Terug

MiFID II - Vergunningplichtigen

De uitbreiding van de vergunningplicht onder MiFID II is een belangrijk onderdeel van de herziening van MiFID I.

Met de inwerkingtreding van MiFID II zijn minder partijen uitgezonderd van een vergunningplicht. Daarnaast is de vergunningplicht uitgebreid voor bepaalde partijen. Enkele wijzigingen worden hier toegelicht.

Handel voor eigen rekening

Partijen die voor eigen rekening handelen waren uitgezonderd van de toepassing van MiFID I voor zover er geen andere beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten werden verleend of verricht, tenzij deze personen market makers op de cash markt waren of er sprake was van systematische internalisatie. Deze uitzondering is onder MiFID II verder ingeperkt. Hierdoor worden meer partijen vergunningplichtig. Dit wordt hierna verder toegelicht.

Market makers

Een deel van de market makers was onder MiFID I niet vergunningplichtig omdat zij niet actief waren op de cash-markt. Onder MiFID II zijn alle market makers vergunningplichtig, inclusief degene die actief zijn op de derivatenmarkt.

Leden/deelnemers gereglementeerde markt/MTF, actief via directe elektronische toegang

Leden of deelnemers van een gereglementeerde markt of MTF die voor eigen rekening handelen worden onder MiFID II vergunningplichtig. Ook handel voor eigen rekening door directe elektronische toegang tot een handelsplatform valt onder MiFID II onder de vergunningplicht. Bij directe elektronische toegang (DEA) staat een lid of deelnemer van een handelsplatform een andere persoon toe van zijn handelscode gebruik te maken. Hier is ook sprake van wanneer een persoon daarbij gebruik maakt van de infrastructuur van het lid of de deelnemer om orders door te geven. De vergunningplicht voor deze partijen geldt overigens niet voor partijen wiens hoofdbedrijf geen financiële onderneming is (non-financials) en die alleen transacties doen om de hoofdactiviteiten te hedgen.

Samenwerkingsverbanden (trading arcades)

Er bestaan in Europa verschillende structuren waarbij meerdere (rechts)personen handelen onder een enkele vergunning voor handel voor eigen rekening. Deze structuren worden samenwerkingsverbanden of trading arcades genoemd.

Bij de kwalificatie of er sprake is van handel voor eigen rekening, beoordeelt de AFM of er sprake is van met eigen kapitaal handelen in financiële instrumenten, hetgeen resulteert in het uitvoeren van transacties. Hiervoor acht de AFM relevant op naam van welke (rechts)persoon de gelden en financiële instrumenten staan en uit wiens naam de handelsbeslissingen worden genomen. Voor de beoordeling uit wiens naam handelsbeslissingen worden genomen, wordt gelet op wie er met de transacties juridisch gezien wordt gebonden.

Trading arcades zijn in beginsel mogelijk, mits aan alle vereisten voor beleggingsondernemingen wordt voldaan. Binnen een trading arcade dienen de rechten, bevoegdheden en plichten van iedere (rechts)persoon duidelijk belegd en vastgelegd te zijn. Een beleggingsonderneming zal te allen tijde aan alle vergunningvereisten moeten voldoen. Zo moet zij onder meer een doorzichtige zeggenschapsstructuur en een integere en beheerste bedrijfsvoering waarborgen. Hoe gelaagder de structuur van de trading arcade is, hoe kleiner de kans is dat zij aan alle vereisten voldoet. Als niet aan alle vergunningvereisten wordt voldaan, leidt dit tot afwijzing van de vergunningaanvraag.

Een vergunning als beleggingsonderneming is uiteraard strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is dan ook niet mogelijk een vergunning ‘in te brengen’ in een andere entiteit.

Algoritmische handel

Handel voor eigen rekening waarbij een techniek van hoogfrequente algoritmische handel wordt toegepast is onder MiFID II vergunningplichtig. Bij hoogfrequente algoritmische handel gaat het om high frequency trading waarbij de handel is gebaseerd op minimale koers- en tijdverschillen. Deze handel leidt tot snellere uitvoering van orders, maar ook tot meer operationele risico’s. MiFID II stelt daarom eisen aan de interne bedrijfsvoering van partijen die gebruik maken van een techniek van hoogfrequente algoritmische handel. Verstoringen van de markt moeten hierdoor voorkomen worden. Daarnaast gelden er onder MiFID II bepaalde informatie- en documentatieplichten. Ook moeten handelsplatformen waarop deze handelaren actief zijn onder MiFID II voldoen aan eisen voor de interne bedrijfsvoering.

Handelen voor eigen rekening bij het uitvoeren van orders

Handel voor eigen rekening waarbij wordt gehandeld door orders van cliënten uit te voeren wordt onder MiFID II vergunningplichtig.

Handel in grondstofderivaten, emissierechten of derivaten daarvan

Partijen die voor eigen rekening handelen in grondstofderivaten of emissierechten of derivaten daarvan, worden onder MiFID II in beginsel vergunningplichtig. Ook emissierechten en derivaten daarvan kwalificeren onder MiFID II als financieel instrument. Er is een aanvullende uitzondering voor partijen die in emissierechten handelen als compliance buyer.

Grondstofhandelaren zijn alleen nog uitgezonderd wanneer zij voor eigen rekening handelen in grondstofderivaten in het verlengde van een hoofdactiviteit, die geen financiële activiteit is. De wijze waarop wordt vastgesteld of activiteiten als nevenactiviteit kwalificeren, wordt uitgewerkt in nadere Europese regelgeving.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen