Terug

Wat houdt vrijwaring in?

Een onderneming die in het kader van de meldplicht tot een melding is overgegaan, is niet aansprakelijk voor schade die een derde dientengevolge lijdt. Tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat gelet op alle feiten en omstandigheden in redelijkheid niet tot melding had mogen worden overgegaan.

Om voor een strafrechtelijke vrijwaring van een gemelde transactie in aanmerking te komen, is sinds 1 januari 2013 expliciet de voorwaarde dat een melding te goeder trouw is verricht. Daarmee is bedoeld dat de onderneming niet zelf bewust heeft meegewerkt aan de desbetreffende feiten.

In de context van de civielrechtelijke vrijwaring is de voorwaarde opgenomen dat gehandeld is in de redelijke veronderstelling dat uitvoering wordt gegeven aan de verplichting tot het (onverwijld) melden van ongebruikelijke transacties.Naar alle veelgestelde vragen