Terug

Kan iedereen bezwaar maken?

De AFM is een bestuursorgaan waarop de Algemene wet bestuursrecht ("Awb") van toepassing is. De tekst van de Awb kunt u gratis bekijken op of downloaden via de overheidswebsite www.wetten.nl.

De Awb biedt rechtsbescherming tegen besluiten in de zin van die wet, maar niet iedereen kan tegen elk besluit bezwaar maken. De toegang tot de bestuursrechtelijke procedure is behalve via het 'besluitbegrip' beperkt via hantering van het begrip 'belanghebbende'. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Een aanvrager van een vergunning is bijvoorbeeld belanghebbende. Hij is de geadresseerde van een besluit. Maar ook anderen dan de geadresseerde kunnen belanghebbenden zijn, bijvoorbeeld de bestuurder van een effecteninstelling. Wanneer de AFM van oordeel is dat de betrouwbaarheid van een bestuurder niet (langer) buiten twijfel staat, dan stuurt zij de effecteninstelling een aanwijzing strekkende tot "heenzending" van deze bestuurder. Omdat het besluit wordt genomen op grond van een oordeel over die persoon, kwalificeert deze ook als belanghebbende, namelijk als derde-belanghebbende. Hij kan tegen het besluit, dat hem raakt, opkomen. Trekt de AFM een vergunning van een instelling in vanwege bijvoorbeeld een tekort aan eigen vermogen, dan is de bestuurder geen derde-belanghebbende.Naar alle veelgestelde vragen