Terug

Wat is de wettelijke definitie van voorwetenschap?

Voorwetenschap is bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling waarop de financiële instrumenten betrekking hebben of gaan over de handel in deze financiële instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt  en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten1 (Artikel 5:53 lid 1 Wft eerste volzin).

Van belang hierbij is dat het gaat om informatie die concreet en niet openbaar is en waarvan de openbaarmaking significante invloed op de prijs (koers) van een financieel instrument kan hebben.

Wat is ‘concrete informatie’?
Onder informatie die concreet is wordt verstaan informatie die betrekking heeft op:

  • een situatie die bestaat of waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zal ontstaan; of
  • een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zal plaatsvinden; én
  • die specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van die situatie of gebeurtenis op de koers van financiële instrumenten of van daarvan afgeleide financiële instrumenten.

Wat is ‘significant’?
Het betreft informatie die betekenisvol is. Met andere woorden, informatie waarvan een redelijk handelende belegger waarschijnlijk gebruik zal maken om er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren. Er wordt hier niet gedoeld wordt op het statistische begrip 'significant', maar op 'betekenisvol'.

Wat wordt bedoeld met ‘gebruik maken van’?
Een persoon die een transactie verricht of bewerkstelligt, maakt gebruik van voorwetenschap als hij/zij zich bewust is of behoort te zijn van het feit dat er sprake is van een niet openbare bijzonderheid die bij openbaarmaking een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten.

Uitgangspunt is derhalve dat met het bewijs van ‘bewustheid’ het bestanddeel ‘gebruik maken van’ bewezen kan worden verklaard. Daarmee wordt niet gedoeld op een causaal verband. Er hoeft derhalve niet bewezen te worden dat de transactie voorkomt uit de betreffende voorwetenschap.

Voor meer gedetailleerde informatie over voorwetenschap zie de informatie over marktmisbruik.

1 Voor grondstofderivaten zie artikel 5:53 lid 1 Wft tweede volzin.Naar alle veelgestelde vragen