Terug

Is artikel 2:2 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van toepassing op een fictief rekenrendement dat ik hanteer in de offerte van mijn (hypotheek)product?

Ja. Als een financiëledienstverlener een fictief rekenrendement hanteert, verstrekt hij informatie over een toekomstig rendement. Richting de consument wordt een fictief rekenrendement namelijk gebruikt als prognose. Aan de hand van dit rendement wordt, uitgaande van een beoogd eindkapitaal, de maandelijkse inleg voor het betreffende product berekend.

Artikel 2:2, lid 2, NRgfo bepaalt dat informatie over een toekomstig rendement als bedoeld in artikel 52, lid 5 of 6, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) wordt berekend conform het opbrengstscenario bedoeld in artikel 3:9, lid 1, sub a, b of c, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) dan wel een rendement op basis van een eigen berekening, welk rendement het opbrengstscenario als bedoeld in artikel 52, lid 1, Bgfo niet overschrijdt. Voor de berekening van het toekomstig rendement moet de financiëledienstverlener dus een keuze maken uit de drie scenario’s als bepaald in artikel 3:9, lid 1, NRgfo, namelijk een rendement op basis van een historisch, 4% of een pessimistisch scenario. Bij wijze van alternatief mag een aanbieder een volgens eigen techniek berekend rendement weergeven, zij het dat dit rendement nooit gunstiger mag zijn dan het verplichte historische opbrengstscenario (Toelichting op artikel 2:2 NRgfo). Hieruit volgt dat er een keuze gemaakt moet worden voor de berekening van het toekomstig rendement.

De consument die overweegt een complex product te kopen zal zich aan de hand van een concrete op zijn wensen afgestemde offerte voor het laatst kunnen informeren over onder andere rendement, risico’s en kosten. Ook voor deze ‘laatste’ informatie geldt uiteraard de basisnorm dat de verschafte informatie inhoudelijk juist, begrijpelijk, niet misleidend moet zijn en geen afbreuk mag doen aan overige verplichte informatieverstrekking aan de consument. Ten einde de financiëledienstverleners zo veel mogelijk ruimte te laten voor de inrichting van offertes voor complexe producten, is ervoor gekozen te volstaan met de verplichting inzake rendementen aan te sluiten bij opbrengstscenario’s zoals al verplicht in de financiële bijsluiter. Daartoe strekken dan ook hoofdzakelijk de betreffende regels (Algemene Toelichting op de NRgfo).Naar alle veelgestelde vragen