Terug

Beleggingsondernemingen - Jaarrekening /verslag

Veelgestelde vragen over Beleggingsondernemingen - Jaarrekening /verslag

Wat is het wettelijk kader voor jaarrekeningen en –verslagen voor beleggingsondernemingen?

Het wettelijk kader met betrekking tot jaarrekeningen en –verslagen voor beleggingsondernemingen is terug te vinden in artikel 4:85, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft) juncto artikel 163 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo)

In artikel 4:85, eerste lid, Wft is bepaald dat een beleggingsonderneming met zetel in Nederland binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de AFM een jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens verstrekt als bedoeld in de artikelen 361, eerste lid, 391, eerste lid, en 392, eerste lid, onderdelen a tot en met h, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Verder is in artikel 163 BGfo bepaald dat de beleggingsonderneming de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens dient te verstrekken in de vorm waarin deze zijn opgemaakt volgens Titel 9 van Boek 2 BW of de internationale jaarrekeningstandaarden.

Stuur deze vraag door

Wat is een jaarrekening?

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt (artikel 2:361, eerste lid, BW).

Stuur deze vraag door

Wat is een jaarverslag?

Het jaarverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen. Het jaarverslag bevat, in overeenstemming met de omvang en de complexiteit van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, een evenwichtige en volledige analyse van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten.

Indien noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, omvat de analyse zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden. Het jaarverslag geeft tevens een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd (artikel 2:391, eerste lid, BW). Het jaarverslag wordt in de Nederlandse taal opgesteld, tenzij de algemene vergadering tot het gebruik van een andere taal heeft besloten.

Stuur deze vraag door

Is een management letter verplicht?

Nee, een management letter is niet wettelijk verplicht, maar kan voor de belggingsonderneming wel erg nuttig zijn om verbeteringen in haar bedrijfsvoering aan te geven en door te voeren. De AFM ontvangt graag de mangement letter van de beleggingsonderneming.

Stuur deze vraag door

Wat zijn overige gegevens?

Het bestuur van de beleggingsonderneming moet de volgende gegevens toevoegen aan de jaarrekening en het jaarverslag:

 1. De accountantsverklaring of een mededeling waarom deze ontbreekt.
 2. Een weergave van de statutaire regeling over de bestemming van de winst.
 3. een opgave van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies, of, zolang deze niet vaststaat, het voorstel daartoe;
 4. een weergave van de statutaire regeling over de bijdrage in een tekort van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, voor zover deze van de wettelijke bepalingen afwijkt.
 5. Een lijst van namen van degenen aan wie een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de rechtspersoon toekomt, met een omschrijving van de aard van dat recht, tenzij omtrent deze gegevens mededeling is gedaan in het jaarverslag.
 6. Een opgave van het aantal winstbewijzen en soortgelijke rechten met vermelding van de bevoegdheden die zij geven.
 7. Een opgave van de gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de rechtspersoon en de in zijn geconsolideerde jaarrekening betrokken maatschappijen tezamen, onder mededeling van de omvang van die gevolgen.
 8. Opgave van het bestaan van nevenvestigingen en van de landen waar nevenvestigingen zijn, alsmede van hun handelsnaam indien deze afwijkt van die van de rechtspersoon.
  Bovenstaande volgt uit artikel 2:392, eerste lid, BW.
Stuur deze vraag door

Wat wordt bedoeld met accountantsverklaring?

Een accountantsverklaring is een verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening. De jaarrekening moet dus gecontroleerd zijn door een registeraccountant of certificerend accountant-administratieconsulent. Een beoordeling- of samenstellingverklaring is niet voldoende. Of sprake is van een accountantsverklaring, dan wel een andere verklaring, blijkt uit de tekst van de verklaring.

Stuur deze vraag door

Hoe ziet de accountantsverklaring eruit?

De accountant geeft de uitslag van het onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De accountant kan een afzonderlijke verklaring afgeven voor de enkelvoudige jaarrekening en voor de geconsolideerde jaarrekening. De accountantsverklaring omvat ten minste: 

 1. Een vermelding op welke jaarrekening het onderzoek betrekking heeft en welke wettelijke voorschriften op de jaarrekening toepasselijk zijn.
 2. Een beschrijving van de reikwijdte van het onderzoek, waarin ten minste wordt vermeld welke richtlijnen voor de accountantscontrole in acht zijn genomen.
 3. Een oordeel of de jaarrekening het vereiste inzicht geeft en aan de bij en krachtens de wet gestelde regels voldoet.
 4. Een verwijzing naar bepaalde zaken waarop de accountant in het bijzonder de aandacht vestigt, zonder een verklaring als bedoeld in lid 6, onderdeel b, af te geven.
 5. Een vermelding van de gebleken tekortkomingen naar aanleiding van het onderzoek, of het jaarverslag overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld en, of de overige gegevens zijn toegevoegd.
 6. Een oordeel over de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 
  (artikel 2:393, vijfde lid, BW) 

Stuur deze vraag door

Welke vorm kan de accountantsverklaring aannemen?

a. een goedkeurende verklaring; 
b. een verklaring met beperking; 
c. een afkeurende verklaring; of 
d. een verklaring van oordeelonthouding. 

De accountant ondertekent en dagtekent de accountantsverklaring. 
(artikel 2:393, zesde lid, BW). 

Stuur deze vraag door

In welke vorm moeten de jaarstukken aan de AFM worden verstrekt?

Uit de toelichting van artikel 163 BGfo blijkt dat de verstrekking van de jaarstukken door een beleggingsonderneming vormvrij is. De jaarstukken moeten via het AFM Portaal verstrekt worden.

Slechts het plaatsen van de jaarstukken op de website van de beleggingsonderneming is niet voldoende. De jaarstukken moeten wel aan de AFM worden gezonden. Overigens is er voor de beleggingsonderneming geen wettelijke verplichting om de jaarrekening op haar website te plaatsen.

Stuur deze vraag door

Is er een mogelijkheid tot ontheffing?

Ja, deze mogelijkheid is er. De AFM is echter zeer terughoudend met het verlenen van een ontheffing.
In het zesde lid van artikel 4:85 Wft is bepaald dat de AFM geheel of gedeeltelijke ontheffing kan verlenen aan een beleggingsonderneming. De ontheffing moet door de onderneming worden aangevraagd en daarbij dient zij twee voorwaarden aan te tonen: 

 1. De onderneming kan redelijkerwijs niet voldoen aan de eisen van artikel 4:85 Wft.
 2. De onderneming kan de doeleinden van artikel 4:85 Wft op een andere manier bereiken.

Er kan dus ook een gedeeltelijke ontheffing worden verleend, bijvoorbeeld van de plicht om de jaarrekening te voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid of van de plicht om binnen de termijn van zes maanden de jaarstukken in te dienen, indien de beleggingsonderneming om eenduidige redenen hiertoe niet in staat blijkt te zijn. Deze bepaling is consistent met de mogelijkheid tot ontheffing die voor clearinginstellingen, banken en verzekeraars in artikel 3:71 en voor beheerders, bewaarders en beleggingsinstellingen in artikel 4:51 is opgenomen.

Stuur deze vraag door

Heeft de accountant nog overige verplichtingen?

De accountant heeft ook nog een meldingsplicht.

Uit artikel 4:27, eerste en tweede lid, Wft blijkt dat de accountant die de jaarrekening onderzoekt van een beleggingsonderneming en ontdekt dat de onderneming de gedragsregels niet naleeft, dit zo snel mogelijk dient te melden aan de AFM. Ook wanneer de accountant aanleiding ziet om een verklaring over de getrouwheid te weigeren of voorbehouden wil maken, dient hij dit zo snel mogelijk te melden aan de AFM. Wanneer het om een bankbeleggingsonderneming gaat dient dit gemeld te worden aan DNB (artikel 3:88, eerste en tweede lid, Wft).

Stuur deze vraag door

Wat is de looptijd van een boekjaar? Is een verlengd boekjaar mogelijk?

In principe is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar, tenzij in de statuten een ander boekjaar is aangewezen (artikel 2:10a BW).

Beleggingsondernemingen die niet per 1 januari van het jaar zijn gestart, maar bijvoorbeeld in november, kunnen kiezen voor een verlengd boekjaar. De voorwaarde hiervoor is dat de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders hier in de statuten toe heeft besloten. Het boekjaar van een rechtspersoon is gelijk aan het kalenderjaar, tenzij in de statuten een ander boekjaar is aangegeven. Wijziging, verlenging of verkorting van een boekjaar geschiedt door een statutenwijziging. Hiervoor is een besluit van de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders noodzakelijk. Het is niet mogelijk om een wijziging van het boekjaar met terugwerkende kracht door te voeren.

Stuur deze vraag door