Terug

Wanneer kwalificeert een beleggingsonderneming als market maker?

In artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt het begrip 'market maker' gedefinieerd als: "persoon die op de financiële markten doorlopend blijk geeft van de bereidheid voor eigen rekening te handelen door financiële instrumenten tegen door hem vastgestelde prijzen te kopen en te verkopen."

Het in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening kwalificeert volgens de definities van de Wft als het verrichten van een beleggingsactiviteit. Op grond van artikel 2:96, eerste lid, van de Wft is het verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten.

Op grond van artikel 1:18, onder h, is de Wft, met uitzondering van het deel Gedragstoezicht Financiële Markten, echter niet van toepassing op het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten voorzover het handelen voor eigen rekening betreft, met uitzondering van market makers of handelaren voor eigen rekening die frequent op een georganiseerde en systematische wijze buiten een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit om optreden door een voor derden toegankelijk systeem aan te bieden om met hen transacties te sluiten.

Een market maker kan zich dus niet beroepen op deze uitzondering van de reikwijdte met betrekking tot handel voor eigen rekening. De definitie van market maker is echter dermate ruim, dat onbedoeld kan worden geconcludeerd dat iedere persoon die voor eigen rekening op dagelijkse basis frequent als koper en verkoper van een financieel instrument optreedt kwalificeert als market maker. 

Antwoord

Bepalend is te allen tijde of men aan de definitie voldoet. Het belangrijkste element uit deze definitie is daarbij volgens de AFM de doorlopende bereidheid om te kopen en te verkopen. De handelsbereidheid van de market maker mag dus niet afhangen van bijvoorbeeld de marktomstandigheden. Hij moet voortdurend bereid zijn te handelen. Dit element is kenmerkend voor een market maker en onderscheidt de market maker van bijvoorbeeld een handelaar voor eigen rekening.

De AFM is verder van mening dat een persoon in ieder geval kwalificeert als market maker indien deze als zodanig erkend wordt door of geregistreerd staat bij een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een overeenkomst met het betreffende handelsplatform. In dat geval dient deze persoon een vergunning voor het handelen voor eigen rekening aan te vragen bij de AFM en zal deze persoon dientengevolge kwalificeren als beleggingsonderneming in de zin van de Wft.*

Indien een persoon een overeenkomst heeft met een uitgevende instelling om ter zake van de door deze instelling uitgegeven financiële instrumenten een markt te maken, is er ook sprake van market making en zal de persoon een vergunning dienen te hebben.

Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst tussen een persoon en de gereglementeerde markt, MTF of uitgevende instelling kan deze persoon op basis van feitelijke omstandigheden niettemin kwalificeren als market maker, bijvoorbeeld wanneer er een vergoeding bestaat van het handelsplatform of de uitgevende instelling aan de persoon in ruil voor de doorlopende bereidheid van deze persoon om voor eigen rekening te handelen door financiële instrumenten tegen door hem vastgestelde prijzen te kopen en te verkopen.


* Hierbij wordt opgemerkt dat uit artikel 1:18 sub h, juncto artikel 1:18 sub i Wft volgt dat uitsluitend market making op de cash markt vergunningplichtig is. Market making in derivaten is, mits dit gebeurt als "plaatselijke onderneming", onder de Wft derhalve niet vergunningplichtig.Naar alle veelgestelde vragen