Terug

Vergunning wijzigen

Veelgestelde vragen over Vergunning wijzigen

Hoe kunt u beleidsbepalers aan-/afmelden?

Een beleidsbepaler kunt u aanmelden of afmelden via via ons AFM Portaal. Wanneer een beleidsbepaler aftreedt en een nieuwe beleidsbepaler hiervoor in de plaats komt, moet u de huidige beleidsbepaler afmelden en de nieuwe beleidsbepaler aanmelden.

Zodra de AFM goedkeuring heeft gegeven voor de aanmelding van de nieuwe beleidsbepaler, mag deze zijn functie als beleidsbepaler daadwerkelijk uitvoeren. Inschrijving van deze persoon bij de Kamer van Koophandel is mogelijk na de schriftelijke goedkeuring van de AFM.

Stuur deze vraag door

Hoe kunt u handelsnamen toevoegen of verwijderen?

Momenteel kunnen handelsnamen niet toegevoegd of verwijderd worden via ons AFM Portaal. Er wordt aan gewerkt om dit mogelijk te maken.

Voor nu verzoeken wij u om, zodra een handelsnaam daadwerkelijk is toegevoegd of verwijderd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, de wijziging daarna ook direct door te geven aan de AFM via ondernemersloket@afm.nl. Voeg een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel toe aan uw verzoek. De AFM voert de wijziging handmatig door op de vergunning.

Na verwerking zijn de mutaties de volgende dag zichtbaar in het openbare register op onze website.

Stuur deze vraag door

Hoe kunt u een rechtsvormwijziging doorgeven?

Als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt, moet u dit aan de AFM melden. Een rechtsvormwijziging betekent dat u een nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM moet indienen.

U hoeft geen nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM in te dienen als er sprake is van een ‘eenvoudige rechtsvormwijziging’. Hiervan is sprake als er behalve de rechtsvormwijziging geen andere wijzigingen binnen uw onderneming plaatsvinden. Ook in dat geval krijgt uw onderneming overigens wel een nieuw vergunningnummer.

Voorwaarden voor een eenvoudige rechtsvormwijziging:

  • wijziging naar een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar B.V.)
  • geen uitbreiding in de producten en diensten waarvoor de oude rechtsvorm een vergunning had
  • er komen geen nieuwe dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers of toezichthouders bij. Er mogen wel dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders aftreden in de nieuwe rechtsvorm
  • de vakbekwaamheid moet gewaarborgd blijven
  • als uw onderneming bemiddelt in (her)verzekeringen of activiteiten verricht met betrekking tot het nationaal regime, dan moet de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden omgezet naar de nieuwe rechtsvorm.
Stuur deze vraag door

Hoe vraagt u een uitbreiding van uw vergunning aan als adviseur/bemiddelaar?

U kunt uw vergunning uitbreiden via ons AFM Portaal. Controleer eerst of u aan de voorwaarden voldoet.

 

Stuur deze vraag door

Hoe trekt u uw vergunning (gedeeltelijk) in als adviseur/bemiddelaar?

U kunt uw vergunning volledig of gedeeltelijk intrekken via ons AFM Portaal.

U kunt uw vergunning niet met terugwerkende kracht intrekken. De intrekking gaat niet eerder in dan op de datum van ontvangst van het intrekkingsverzoek. De kosten van het doorlopend toezicht zijn bij het intrekken van een volledige vergunning tot de datum van intrekking verschuldigd en worden naar rato berekend. Bij een deelintrekking zijn de volledige kosten van het doorlopend toezicht voor het hele jaar verschuldigd.

Na intrekking
Vanaf de datum van intrekking mag u geen financiële diensten meer verrichten. U heeft 3 maanden de tijd om de lopende portefeuille over te dragen aan een andere financiële dienstverlener of terug te geven aan de aanbieder. Wij verzoeken u ons te informeren als dit tot problemen leidt. Alle voorwaarden van lopende overeenkomsten moeten gedurende de afwikkeling van de portefeuille ongewijzigd blijven. Bovendien moet u gedurende de afwikkeling de bepalingen zoals genoemd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) in acht nemen.

De AFM geeft de intrekking van uw vergunning door aan het Kifid. Dit geldt niet voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze moet u zelf beëindigen.

 

Stuur deze vraag door