Terug

MiFID - Vergunningen en meldingen

Veelgestelde vragen over MiFID - Vergunningen en meldingen

Welke contracten om platformen van liquiditeit te voorzien ('LP schemes') voldoen aan de criteria om transacties niet mee te laten tellen voor de berekening van nevenactiviteit?

Onder de 5e paragraaf van artikel 2(4) van MiFID II tellen bepaalde transacties niet mee voor de berekening van de zogeheten“ancillary activity exemption”. Het betreft onder andere “transacties in grondstoffenderivaten en emissierechten die zijn aangegaan om te voldoen aan de verplichting om een handelsplatform van liquiditeit te voorzien, indien deze verplichtingen zijn opgelegd … door handelsplatforms.”

Eisen aan market makers

Allereerst dient te worden opgemerkt dat deze verplichting om een handelsplatform van liquiditeit te voorzien niet op hetzelfde neerkomt als de activiteiten van ‘market makers’ onder MiFID (gedefinieerd in art. 4(1)(7)). De definitie van market makers is beperkter en rept niet van verplichtingen. Market makers kunnen alleen van deze uitzondering gebruik maken voor zover ze onderworpen zijn aan aanvullende eisen. De bereidheid om transacties aan te gaan is niet voldoende; op een liquiditeitsprovider moet een daadwerkelijke verplichting rusten om transacties aan te gaan.

Deze verplichting moet van tevoren door het platform zijn vastgelegd en moet onderhevig zijn aan handhaafbare afspraken tussen het platform en de liquidity provider. Het programma moet transparant zijn voor andere marktdeelnemers en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn. De verplichtingen moeten bijvoorbeeld quote verplichtingen zijn met daaraan gekoppeld additionele eisen die betrekking kunnen hebben op een maximale bid-ask spread, minimale volumes, minimale duratie, maximale reactietijd of een minimale verplichte aanwezigheid in de markt.

De uitzondering voor dit soort transacties geldt alleen de onder een liquiditeitsprogramma aangegane transacties; niet de liquiditeitsprovider als persoon. De AFM gaat ervan uit dat de door relevante Nederlandse platformen gehanteerde programma’s voldoen aan deze voorwaarden.

Guidance ESMA

ESMA heeft in een q&a nadere guidance gegeven over dit onderwerp. Zie q. 8 p. 22 

Stuur deze vraag door

Wat betekent de MiFID voor mijn vergunning of Europees paspoort?

Zie hiervoor de brochure 'MiFID-vergunningen en meldingen'.

Stuur deze vraag door

Wanneer kwalificeert een beleggingsonderneming als market maker?

In artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt het begrip 'market maker' gedefinieerd als: "persoon die op de financiële markten doorlopend blijk geeft van de bereidheid voor eigen rekening te handelen door financiële instrumenten tegen door hem vastgestelde prijzen te kopen en te verkopen."

Het in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening kwalificeert volgens de definities van de Wft als het verrichten van een beleggingsactiviteit. Op grond van artikel 2:96, eerste lid, van de Wft is het verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten.

Op grond van artikel 1:18, onder h, is de Wft, met uitzondering van het deel Gedragstoezicht Financiële Markten, echter niet van toepassing op het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten voorzover het handelen voor eigen rekening betreft, met uitzondering van market makers of handelaren voor eigen rekening die frequent op een georganiseerde en systematische wijze buiten een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit om optreden door een voor derden toegankelijk systeem aan te bieden om met hen transacties te sluiten.

Een market maker kan zich dus niet beroepen op deze uitzondering van de reikwijdte met betrekking tot handel voor eigen rekening. De definitie van market maker is echter dermate ruim, dat onbedoeld kan worden geconcludeerd dat iedere persoon die voor eigen rekening op dagelijkse basis frequent als koper en verkoper van een financieel instrument optreedt kwalificeert als market maker. 

Antwoord

Bepalend is te allen tijde of men aan de definitie voldoet. Het belangrijkste element uit deze definitie is daarbij volgens de AFM de doorlopende bereidheid om te kopen en te verkopen. De handelsbereidheid van de market maker mag dus niet afhangen van bijvoorbeeld de marktomstandigheden. Hij moet voortdurend bereid zijn te handelen. Dit element is kenmerkend voor een market maker en onderscheidt de market maker van bijvoorbeeld een handelaar voor eigen rekening.

De AFM is verder van mening dat een persoon in ieder geval kwalificeert als market maker indien deze als zodanig erkend wordt door of geregistreerd staat bij een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een overeenkomst met het betreffende handelsplatform. In dat geval dient deze persoon een vergunning voor het handelen voor eigen rekening aan te vragen bij de AFM en zal deze persoon dientengevolge kwalificeren als beleggingsonderneming in de zin van de Wft.*

Indien een persoon een overeenkomst heeft met een uitgevende instelling om ter zake van de door deze instelling uitgegeven financiële instrumenten een markt te maken, is er ook sprake van market making en zal de persoon een vergunning dienen te hebben.

Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst tussen een persoon en de gereglementeerde markt, MTF of uitgevende instelling kan deze persoon op basis van feitelijke omstandigheden niettemin kwalificeren als market maker, bijvoorbeeld wanneer er een vergoeding bestaat van het handelsplatform of de uitgevende instelling aan de persoon in ruil voor de doorlopende bereidheid van deze persoon om voor eigen rekening te handelen door financiële instrumenten tegen door hem vastgestelde prijzen te kopen en te verkopen.


* Hierbij wordt opgemerkt dat uit artikel 1:18 sub h, juncto artikel 1:18 sub i Wft volgt dat uitsluitend market making op de cash markt vergunningplichtig is. Market making in derivaten is, mits dit gebeurt als "plaatselijke onderneming", onder de Wft derhalve niet vergunningplichtig.

Stuur deze vraag door