Terug

Voor wat voor soort overtredingen legt de AFM boetes op?

De AFM houdt op basis van verschillende wetten toezicht op de financiële sector, waarvan de belangrijkste de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet, de Wet handhaving Consumentenbescherming en de Wet toezicht accountantsorganisaties zijn. Op grond van deze wetten heeft de AFM de bevoegdheid om voor overtreding van met name genoemde artikelen een bestuurlijke boete op te leggen. Als voorbeeld wordt hierna de Wft gehanteerd.

Op 1 augustus 2009 zijn de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (Boetewet) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Boetebesluit) in werking getreden. Door wijziging van het boetestelsel financiële wetgeving kunnen hogere boetes worden opgelegd. Per 1 juli 2009 is ook de Algemene wet bestuursrecht gewijzigd (Vierde tranche Awb). Hierdoor kan de AFM ook aan een feitelijk leidinggevende een boete geven. De nieuwe regels gelden voor overtredingen die hebben plaatsgevonden of zijn aangevangen na de datum van inwerkingtreding van bovengenoemde wetswijzigingen.

In artikel 1:80 Wft is aangegeven voor welke artikelen de AFM een boete kan opleggen. Met de nadruk op kan, want het opleggen van een boete is een bevoegdheid en geen verplichting. In haar jaarverslag maakt de AFM jaarlijks bekend hoeveel boetes zij opgelegd heeft en voor welke onderwerpen. Het online jaarverslag vindt u hier. De opbrengsten van de boetes komen overigens ten gunste van de AFM en daarmee uiteindelijk ten gunste van de instellingen die onder toezicht van de AFM staan en de kosten van dat toezicht betalen.Naar alle veelgestelde vragen