Go to content
lift-exterieur
Nieuws 30/06/22

Aanzienlijke verschillen tussen verwachte rendementen door beleggingsondernemingen

De verwachte rendementen die beleggingsondernemingen voorhouden aan hun klanten verschillen nogal. Het verwachte brutorendement liep uiteen van 2,7% tot 7% op jaarbasis, terwijl het om beleggers met vergelijkbaar ‘neutrale portefeuille’ gaat. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 18 beleggingsondernemingen blijkt dat ze verschillende methoden en aannames hanteren. De AFM vermoedt dat een deel van de verwachtingen niet realistisch is.

In het kort

  • Realistische verwachtingen essentieel voor geschiktheidstoets
  • Nu grote verschillen in berekening eindkapitaal
  • Verschillende methoden en aannames gehanteerd bij berekening

 

De AFM zal de Leidraad advies- en vermogensbeheerdienstverlening aanvullen om beleggingsondernemingen handvatten te geven bij het bepalen van verwachte rendementen, als onderdeel van de geschiktheidstoets. In deze leidraad geeft de AFM handvatten voor meerdere onderdelen van de geschiktheidstoets. De AFM streeft ernaar in het derde kwartaal van dit jaar de aanvulling op de leidraad open te stellen voor consultatie. Na publicatie van de aanvulling verwachten wij van beleggingsondernemingen dat zij hun bepaling van de verwachte rendementen toetsen aan de herziene leidraad en waar nodig hun berekeningen aanpassen.

Realistische verwachtingen in geschiktheidstoets

Beleggingsondernemingen zijn verplicht om bij beleggingsadvies of vermogensbeheer te toetsen of een portefeuille geschikt is voor de klant (geschiktheidstoets). Dit houdt in dat de portefeuille aansluit bij de kenmerken van de klant, zoals de doelstelling, risicobereidheid en financiële positie. Hiervoor is het noodzakelijk dat beleggingsondernemingen een realistisch verwacht rendement voorstellen.

 

De regelgeving over de geschiktheidstoets is op Europees niveau vastgesteld. Om consistente toepassing van de regelgeving te bevorderen zal de AFM ook onderzoeken of op Europees niveau kaders voor dit onderwerp kunnen worden gegeven, ook omdat beleggingsdienstverlening steeds vaker grensoverschrijdend is.

Grote verschillen in berekening eindkapitaal

Als gevolg van de verschillen in verwacht rendement houden beleggingsondernemingen beleggers bij gelijke inleg en vergelijkbaar profiel heel verschillende verwachte eindkapitalen voor. Bij bijvoorbeeld een inleg van €50.000 is het verschil in eindkapitaal na 20 jaar tussen de voorzichtigste raming (iets meer dan €63.000) en de meest optimistische verwachting (meer dan €145.000) aanzienlijk.

Verschillende methoden en aannames gehanteerd bij berekening

Het verschil komt doordat ondernemingen verschillende methoden en aannames hanteren om tot een verwacht rendement te komen voor de verschillende beleggingscategorieën. Zo schatten ondernemingen het rendement op bijvoorbeeld aandelen erg verschillend in. Wanneer de verwachte rendementen niet realistisch zijn, kunnen de beoogde eindkapitalen niet gehaald worden. Dit kan een teleurstelling betekenen voor de belegger die een te hoog eindkapitaal is voorgehouden

 

Voor ons onderzoek hebben wij de ondernemingen gevraagd naar de kenmerken van een ‘neutrale portefeuille’. Onder een neutrale portefeuille verstaan we een portefeuille met circa 50% risicodragende beleggingscategorieën (zoals aandelen) en circa 50% risicomijdende beleggingscategorieën (zoals obligaties).

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.