Terug

MiFID II

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) is een herziening van de in 2007 ingevoerde Europese richtlijn MiFID en de introductie van de verordening MiFIR. In MiFID II staat dat de wet- en regelgeving van toepassing is per 3 januari 2017, maar op voorstel van de Commissie is de toepassing met een jaar uitgesteld naar 3 januari 2018.

Doel

Het doel van MiFID II is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. MiFID II wijzigt bepaalde regelgeving voor beleggingsondernemingen en handelsplatformen. Hiernaast vindt u schematische weergaven van de relatie van het doel van MiFID II en de missie van de AFM en welke effecten de AFM wil realiseren door toezicht te houden op de juiste implementatie van MiFID II.

Reikwijdte MiFID II

Met MiFID II wordt de reikwijdte van wet- en regelgeving aanzienlijk uitgebreid.

Vergunningen

Onder MiFID II vallen meer marktpartijen onder toezicht dan onder MiFID I. Zo introduceert MiFID II een nieuw multilateraal handelsplatform; de Organised Trading Facility (OTF). Een OTF moet beschikken over een vergunning. Ook ondernemingen die datarapportagediensten willen verlenen, hebben een vergunning nodig. Het aantal uitzonderingen op de vergunningplicht van MiFID I wordt beperkt. Veel partijen die onder MiFID I waren uitgezonderd, hebben onder MiFID II een vergunning nodig. Bijvoorbeeld ondernemingen die handelen in grondstofderivaten, handelaren voor eigen rekening die aangesloten zijn bij een handelsplatform (direct of via direct electronic access) en partijen die gebruik maken van algoritmische handel.

Nieuwe activiteiten

Nieuwe activiteiten vallen onder MiFID II, zoals het verlenen van datarapportagediensten, de handel in grondstoffenderivaten, de spothandel in (broeikasgas)emissierechten en het exploiteren van een OTF.

Financieel instrument

Het begrip financieel instrument is aangepast. Grondstoffenderivaten en emissierechten vallen met MiFID II ook onder dit begrip. Ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten met betrekking tot een financieel instrument, moeten daarvoor een vergunning hebben.

Bevoegdheden AFM

MIFDI II breidt de bevoegdheden van de nationale toezichthouders uit. De AFM krijgt de bevoegdheid om in een aantal situaties de marketing of verkoop van een financieel instrument of gestructureerd product op te schorten. Ook krijgt de AFM de bevoegdheid om positielimieten op te leggen aan handelaren in grondstoffenderivaten.

Grensoverschrijdend

Soms zijn de regels wel van toepassing maar is er geen vergunning nodig in Nederland. Dit geldt voor beleggingsondernemingen met een vergunning in een andere EU-lidstaat. Met dit Europees paspoort kunnen in de hele Europese Unie (EU) werkzaamheden worden verricht waarvoor de vergunning in de lidstaat van herkomst is verleend. Er bestaan specifieke regels voor personen die vanuit een land buiten de EU in Nederland diensten verlenen aan of beleggingsactiviteiten verrichten voor professionele of particuliere beleggers.

Herziening MiFID I

De herziening van MiFID I en de introductie van de Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) worden samen aangeduid als MiFID II. MiFIR is een Europese verordening. Dit bekent dat deze rechtstreeks doorwerkt in het Nederlands recht en niet in de Wft opgenomen hoeft te worden.

MiFID II heeft als doel de tekortkomingen van MiFID I te repareren en de ordelijke werking van de financiële markten en de bescherming van beleggers te versterken. MiFID I is herzien omdat grote veranderingen op de kapitaalmarkten deze richtlijn hebben ingehaald. De evaluatie van MiFID I liet zien dat er een aantal tekortkomingen waren. Onder meer op het gebied van transparantie, toezicht op OTC-handel (over-the-counter) en technologische ontwikkelingen, zoals High Frequency Trading (HFT). Ook waren er onvoldoende regels voor markten die tot nog toe weinig gereguleerd zijn, zoals de handel in derivaten en gestructureerde producten.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen