Terug

IDD - Vrijstelling en vergunningsplicht

Zie ook de webpagina's met alle informatie over IDD.

Veelgestelde vragen over IDD - Vrijstelling en vergunningsplicht

Welke aanpassingen zijn doorgevoerd in de Vrijstellingsregeling Wft?

De uitzondering voor partijen die bemiddelen in aanvulling op een goed of dienst in het huidige artikel 1:21 Wft is komen te vervallen. Er is in plaats daarvan een vrijstelling van de vergunningsplicht opgenomen voor partijen die bemiddelen in aanvulling op een goed of dienst in de Vrijstellingsregeling Wft. Daarnaast zijn de huidige vrijstellingen voor adviseurs en bemiddelaars in hagelschadeverzekeringen, paarden- en vee verzekeringen, glasverzekeringen; en reisbureaus of reisorganisaties komen te vervallen.

Stuur deze vraag door

Wanneer bent u vrijgesteld van de Wft als u bemiddelt in verzekeringen als aanvulling op een goed of dienst?

De IDD schrijft voor dat de richtlijn onder voorwaarden niet geldt voor partijen die bemiddelen in verzekeringen die aanvulling zijn op de levering van een goed of dienst (zoals reisbureaus en autoverhuurbedrijven). De Vrijstellingsregeling is hierop aangepast. De volgende voorwaarden zijn in de IDD opgenomen:

  1. de verzekering is een aanvulling op een goed of dienst en dekt het risico van defect, verlies of beschadiging van het goed of het niet-gebruik van de dienst (of beschadiging of verlies van bagage en andere risico’s verbonden aan een geboekte reis)
  2. het bedrag van de premie op jaarbasis pro rata berekend is niet hoger dan €600
  3. als de verzekering een aanvulling is op een dienst met een duur van 3 maanden of korter, en het bedrag van de premie per persoon niet hoger is dan €200.
 
Stuur deze vraag door

Wat betekent de aanpassing van de Vrijstellingsregeling voor u als bemiddelaar in verzekeringen als aanvulling op een goed of dienst?

De partijen die niet aan de voorwaarden van de vrijstellingsregeling voldoen, moeten een vergunning aanvragen en voldoen aan de vergunningvereisten. Zij moeten daarnaast doorlopend voldoen aan de vergunningseisen, waaronder de regels over vakbekwaamheid en informatieverstrekking. Ook moeten deze partijen beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een vergelijkbare garantie. U kunt de vergunningplicht op verschillende manieren invullen:

  1. u vraagt een zelfstandige bemiddelingsvergunning aan op grond van artikel 2:80 Wft
  2. u kunt optreden als verbonden bemiddelaar op grond van artikel 2:81 Wft
  3. u kunt zich op grond van artikel 2:105 Wft als aangesloten onderneming aansluiten bij een vergunninghouder met een geschikte collectieve vergunning.
Stuur deze vraag door

De wetsartikelen over de notificatieprocedure veranderen. Wat betekent dit voor u?

De notificatieprocedure in de Wft is aangepast voor (her)verzekeringsbemiddelaars en (onder)gevolmachtigd agenten. Het blijft ongewijzigd dat u de AFM op de hoogte moet stellen van uw voornemen om in een andere lidstaat een bijkantoor te openen of diensten te verrichten. 

De informatie die u daarbij moet verstrekken is door de wetgever opgenomen in het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft. Uiterlijk een maand nadat de AFM de benodigde informatie van u heeft ontvangen, stuurt de AFM deze informatie door aan de toezichthouder van de lidstaat waar u wilt gaan bemiddelen. Nieuw is dat de AFM kan besluiten uw gegevens niet naar de toezichthouder van de andere lidstaat te sturen, als blijkt dat uw bedrijfsvoering of uw financiële positie niet toereikend is. In dit geval wordt u geen toegang verleent om te gaan bemiddelen in de andere lidstaat.

De AFM zal u een melding doen als de gegevens niet worden doorgestuurd aan de andere toezichthouder, evenals wanneer de gegevens zijn ontvangen door de andere toezichthouder. U kunt starten met uw activiteiten één maand na ontvangst van de mededeling dat de gegevens zijn ontvangen door toezichthouder in de andere lidstaat.

Stuur deze vraag door

In de richtlijn IDD wordt de term ‘nevenverzekeringstussenpersonen’ gebruikt. Wie zijn dit?

De term ‘nevenverzekeringstussenpersonen’ uit de IDD is niet overgenomen in de Wft. Wel is artikel 7 Vrijstellingsregeling aangepast. U valt onder voorwaarden van de vrijstelling van artikel 7, eerste lid, onderdeel c Vrijstellingsregeling als u een andere hoofdberoep heeft dan bemiddelen in verzekeringen, en de verzekeringen waarin u bemiddelt een aanvulling is op de levering van een zaak of de verlening van een dienst. Denk hierbij aan het verkopen van witgoed of mobiele telefoons, reisbureaus en autoverhuurbedrijven. Als u niet onder deze vrijstelling (of een andere vrijstelling) valt, en u bemiddelt in verzekeringen, moet u een bemiddelingsvergunning aanvragen bij de AFM.

Stuur deze vraag door

Valt het aanbieden van doorlopende reis- of annuleringsverzekering onder de vrijstelling van artikel 7 Vrijstellingsregeling Wft?

Nee, niet als deze verzekeringen los van de dienst (de reis) worden aangeboden. De vrijstelling van artikel 7, derde lid, onderdeel c Vrijstellingsregeling geldt voor partijen die bemiddelen in verzekeringen in aanvulling op de levering van een zaak of de verlening van een dienst.

Stuur deze vraag door

Wat wordt er in artikel 7 Vrijstellingsregeling bedoeld met de ‘duur van de dienst’?

Dit ziet op de duur van de dienst waarvoor de verzekering wordt afgesloten. Bijvoorbeeld bij een reis van drie weken, dan bedraagt de premie per persoon van een bemiddelaar die onder de vrijstelling valt niet meer dan nominaal €200.

Stuur deze vraag door

Zijn de grensbedragen van €200 en €600 genoemd in artikel 7 Vrijstellingsregeling per persoon of per verzekering?

Als de verzekering een aanvulling is op een zaak of een dienst die langer duurt dan 3 maanden, en de verzekering het risico dekt van beschadiging of verlies van bagage of andere risico’s die verband houden met een bij die bemiddelaar geboekte reis: de premie van de verzekering mag niet hoger mag zijn dan €600 pro rata per jaar. Als de verzekering een aanvulling is op een dienst en de duur van de dienst is gelijk aan of korter dan 3 maanden: de premie per persoon mag niet hoger mag zijn dan nominaal €200.

Stuur deze vraag door

Zijn de premie van €200 per persoon en €600 per verzekering, die worden genoemd in artikel 7 Vrijstellingsregeling exclusief of inclusief assurantiebelasting?

De definitie van premie in de Wft luidt: ‘de in geld uitgedrukte prestatie door de verzekeringnemer te leveren uit hoofde van een verzekering, daaronder niet begrepen de assurantiebelasting’. Dit brengt mee dat de premies exclusief assurantiebelasting zijn.

Stuur deze vraag door

Welke informatie moet u aanleveren voor de aangepaste notificatieprocedure?

Deze informatie vindt u in artikel 57d Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft (nieuw). Het gaat om de volgende gegevens: (a) een opgave van de naam, het adres en het nummer van inschrijving in het openbaar register, bedoeld in artikel 1:107 Wft van de bemiddelaar in verzekeringen; (b) een opgave van lidstaat waar u voornemens bent het bijkantoor te openen; (c) een opgave van de categorie waarbinnen u uw diensten verricht; middels een zelfstandige vergunning, als aangesloten onderneming of verbonden bemiddelaar, (d) indien van toepassing, de relevante verzekeringsbranches waarin u werkzaam bent; (e) het adres in de lidstaat van ontvangst waar documenten kunnen worden opgevraagd; en (f) de identiteit van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor gaan bepalen.

Stuur deze vraag door

Is aanbieden van een verzekering onder de vrijstelling gebonden aan een tijdspad? Met andere woorden: mag een tussenpersoon ook twee jaar na aanschaf van een voertuig een verzekering aanbieden?

Nee, dit wordt niet beschouwd als het aanbieden van een verzekering in aanvulling op de levering van een zaak of de verlening van een dienst.

Stuur deze vraag door

Als u vrijgesteld blijft van de vergunningsplicht, welke informatie moet u de klant verstrekken?

U moet uw klant informeren over de identiteit van de verzekeraar en de manier waarop een klacht kan worden ingediend, u moet het informatiedocument over schadeverzekeringen IPID verstrekken, en u moet rekening houden met de wensen en behoeften van uw klant. Daarnaast gelden ook de normen rond koppelverkoop voor u.

Stuur deze vraag door

U bemiddelt in hagelschadeverzekeringen, paarden- veeverzekeringen of glasverzekeringen. Wat betekent de aanpassing voor de vrijstellingsregeling voor u?

Het bemiddelen in hagelschadeverzekeringen, paarden- en veeverzekeringen of glasverzekeringen is niet langer vrijgesteld van de Wft, omdat de IDD daar geen ruimte voor biedt. Wel is aangesloten bij de vakbekwaamheidseisen van de IDD door in artikel 6 van het BGfo te bepalen dat adviseurs in hagelschadeverzekeringen, paarden- en veeverzekeringen of glasverzekeringen niet hoeven te beschikken over een diploma als bedoeld in artikel 7 BGfo, maar ook vakbekwaam zijn als zij voldoen aan de in bijlage 1 van de richtlijn opgenomen eisen.

Stuur deze vraag door

Aan welke vereisten moeten vrijgestelde bemiddelaars voldoen?

Bemiddelaars in verzekeringen die onder de nieuwe Vrijstellingsregeling Wft vrijgesteld worden van de vergunningplicht, moeten aan een aantal normen voldoen. Zo moet de informatie die zij aan klanten verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend zijn (4:19 tweede en derde lid, Wft). Ook moeten zij de klant de relevante informatie geven voor een adequate beoordeling van de dienst en de verzekering (4:20, eerste lid Wft). Zij moeten in het belang van de klant handelen (4:24a Wft) en rekening houden met de door de klant aangegeven wensen en behoeften (4:22a BGfo). Daarnaast moeten zij zich houden aan de normen over koppelverkoop (4:75a BGfo). Tot slot moeten zij het gestandaardiseerde informatiedocument (IPID) verstrekken aan de klant.

Tevens moeten deze partijen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst informatie over de identiteit en het adres van de verzekeraar of bemiddelaar waarvoor deze partij bemiddelt, en informatie over de procedure om een klacht in te dienen.

Stuur deze vraag door