Terug

Wanneer kwalificeert een persoon als (mede) beleidsbepaler?

Dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders (commissarissen)

Hieronder beschrijven wij de rollen van de dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders. Zij worden allemaal getoetst op betrouwbaarheid; dagelijks beleidsbepalers en toezichthouders worden ook getoetst op geschiktheid.

Dagelijks beleidsbepalers

Personen die de dagelijkse leiding hebben binnen uw onderneming worden aangemerkt als dagelijks beleidsbepalers. Dagelijks beleidsbepalers zijn daarmee:

  • de personen die formeel de positie van bestuurder binnen uw onderneming bekleden. Deze personen staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • de personen die formeel niet de positie van bestuurder bekleden, maar feitelijk de dagelijkse leiding hebben binnen uw onderneming.

Iedereen die formeel de positie van bestuurder heeft, is dagelijks beleidsbepaler, ongeacht zijn of haar portefeuille en ongeacht of hij of zij gebruik maakt van de bij die functie behorende bevoegdheden. Wie formeel de positie van de bestuurder bekleedt, is afhankelijk van de vorm van uw onderneming.

Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Ondernemingsvorm

Formele dagelijks beleidsbepaler

Eenmanszaak

Eigenaar eenmanszaak

Besloten vennootschap

Bestuurders

Vennootschap onder firma

Vennoten

Commanditaire vennootschap

Beherende vennoot

Maatschap

Maten

Naamloze vennootschap

Bestuurders

Voorbeeld: Een medewerker van uw onderneming heeft een volledige volmacht en staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven als procuratiehouder zonder beperkingen. Deze persoon kan de AFM kwalificeren als een dagelijks beleidsbepaler.

Medebeleidsbepalers

Personen die invloed van betekenis kunnen uitoefenen op de dagelijkse leiding van uw onderneming, worden aangemerkt als medebeleidsbepalers. Medebeleidsbepalers zijn daarmee:

  • de personen die meer dan 50% van de aandelen of zeggenschap hebben in uw onderneming.

Toezichthouders (commissarissen)

Personen die toezicht houden op het bestuur van uw onderneming, worden aangemerkt als toezichthouders. Toezichthouders zijn in ieder geval:

  • de personen die formeel de positie van toezichthouder bekleden binnen uw onderneming (bijvoorbeeld: leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht).
  • de personen die feitelijk toezicht houden op het bestuur van uw onderneming.

Toetsing door de AFM

In onderstaande tabel is weergegeven welke eisen de Wft stelt aan dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders. Hierna wordt een toelichting gegeven op deze eisen.

 

Betrouwbaarheid

Geschiktheid

Dagelijks beleidsbepaler

Medebeleidsbepaler

 

Toezichthouder
Naar alle veelgestelde vragen