Terug

Veelgestelde vragen IDD (Insurance Distribution Directive)

Kijk voor meer informatie op de IDD-pagina. Hier rechts vindt u alle veelgestelde vragen op onderwerp. 

Mocht de onderliggende wetgeving wijzigen dan maken wij dit bekend via de website en via de nieuwsbrief voor Financieel dienstverleners.

Veelgestelde vragen over Insurance Distribution Directive (IDD)

Wat is de Insurance Distribution Directive (IDD)?

De IDD is een Europese richtlijn die regels stelt voor de distributie van verzekeringen. Marktpartijen moeten per 1 oktober 2018 voldoen aan de IDD, die de huidige richtlijn Verzekeringsbemiddeling vervangt. In Nederland heeft de wetgever aanpassingen gedaan in de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Pensioenwet: Staatsblad Wft. De aanpassingen in onder meer het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft zijn gepubliceerd in het Staatsblad. Ook de wijzigingen in de Vrijstellingsregeling Wft zijn gepubliceerd in het Staatsblad.

Stuur deze vraag door

Wat is het doel van de IDD?

De IDD heeft tot doel het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen zijn betrokken, het verbeteren van de bescherming van de consument en het bevorderen van een interne markt voor financiële diensten. De richtlijn heeft als bijkomend doel om de sancties in het geval van overtredingen van de richtlijn te harmoniseren.

Stuur deze vraag door

Wat zijn de hoofdonderwerpen van de IDD?

De IDD bevat regels over onder meer de volgende onderwerpen:

  • vergunningsverlening en registerinschrijving;
  • grensoverschrijdende dienstverlening; 
  • vakbekwaamheid;
  • (precontractuele) informatieverstrekking en transparantie; 
  • het opstellen en het verstrekken van het informatiedocument schadeverzekeringen (het IPID) voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;
  • inventariseren van de wensen en behoeften van de klant; 
  • koppelverkoop;
  • het productontwikkelingsproces;
  • aanvullende regels rond beleggingsverzekeringen, zoals regels ter voorkoming van belangenconflicten
Stuur deze vraag door

Op wie is de richtlijn IDD van toepassing?

De nieuwe IDD is van toepassing op (her)verzekeraars, adviseurs en bemiddelaars in verzekeringen en (onder)gevolmachtigd agenten. Maar ook op bedrijven die bemiddelen in verzekeringen als aanvulling op een product- of dienstverlening zoals een reis, fiets of een auto. Deze partijen zullen onder de vergunningsplicht komen te vallen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een daarvan is dat zij bemiddelen in een verzekering, waarvan het bedrag van de premie (op jaarbasis pro rata berekend) hoger dan €600 is.

Stuur deze vraag door

Wat betekent die aanpassing van de reikwijdte van de Wft voor u in de praktijk?

In de Wft is de reikwijdtebepaling van de Wft aangepast.

In de reikwijdtebepaling is nu vastgelegd dat de Wft niet van toepassing is op personen met een ander hoofdberoep dan bemiddelen in verzekeringen, die klanten incidenteel advies geven over verzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan belastingadviseurs, accountants of advocaten. Deze personen mogen niet de bedoeling hebben om een verzekering te sluiten of om de klant te assisteren bij het beheer of de uitvoering van een verzekering.

Ook is in de reikwijdtebepaling vastgelegd dat de Wft niet van toepassing is op het beroepshalve afhandelen van schadegevallen voor een verzekeraar, de schaderegeling en schade-expertise. Voorheen waren deze 2 groepen uitgezonderd van de vergunningplicht via de Vrijstellingsregeling Wft. Ook onder de IDD hoeven deze partijen dus geen vergunning aan te vragen, mits zij aan de voorwaarde van artikel 1:21 Wft voldoen.

De Vrijstellingsregeling Wft is door de wetgever aangepast. Zie daarvoor het Staatsblad.

Stuur deze vraag door

Welke aanpassingen zijn verder nog doorgevoerd in de Vrijstellingsregeling Wft?

In de vrijstellingsregeling Wft is opgenomen dat personen die verzekeringen verkopen in aanvulling op de levering van een zaak of de verlening van een dienst (nevenverzekeringstussenpersonen), onder bepaalde voorwaarden geen vergunning hoeven aan te vragen. Voorheen waren deze nevenverzekeringstussenpersonen via de reikwijdtebepaling uitgezonderd van de Wft. Deze reikwijdtebepaling is aangepast door de wetgever.

De vrijgestelde nevenverzekeringstussenpersonen moeten wel aan bepaalde artikelen van de Wft voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van een informatiedocument over de schadeverzekering en het vaststellen van de wensen en behoeften van de cliënt.

Stuur deze vraag door