Terug

Bij wie en tot wanneer kan ik bezwaar instellen?

De AFM is een bestuursorgaan waarop de Algemene wet bestuursrecht ("Awb") van toepassing is. De tekst van de Awb kunt u gratis bekijken op of downloaden via de overheidswebsite www.wetten.nl.


Bezwaarschriften tegen besluiten van de AFM dienen gericht te worden aan: Autoriteit Financiële Markten, Juridische Zaken, Postbus 11723,  1001 GS, Amsterdam. Voor het indienen van een bezwaarschrift geldt een termijn van zes weken. Dit is een (wettelijk) voorschrift van openbare orde. Dit betekent dat de AFM hier niet van kan afwijken. U kunt dit nalezen in artikel 6:7 Awb. Let er daarom op dat u tijdig bezwaar maakt. Wanneer u niet tijdig bezwaar maakt en er is geen te honoreren rechtvaardiging, dan is uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk. Een "pro forma" bezwaar is ook mogelijk, waarbij eerst formeel bezwaar gemaakt wordt. AFM zal u dan in de gelegenheid stellen de gronden van het bezwaar aan te vullen. Naar alle veelgestelde vragen