Terug

Beleggingsobjecten

Veelgestelde vragen over Beleggingsobjecten

Gelden de adviesmatchregels (over provisiebalans) voor alle financieel dienstverleners?

Ja. De provisiebalansregel blijft bestaan. Deze regel zorgt ervoor dat de aanbieder de provisie aan de bemiddelaar uitbetaalt in een bepaalde verhouding tussen afsluitprovisie en doorlopende provisie.

De nu toegestane verhouding tussen afsluitprovisie en doorlopende provisie is 70:30. Deze verschuift per 1 januari 2010 naar 60:40. De verschuiving naar 50:50 zal vervolgens per 1 januari 2011 plaatsvinden.

Aanbieders van complexe producten - waaronder die van beleggingsobjecten - zijn vrijgesteld van de provisiebalansregels voor zover het complexe producten betreft waarvoor de consument eenmalig een premie betaalt of eenmalig een storting doet (artikel 42 Vrijstellingregeling Wft, 15 november 2006 - FM 2006-02672).

Stuur deze vraag door

Hoe verhouden zich de deskundigheidseisen voor bedrijfsvoering van aanbieders van beleggingsobjecten zich tot die van bemiddelaars en adviseurs van beleggingsobjecten

Beleggingsobjecten zijn doorgaans veelzijdige, complexe producten met een lange looptijd, waaraan de nodige risico’s zijn verbonden. Een aanbieder van beleggingsobjecten dient te beschikken over een beheerste en integere bedrijfsvoering. Daarnaast gelden een aantal specifieke eisen voor aanbieders die niet van toepassing zijn op bemiddelaars en adviseurs van beleggingsobjecten, zoals de plicht tot het vooraf opstellen van een beleggingsobjectprospectus, een financiële bijsluiter voor de producten en, het jaarlijks laten opstellen van een taxatie door een onafhankelijke taxateur. 

Kortom, er zijn grote verschillen tussen aanbieders in beleggingsobjecten enerzijds en bemiddelaars en adviseurs in beleggingsobjecten anderzijds, zowel in termen van complexiteit van de bedrijfsvoering als ook met betrekking tot de informatieverstrekking. Daarom zijn de eisen die aan aanbieders van beleggingsobjecten worden gesteld op dit aspect zwaarder dan de eisen die worden gesteld aan financiële dienstverleners die alleen bemiddelen en/of adviseren in beleggingsobjecten.

De AFM verwijst in dit verband ook naar de toelichting bij de “Vaststelling tarieven 2006 Regeling toezichtkosten Wet financiële dienstverlening” gepubliceerd in de Staatscourant van 13 januari 2006, nr. 10 pag. 10.

Stuur deze vraag door

Is een kavel (landbouw)grond een beleggingsobject?

Er worden steeds vaker kavels (landbouw)grond aangeboden als vorm van belegging. Of deze kavels een beleggingsobject zijn, hangt af van vier factoren:

  1. Je betaalt een vergoeding.
  2. Je krijgt een recht op een kavel (landbouw)grond.
  3. De aanbieder doet een voorspelling over het rendement dat jij als belegger gaat krijgen.
  4. Je beheert je kavel (landbouw)grond niet zelf. Iemand anders doet dit voor jou. De aanbieder zorgt bijvoorbeeld voor een pachter die de grond onderhoudt.

Als je deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, is de kans groot dat er sprake is van een beleggingsobject. Dan moet de aanbieder een vergunning van de AFM hebben voor het aanbieden van beleggingsobjecten. Of er moet een vrijstelling van toepassing zijn. Als dit niet het geval is, overtreedt de aanbieder van het beleggingsobject de wet.

Zoek op naam van de aanbieder in onze registers en controleer of hij een vergunning van de AFM heeft.

Stuur deze vraag door

Vergunning: moet een aanbieder, die vanuit het buitenland in Nederland beleggingsobjecten aanbiedt, een vergunning aanvragen?

Op grond van artikel 2:55 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is het verboden in Nederland een financiële dienst te verlenen zonder vergunning van de AFM. Onder het verlenen van financiële dienst wordt onder andere verstaan het aanbieden van beleggingsobjecten. 

In de Vrijstellingsregeling Wft wordt bepaald wanneer een financiële dienstverlener vrijgesteld is van dit verbod.

Stuur deze vraag door