Terug

Beleggingsondernemingen provisieverbod

Veelgestelde vragen over Beleggingsondernemingen provisieverbod

Waarom zijn de provisieregels voor beleggingsondernemingen ingevoerd?

De provisieregels zijn ingevoerd om tot meer transparantie en minder perverse prikkels binnen de beleggingsdienstverlening te komen. Het voorkomen van deze ongewenste en onverantwoorde prikkels in de beloning draagt bij aan het verminderen van risico’s voor beleggers, zoals niet passende advisering of productpushing. Het zorgt er ook voor dat de financiële onderneming het klant belang centraal stelt bij het verlenen van beleggingsdiensten. De provisieregels veranderen en versimpelen de geldstromen tussen belegger, aanbieder en beleggingsdienstverlener en het wordt voor de belegger inzichtelijk wat de kosten van beleggingsdienstverlening zijn.

Daarnaast is de beleggingsonderneming hierdoor beter in staat zijn onafhankelijkheid aan de belegger te tonen. Dit maakt het voor de beleggingsonderneming gemakkelijker om de toegevoegde waarde van de beleggingsdienstverlening kenbaar te maken.

Stuur deze vraag door

Onder welke voorwaarden kan de depotbank een rol spelen bij de facturering van de vermogensbeheer- of adviesfee?

Onder welke voorwaarden kan de depotbank een rol spelen bij de facturering van de vermogensbeheer- of adviesfee?

 • de vermogensbeheerder of adviseur blijft zelf verantwoordelijk voor de facturering
 • de facturering gebeurt op het briefpapier van de vermogensbeheerder of adviseur
 • de klant betaalt de vergoeding op rekening van de vermogensbeheerder of adviseur
Stuur deze vraag door

Voor welke tegemoetkomingen geldt een uitzondering binnen de provisieregels?

Het provisieverbod en de provisieregels zijn niet van toepassing op:

 • tegemoetkomingen die niet worden verstrekt (of ontvangen) in verband met het verlenen van een beleggingsdienst of nevendienst aan een cliënt
 • provisies die rechtstreeks door de belegger worden verstrekt
 • provisies die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening of de dienstverlening mogelijk maken. Daarbij kan gedacht worden aan bewaarloon, afwikkelings- en beursvergoedingen, wettelijke heffingen of juridische kosten
 • provisies die door de beleggingsonderneming worden betaald aan een verbonden agent of provisies van een verbonden agent aan de beleggingsonderneming
 • aanvaardbare kleine niet-geldelijke vergoedingen
 • het ontvangen of verschaffen van research wanneer sprake is van één van de volgende twee situaties, omdat research dan niet kwalificeert als provisie:
  a) de ontvanger van de research betaalt zelf uit eigen middelen voor de ontvangen research
  b) Er wordt via een research payment account betaald voor de research en er wordt voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 13 van de gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 van de Commissie van 7 april 2016.
Stuur deze vraag door

Welke provisieregels gelden er voor een beleggingsonderneming uit een andere lidstaat met Europees paspoort die geen bijkantoor in Nederland heeft?

Deze beleggingsondernemingen vallen onder de regels van hun land van herkomst die voortvloeien uit MiFID II. Hierdoor gelden er in alle lidstaten strenge regels ten aanzien van provisies. MiFID II geeft lidstaten wel een mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden aanvullende of strengere regels voor provisies in te voeren. Er kunnen dus wel verschillen zijn tussen de regels die in de verschillende lidstaten gelden. Zo kent Nederland een afwijkend regime voor dienstverlening aan niet-professionele beleggers. Voor deze groep beleggers kent Nederland een provisieverbod. Wanneer een beleggingsonderneming zonder bijkantoor in Nederland actief is, mag Nederland geen aanvullende verplichtingen opleggen. Dit heet het ‘home country control-beginsel’. Dit betekent dat ook het Nederlandse provisieverbod niet geldt voor deze beleggingsondernemingen.

Stuur deze vraag door

Welke provisieregels gelden er voor een beleggingsonderneming uit een andere lidstaat met Europees paspoort die wél een bijkantoor in Nederland heeft?

Deze beleggingsonderneming valt onder het toezicht van de AFM en onder de Nederlandse regelgeving. Voor deze beleggingsondernemingen geldt ook het Nederlandse provisieverbod.

Stuur deze vraag door

Gelden dezelfde regels voor provisies voor een beleggingsonderneming die (op grond van artikel 10 Vrijstellingsregeling Wft (Vr Wft)) is vrijgesteld van de vergunningplicht en die in Nederland beleggingsdiensten verleent?

Ja, voor beleggingsondernemingen die voldoen aan de voorwaarden die worden genoemd in zartikel 10 Vrijstellingsregeling Wft gelden dezelfde regels als voor beleggingsondernemingen met een zetel in Nederland. Het gaat om beleggingsondernemingen die zijn gevestigd in Australië, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland die in Nederland uitsluitend beleggingsdiensten verlenen aan in aanmerking komende tegenpartijen of professionele beleggers als bedoeld in bijlage II, afdeling I, van de richtlijn markten voor financiële instrumenten. De Nederlandse provisieregels zijn dus ook van toepassing op beleggingsondernemingen uit deze landen.

Stuur deze vraag door