Terug

Hoe lang duurt de behandeling van een vergunningaanvraag?

Wanneer u een vergunningaanvraag indient bij de AFM dan moet u rekening te houden met doorlooptijden. Dit is de termijn tussen het indienen van de aanvraag en het moment dat u daar van de AFM een besluit op ontvangt.

De AFM dient op grond van artikel 1:102, derde lid, Wft binnen dertien weken na ontvangst op een vergunningaanvraag te hebben beslist. Het besluit van de toezichthouder is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bepalingen van titel 4.1 Awb zijn derhalve van toepassing. Dit betekent dat indien bij uw aanvraag stukken ontbreken of informatie ontbreekt, de beslistermijn wordt opgeschort op grond van artikel 4:5 Awb, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. De opschortingstermijn bedraagt naar AFM-standaard vier weken. De beslistermijn gaat weer lopen vanaf het moment van ontvangst van alle gevraagde stukken of informatie. In het geval dat de aanvraag niet of onvoldoende is aangevuld kan de AFM ingevolge artikel 4:5 Awb binnen vier weken besluiten de aanvraag buiten behandeling te stellen. Daarnaast kan de AFM ingeval zij de beschikking niet binnen de bij wet genoemde termijn kan geven,  een nieuwe beslistermijn stellen. Ingevolge artikel 4:14, eerste lid, Awb stelt de AFM u op de hoogte van een dergelijke verlenging en noemt zij daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. U krijgt zo duidelijkheid omtrent de termijn waarbinnen u een beslissing op uw vergunningaanvraag tegemoet kan zien. Mochten onvoorziene omstandigheden het onmogelijk maken om binnen de gestelde termijn te beslissen, dan stelt de AFM u op de hoogte. In het algemeen geldt hoe hoger de kwaliteit (zowel qua inhoud als qua volledigheid) van het ingediende dossier hoe korter de doorlooptijd.

Uiteraard kunt u wanneer u een aanvraag overweegt contact opnemen met het ondernemersloket voor meer informatie.Naar alle veelgestelde vragen