Terug

Wat is voorwetenschap?

Een persoon die beschikt over voorwetenschap, beschikt over bepaalde vertrouwelijke en niet openbare informatie. Deze is bijvoorbeeld informatie over een aankomende overname, betalingsproblemen van een uitgevende instelling of een op stapel staande omvangrijke financiële transactie.

Iemand kan over voorwetenschap beschikken door zijn functie bij een uitgevende instelling, zoals een bestuurder, advocaat of werknemer. Of omdat men uit hoofde van zijn werk, beroep of functie direct of indirect betrokken is bij transacties in financiële instrumenten. Het is ook mogelijk dat iemand ‘onbedoeld’ beschikt over voorwetenschap. Bijvoorbeeld omdat hij zijn buurman of kennis, die bestuurder van een uitgevende instelling is, hoort praten in de tuin of in de trein. 

Koersgevoelige informatie onverwijld openbaar maken

Koersgevoelige informatie is een vorm van voorwetenschap. Deze informatie heeft rechtstreeks betrekking op de uitgevende instelling. Voorwetenschap kan ook middellijk betrekking hebben. Koersgevoelige informatie kan bij het openbaar maken ervan (algemeen verkrijgbaarstellen)1 invloed hebben op de koers van financiële instrumenten.

Een uitgevende instelling is verplicht koersgevoelige informatie onverwijld openbaar te maken, zodat alle beleggers op de hoogte zijn van deze informatie en alle beleggers gelijke kansen hebben op een goed beleggingsrendement.

Als een persoon wil profiteren van de koersgevoelige informatie (en dus van de te verwachten koersontwikkeling van bijvoorbeeld aandelen) en besluit deze financiële instrumenten te (ver)kopen,  voordat de koersgevoelige informatie openbaar is gemaakt, dan handelt deze persoon ‘met gebruik van voorwetenschap’. Dit is verboden.

Overigens is het ook verboden de koersgevoelige informatie aan een derden mee te delen of derden aan te bevelen transacties te verrichten in de financiële instrumenten waarop de koersgevoelige informatie betrekking heeft. 

Wat zijn de consequenties van handelen met gebruik van voorwetenschap?

Handelen met gebruik van voorwetenschap is een ernstig misdrijf en is dan ook voor iedereen verboden. De AFM neemt haar taak als toezichthouder op dit verbod zeer serieus. De AFM volgt daarom actief gedragingen en transacties van beleggers in de markt.

Wanneer handelingen in strijd zijn met het verbod, dan volgt een bestuursrechtelijke of een strafrechtelijke sanctionering. Dit wil zeggen dat de AFM een boete kan opleggen of aangifte kan doen bij het Openbaar Ministerie.

Handel in financiële instrumenten met gebruik van voorwetenschap schaadt het vertrouwen in de goede werking van de financiële markten, omdat degenen die dit doen op basis van een informatievoorsprong een ongerechtvaardigd voordeel beogen te behalen.

Wat is front running?

Er kan sprake zijn van voorwetenschap in de handel wanneer iemand over de wetenschap beschikt dat er één of meerdere grote orders zullen worden geplaatst binnen een bepaalde tijdsspanne die gezien hun omvang de koers kunnen beïnvloeden. Wanneer van een dergelijke informatievoorsprong gebruik wordt gemaakt, bijvoorbeeld door het innemen van een positie in het financiële instrument, dan valt deze praktijk onder het begrip front running.

1 In de huidige wettekst in de Wft is sprake van 'algemeen verkrijgbaarstellen'Naar alle veelgestelde vragen