Terug

Wie houdt zich binnen de AFM bezig met het opleggen van boetes?

De AFM houdt op basis van verschillende wetten toezicht op de financiƫle sector, waarvan de belangrijkste de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet, de Wet handhaving Consumentenbescherming en de Wet toezicht accountantsorganisaties zijn. Op grond van deze wetten heeft de AFM de bevoegdheid om voor overtreding van met name genoemde artikelen een bestuurlijke boete op te leggen. Als voorbeeld wordt hierna de Wft gehanteerd.

Binnen de AFM houden speciaal daarvoor aangewezen medewerkers zich bezig met de oplegging van een bestuurlijke boete. Zij zijn als boetefunctionaris of als diens plaatsvervanger of assistent benoemd. Met de benoeming heeft de AFM invulling gegeven aan de functiescheiding die de formele wetgever voorschrijft. In artikel 10:3, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht is een mandaatverbod opgenomen, waarin is bepaald dat diegene die van de overtreding een rapport heeft opgemaakt niet ook de bevoegdheid mag krijgen tot het opleggen van een boete. De personen die betrokken zijn geweest bij het vaststellen van de overtreding en het daaraan voorafgaande onderzoek zullen daarom niet ook belast mogen zijn met het opleggen van de boete.Naar alle veelgestelde vragen