Terug

Veelgestelde vragen IDD (Insurance Distribution Directive)

Kijk voor meer informatie op de IDD-pagina. Hier rechts vindt u alle veelgestelde vragen op onderwerp. 

Mocht de onderliggende wetgeving wijzigen dan maken wij dit bekend via de website en via de nieuwsbrief voor Financieel dienstverleners.

Veelgestelde vragen over Insurance Distribution Directive (IDD)

Wat is de Insurance Distribution Directive (IDD)?

De IDD is een Europese richtlijn die regels stelt voor de distributie van verzekeringen. De IDD treedt op 23 februari 2018 in werking en vervangt de huidige richtlijn Verzekeringsbemiddeling. Een aantal van de nieuwe regels in de IDD is door de wetgever opgenomen in het conceptwetsvoorstel van de Wft. Andere regels worden uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen en de Vrijstellingsregeling Wft, of zullen mogelijk uit een Europese Uitvoeringsverordening volgen.

Stuur deze vraag door

Wat is het doel van de IDD?

De IDD heeft tot doel het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen zijn betrokken, het verbeteren van de bescherming van de consument en het bevorderen van een interne markt voor financiële diensten. De richtlijn heeft als bijkomend doel om de sancties in het geval van overtredingen van de richtlijn te harmoniseren.

Stuur deze vraag door

Wat zijn de hoofdonderwerpen van de IDD?

De IDD bevat regels over onder meer de volgende onderwerpen:

  • vergunningsverlening en registerinschrijving;
  • grensoverschrijdende dienstverlening; 
  • vakbekwaamheid;
  • (precontractuele) informatieverstrekking en transparantie; 
  • het opstellen en het verstrekken van het informatiedocument schadeverzekeringen (het IPID) voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;
  • inventariseren van de wensen en behoeften van de klant; 
  • koppelverkoop;
  • het productontwikkelingsproces;
  • aanvullende regels rond beleggingsverzekeringen, zoals regels ter voorkoming van belangenconflicten
Stuur deze vraag door

Op wie is de richtlijn IDD van toepassing?

De nieuwe IDD is van toepassing op (her)verzekeraars, adviseurs en bemiddelaars in verzekeringen. Maar ook op bedrijven die bemiddelen in verzekeringen als aanvulling op een product- of dienstverlening zoals een reis, fiets of een auto. Deze partijen zullen onder de vergunningsplicht komen te vallen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een daarvan is dat zij bemiddelen in een verzekering, waarvan het bedrag van de premie (op jaarbasis pro rata berekend) hoger dan €600 is.

Stuur deze vraag door

Waar kunnen partijen terecht voor meer informatie?

Hier op deze website vindt u meer informatie over de Insurance Distribution Directive (IDD), de reactie van de AFM op de consultatie van het ministerie van Financiën en de Richtlijn Insurance Distribution Directive (Nederlandse vertaling).

Stuur deze vraag door

Wat betekent die aanpassing van de reikwijdte van de Wft voor u in de praktijk?

In het conceptwetsvoorstel van de Wft wordt de reikwijdtebepaling van de Wft aangepast.

In de reikwijdtebepaling wordt nu vastgelegd dat de Wft niet van toepassing is op personen met een ander hoofdberoep dan bemiddelen in verzekeringen, die klanten incidenteel advies geven over verzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan belastingadviseurs, accountants of advocaten. Deze personen mogen niet de bedoeling hebben om een verzekering te sluiten of om de klant te assisteren bij het beheer of de uitvoering van een verzekering.

Ook wordt in de reikwijdtebepaling vastgelegd dat de Wft niet van toepassing is op het beroepshalve afhandelen van schadegevallen voor een verzekeraar, de schaderegeling en schade-expertise. Voorheen waren deze 2 groepen uitgezonderd van de vergunningplicht via de Vrijstellingsregeling Wft. Ook onder de IDD hoeven deze partijen dus geen vergunning aan te vragen, mits zij aan de voorwaarde van artikel 1:21 Wft voldoen.

De Vrijstellingsregeling Wft zal door de wetgever nog aangepast worden.

Stuur deze vraag door

Welke aanpassingen worden verder nog doorgevoerd in de Vrijstellingsregeling Wft?

Ook de Vrijstellingsregeling Wft zal worden aangepast door de wetgever. In de vrijstellingsregeling Wft zal worden opgenomen dat personen die verzekeringen verkopen in aanvulling op de levering van een zaak of de verlening van een dienst (nevenverzekeringstussenpersonen), onder bepaalde voorwaarden geen vergunning hoeven aan te vragen. Voorheen waren deze nevenverzekeringstussenpersonen via de reikwijdtebepaling uitgezonderd van de Wft. Deze reikwijdtebepaling is nu met het conceptwetsvoorstel van de Wft aangepast door de wetgever.

De vrijgestelde nevenverzekeringstussenpersonen moeten wel aan bepaalde artikelen van de Wft te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van een informatiedocument over de schadeverzekering en het vaststellen van de wensen en behoeften van de cliënt. Zodra hierover meer bekend is, zal de AFM u informeren.

Stuur deze vraag door