Terug

MiFID II - Transparantie

MiFID II voorziet in belangrijke wijzigingen op het gebied van de marktstructuur van Europese kapitaalmarkten.

In MiFID I zijn de transparantiebepalingen beperkt tot aandelen. MiFIR breidt dit uit tot eigenvermogensinstrumenten zoals Exchange Traded Funds (ETF’s), depositary receipts en certificaten.

Ook introduceert MiFIR transparantieverplichtingen voor en na de handel voor andere instrumenten dan eigenvermogensinstrumenten, zoals obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten en derivaten.

De transparantieverplichtingen voor andere instrumenten dan eigenvermogensinstrumenten, zoals obligaties en derivaten, lijken sterk op die voor eigenvermogensinstrumenten. Het belangrijkste verschil is dat van de verplichtingen voor deze klasse van producten ook ontheffingen (voor de handel) en uitstel (na de handel) kan worden verleend wanneer de liquiditeit van een instrument onder een bepaalde grens valt.

Transparantie voor de handel (pre-trade transparancy)

De exacte transparantieverplichtingen voor de handel hangen af van het type handelssysteem. Voor beleggingsondernemingen die buiten een handelsplatform om handelen gelden er geen transparantieverplichtingen voor de handel, met uitzondering van beleggingsondernemingen met systematische internalisatie.

Net als onder MiFID I hebben nationale toezichthouders de bevoegdheid om ontheffingen te verlenen aan gereglementeerde markten, MTF’s en nu ook OTF’s. Dit houdt in dat onder bepaalde omstandigheden ontheffing kan worden verleend van de transparantieverplichtingen voor de handel, bijvoorbeeld wanneer een order groot in omvang is (large in scale). Daarnaast kunnen ontheffingen worden verleend op basis van de reference price, de negotiated trade en de order management facility (de regelgeving voor instrumenten anders dan eigenvermogensinstrumenten kent echter geen reference price-ontheffingen of ontheffingen voor negotiated trades). Een toezichthouder moet andere nationale toezichthouders en ESMA informeren over het voornemen om een ontheffing te verlenen. Vervolgens geeft ESMA aan of de ontheffing voldoet aan MiFIR. Dit is een niet-bindend advies.

Op 28 september 2017 heeft ESMA een publieke verklaring afgegeven over het gezamenlijk werkplan van ESMA en de nationale toezichthouders voor de beoordeling van ontheffingsaanvragen voor de pre-trade transparantieverplichtingen en positielimieten. 

ESMA beoogt voor het einde van 2017 de beoordeling van ontheffingsaanvragen voor de pre-trade transparantieverplichtingen voor eigenvermogeninstrumenten ('equity') af te ronden. De AFM koppelt de resultaten vervolgens terug naar de betreffende instellingen. Wegens het grote aantal ontheffingsaanvragen voor de pre-trade transparantieverplichtingen voor andere dan eigenvermogensinstrumenten ('non-equity') en de complexiteit van deze aanvragen is het onwaarschijnlijk dat ESMA de meerderheid ervan voor 3 januari 2018 heeft beoordeeld.

De beoordelingen van de ontheffingsaanvragen voor andere dan eigenvermogensinstrumenten worden vóór 3 januari 2018 beoordeeld door de nationale autoriteiten.  Voorlopig toegekende ontheffingen worden vanaf 3 januari 2018 toegepast. Als de finale beoordeling door ESMA later dat jaar echter negatief is, dan kan dat negatieve consequenties hebben voor de reeds toegepaste ontheffingen. De AFM neemt dan contact op met de betreffende instellingen.

Volume cap mechanism

MiFIR  beperkt het gebruik van ontheffingen van transparantieverplichtingen voor de handel voor transacties in eigenvermogensinstrumenten door de invoering van het volume cap mechanism. Dit mechanisme wordt ingevoerd om de handel op zogenaamde dark pools te beperken en daarmee de algemene transparantie van prijsvorming te vergroten.

Het mechanisme houdt in dat het verhandelde volume in een instrument onder ofwel de reference price-ontheffing ofwel de negotiated trade-ontheffing niet groter mag zijn dan 4% van het totale volume in dat instrument per handelsplatform en niet groter dan 8% van het totale volume in het instrument. Bij overschrijding van een van deze grenzen worden de ontheffingen in dat instrument voor respectievelijk het handelsplatform of alle handelsplatformen opgeschort voor een periode van 6 maanden. Dit betekent dat het handelsplatform (of de handelsplatformen) gedurende deze 6 maanden wel aan de transparantieverplichtingen voor de handel in dat instrument moet(en) voldoen. Vanwege de grenzen van 4% en 8% wordt het mechanisme vaak aangeduid als double volume cap.

Transparantie na de handel

Onder MiFIR gelden de transparantieverplichtingen na de handel (anders dan voor transparantieverplichtingen voor de handel) ook voor transacties door beleggingsondernemingen die buiten een handelsplatform om tot stand zijn gekomen.

De beleggingsonderneming die als verkopende partij optreedt (voor een cliënt of zichzelf) buiten een handelsplatform is verantwoordelijk voor de publicatie van de transacties. Voor transacties verricht op een handelsplatform geldt echter dat het platform deze moet publiceren. Publicatie van transacties moet zo snel als technisch mogelijk gebeuren. Voor eigen vermogensinstrumenten betekent zo snel als technisch mogelijk dat dit in elk geval binnen één minuut moet gebeuren, voor andere dan eigen vermogensinstrumenten binnen 15 minuten (binnen 5 minuten vanaf 2021). Nationale toezichthouders kunnen uitstel van publicatie van transacties verlenen wanneer de transactie voldoet aan een aantal eisen gebaseerd op het type product, de gemiddelde dagelijkse omzet van dat product en de grootte van de transactie.

Wat betreft transparantie na de handel moet de verbetering van de kwaliteit en consolidatie van deze informatie ten goede komen aan het voldoen aan de best execution-regels. Voor de nakoming van transparantieverplichtingen na de handel en rapportageverplichtingen voorziet MiFID II onder meer in het invoeren van Approved Publication Arrangements (APA’s), en Approved Reporting Mechanisms (ARM’s).

De introductie van de Consolidated Tape Provider (CTP’s) komt tegemoet aan de wens van een overzicht van informatie over alle uitgevoerde transacties. Door MiFID I is de handel namelijk meer gefragmenteerd over diverse handelsplatformen. Hierdoor is de informatie over uitgevoerde transacties versnipperd over die handelsplatformen. Die informatie moet weer bij elkaar worden gebracht om de referentieprijs van een genoteerd financieel instrument te weten. Dat is met name handig voor kleinere partijen die zelf geen goed beeld hebben van de markt.

De data reporting services (APA’s, ARM’s en CTP’s) worden vergunningplichtig. De nationale toezichthouders zijn verantwoordelijk voor de vergunningverlening.

Beleggingsondernemingen zijn verplicht om transacties te publiceren, wanneer deze niet op een Europees handelsplatform zijn uitgevoerd. Beleggingsondernemingen zijn vrijgesteld zijn van deze verplichting wanneer de handel plaatsvindt op een van de buitenlandse handelsplatformen op de lijst in de bijlage bij de opinie van ESMA. In deze opinie wordt bovendien beschreven aan welke voorwaarden een buitenlands handelsplatform moet voldoen om op de lijst te komen.

Als er handelsplatformen ontbreken op deze lijst, dan verneemt de AFM dat graag. Wij brengen dit dan bij ESMA onder de aandacht. Mail naar mifid2@afm.nl o.v.v. ‘third country trading venue-position limits’ en benoem daarbij tenminste de naam en het land van de trading venue.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen