Go to content
""
Nieuws 29/11/22

Aanvulling Leidraad advies- en vermogensbeheer dienstverlening

De AFM heeft na een consultatie de ‘Leidraad advies- en vermogensbeheerdienstverlening’ aangevuld met een bijlage. Uit eerder AFM-onderzoek bleek dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen verwachte rendementen. Deze aanvulling geeft handvatten bij het bepalen van verwachte rendementen als onderdeel van de geschiktheidstoets. AFM verwacht van beleggingsondernemingen dat zij indien van toepassing verbeteringen doorvoeren.

Aanvulling met bijlage 5

De AFM concludeerde na een onderzoek dat beleggingsondernemingen verschillende methoden en aannames hanteren voor het bepalen van verwachte rendementen. De AFM vermoedt dat een deel van de verwachtingen niet realistisch is. Hierop is besloten tot een extra bijlage bij de Leidraad ‘advies- en vermogensbeheerdienstverlening’ om de sector handvatten te geven bij het opstellen van realistische verwachte rendementen. De tekst is eerst ter consultatie aangeboden aan de sector.

Verbeteringen doorvoeren

De AFM roept beleggingsondernemingen op om bijlage 5 te bestuderen en na te gaan of er bij hen verbeteringen nodig zijn bij de berekening van verwachte rendementen. Indien van toepassing verwacht de AFM dat er actie wordt ondernomen. De AFM is voornemens om vervolgonderzoek te doen en verwacht van beleggingsondernemingen dat de kwaliteit dan is verbeterd. Als verbeteringen achterblijven, kan de AFM (formele) maatregelen overwegen.

Verwacht rendement moet realistisch zijn

Beleggingsondernemingen zijn verplicht om bij beleggingsadvies of vermogensbeheer te toetsen of een portefeuille geschikt is voor de klant (geschiktheidstoets). De portefeuille moet aansluiten bij de kenmerken van de klant, zoals de doelstelling, risicobereidheid en financiële positie. Hiervoor is het noodzakelijk dat beleggingsondernemingen een realistisch verwacht rendement vaststellen.

Consultatie

De consultatie heeft gelopen van 29 augustus t/m 29 september 2022. Daarnaast is de aanvulling ook besproken met brancheverenigingen. Op de schriftelijke consultatie hebben 3 marktpartijen gereageerd. In het feedbackstatement gaan we in op de belangrijkste punten uit de reacties. In een aantal gevallen hebben de reacties geleid tot aanpassingen in de geconsulteerde tekst. De definitieve tekst staat in bijlage 5 van de Leidraad.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.