systemen in de praktijk te testen, om erop voorbereid te zijn als een sanctie toch de instelling raakt.

Instellingen meldden zelf 21 hits

Instellingen hebben sinds eind februari zelf 21 meldingen bij de AFM gedaan over mogelijke ‘hits’ in het kader van de Ruslandsancties. Een van de onderdelen van de sanctieregelgeving is de verplichting om te melden als een instelling constateert dat de EU-sancties zijn geraakt.

De daadwerkelijke overtreding van EU-sancties valt overigens niet onder het toezicht van de AFM. Dan is sprake van een economisch delict en het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de vervolging daarvan.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.